گرایش به جنس مخالف

رفتار 041/0 001/0- 024/0- 649/0 805/0- 421/0
کلی 012/0 002/0- 052/0- 056/0 237/0- 813/0
4-3-4- بین میزان امکان ازدواج و گرایش دختر و پسر به رابطه قبل از ازدواج رابطه معناداری وجود دارد.
آزمون همبستگی بین میزان امکان ازدواج و سازهها و ابعاد گرایش به جنس مخالف محاسبه گردید که نتایج آن در جدول شماره 4-17 ارائه شده است. بر اساس داده های جدول، همبستگی مثبت و معناداری(24/0) بین میزان امکان ازدواج و گرایش دختر و پسر به رابطه قبل از ازدواج وجود دارد. بدین معنی که هرچه پاسخگو از امکانات کمتری برای ازدواج کردن برخوردار است میزان گرایش وی به رابطه با جنس مخالف بیشتر میشود. بر اساس مقدار ضرایب همبستگی میزان امکان ازدواج بیشترین همبستگی را با بعد شناختی (24/0)، و کمترین همبستگی را با بعد رفتاری (21/0) دارد.
جدول شماره 4-12: ماتریس همبستگی تصور پاسخگو ازمیزان امکان ازدواج و ابعاد گرایش دختر و پسر به رابطه قبل از ازدواج
میزان امکان ازدواج احساسی شناختی رفتاری کلی
1- میزان امکان ازدواج 1 **22/0 **24/0 **21/0 **24/0
*رابطه در سطح 95 درصد معنادار است.
** رابطه در سطح 99 درصد معنادار است.
4-3-5- بین نگرش دوستان وگرایش دختر و پسر به رابطه با جنس مخالف رابطه معناداری وجود دارد.
نتایج آزمون همبستگی دوسویه بین نگرش دوستان و ابعاد گرایش به رابطه با جنس مخالف در جدول شماره 4-18 ارائه شده است. براساس داده های جدول، همبستگی مثبت و معناداری بین نگرش دوستان پاسخگو به رابطه با جنس مخالف و میزان گرایش وی به این رابطه وجود دارد. ضریب همبستگی برابر با (58/0) است. بدین معنی که هرچه نگرش دوستان پاسخگو به رابطه با جنس مخالف مثبتتر باشد میزان گرایش وی به رابطه با جنس مخالف هم افزایش پیدا می کند. نتایج جدول نشان می دهد که نگرش دوستان بیشترین همبستگی را با بعد رفتاری (57/0)، و کمترین همبستگی را با بعد احساسی (49/0) دارد.
جدول شماره 4- 13: ماتریس همبستگی نگرش دوستان و گرایش دختر و پسر به رابطه با جنس مخالف
نگرش دوستان احساسی شناختی رفتاری کلی
1- نگرش دوستان 1 **49/0 **51/0 **57/0 **58/0
*رابطه در سطح 95 درصد معنادار است.
** رابطه در سطح 99 درصد معنادار است.
4-3-6- بین میزان کنترل پاسخگو توسط خانواده و گرایش دختر و پسر به رابطه با جنس مخالف رابطه معناداری وجود دارد.
نتایج آزمون همبستگی دوسویه بین میزان کنترل فرد توسط خانواده و ابعاد گرایش به رابطه با جنس مخالف در جدول شماره 4- 19 ارائه شده است. بر اساس داده های جدول، همبستگی منفی و معنی داری بین میزان کنترل خانوادگی فرد و گرایش وی به رابطه با جنس مخالف وجود دارد. ضریب همبستگی برابر با (15/0-) است که طی آن با بالا رفتن میزان کنترل توسط خانواده، گرایش دختر و پسر به رابطه با جنس مخالف کاهش مییابد. نتایج جدول نشان می دهد که متغیر مستقل میزان کنترل توسط خانواده بیشترین همبستگی را با بعد احساسی گرایش (16/0-)، و کمترین همبستگی را با بعد رفتاری گرایش (10/0- ) دارد.
جدول شماره 4- 14: ماتریس همبستگی میزان کنترل توسط خانواده و ابعاد گرایش دختر و پسر به رابطه جنس مخالف
میزان کنترل توسط خانواده احساسی شناختی رفتاری کلی
1- میزان کنترل توسط خانواده 1 **15/ 0- **16/0- *10/0- **15/0-
4-3-7- بین ابعاد دینداری و گرایش دختر و پسر به رابطه با جنس مخالف رابطه معناداری وجود دارد.
نتایج آزمون همبستگی دوسویه بین ابعاد دینداری و ابعاد گرایش محاسبه گردید که نتایج آن در جدول شماره 4-20 ارائه شده است. بر اساس داده های جدول، همبستگی منفی(معکوس)و معناداری بین ابعاد دینداری و گرایش دختر و پسر به رابطه با جنس مخالف وجود دارد. که نشان میدهد ضریب همبستگی برابر با (29/0-) است. این رابطه در تمام ابعادمنفی (معکوس) میباشد. بدین ترتیب که هر چه میزان دینداری فرد در ابعاد عملی و اعتقادی افزایش پیدا کند میزان گرایش وی به برقراری رابطه با جنس مخالف کمتر میشود. بیشترین میزان همبستگی میان بعد عملی دینداری با بعد احساسی (28/0- ) و کمترین آن میان بعد اعتقادی دینداری با بعد احساسی (17/0- ) می باشد.
جدول شماره 4- 15: ماتریس همبستگی ابعاد دینداری و ابعاد گرایش دختر و پسر به رابطه قبل از ازدواج