گرایش به جنس مخالف

فصل سوّم
روششناسی
3-1- مقدمه
تحقیق علمی عبارت است از”بررسی نظام یافته، کنترل شده و تجربی پدیده هایی که روابط احتمالی بین این پدیده ها بوسیلۀ نظریه یا فرضیه هدایت می شود” (کرلینجر،1380: 31). محقق یا پژوهشگر با جمعآوری اطلاعات و امار مورد نیاز و تحلیل آنها از طریق بکارگیری روشهای آماری به تأیید یا رد فرضیات طرح شده در تحقیق میپردازد. به همین دلیل است که جمعآوری اطلاعات و چگونگی تجزیه و تحلیل آنها، از اهمیّت بسزائی برخوردار است و به عنوان مقولهای از فرایند علمی تلقی میشود، که نظریهها در قالب امار و ارقام علمی تجلّی مییابد و ثمرهی آن به صورت کمّی جلوهگر شده و مدل نظری تحقیق، قابل سنجش و محاسبه میگردد. در واقع، هدف از انتخاب روش پژوهش این است که محقق چه راه و روشی را اتخاذ نماید تا او را هر چه دقیقتر، آسانتر، سریعتر و ارزانتر جهت دستیابی به پاسخ یا پاسخهایی برای هدف یا اهداف پژوهش مورد نظر کمک نماید. در این فصل، چگونگی مقیاس سازی، تعریف نظری و عملیّاتی مفاهیم، روش تحقیق، جمعیّت آماری، روش نمونهگیری و حجم نمونه، شیوهی گردآوری دادهها، تکنیکهای مورد استفاده برای تحلیل اطلاعات، اعتبار و پایایی مورد بررسی قرار گرفته است.
3-2- روش پژوهش
روش انجام پژوهش حاضر، روش پیمایشی است که به لحاظ هدف کاربردی، به حسب روش و شیوه جمعآوری دادهها توصیفی- پیمایشی، به لحاظ فرایند اجرا مقطعی، بر اساس ماهیت دادهها کمی و به لحاظ وسعت بزرگ مقیاس است. مزیّت پیمایش بر روشهای دیگر، در کارآمدی و قدرت توصیف مناسب ویژگیهای واحدهای تحلیل و مقایسهی دقیق خصوصیّات آنها به کمک استنباط علی است که در پی دستیابی به اهداف علمی، با تأکید بر عملکرد بهتر و مطلوبیّت فعالیّتها انجام میپذیرد 3-3- جامعه آماری
جامعهی آماری جایی است که نتایج پژوهش قرار است به آن جا تعمیم یابد یا در آنجا اجرا شود و مجموعهای از افراد یا رویدادهایی است که در یک یا چند صفت یا ویژگی مشترک باشند (میرزایی، 1388: 170). اساساً جامعهی آماری پژوهش بنا بر ضرورت موضوع و مسألهی پژوهش مشخص میشود. شهر بهبهان شهری نسبتا سنّتی است و مردم این شهر نسبت به اعتقادات و ارزشهای گذشته و سنت پایبند هستند و خانوادهها نگرش نسبتا منفی به روابط دختر و پسر قبل از ازدواج دارند. دختران و پسران در این تحقیق شامل همه جوانان غیر متاهل 29-15 سال ساکن شهر بهبهان از هر دو جنس میباشند. اساس آمار اوّلیه کسب شده از فرمانداری بهبهان (دفتر منابع انسانی و تحول اداری،1390) تعداد این افراد 000,25 نفر بودندکه مبنای نمونهگیری قرار گرفتهاند.
3-4- نمونه آماری
برای انتخاب نمونه، ابتدا باید حجم نمونه را مشخص نمود. حجم نمونه بستگی به آن دارد که پژوهشگر با چه دقت اطمینانی میخواهد نتایج تحقیق از نمونه را به کل جامعهی آماری تعمیم دهد. هر چه دقت و اطمینان بیشتر باشد، نیاز به حجم نمونهی بیشتری خواهد بود و برعکس (رفیعپور، 1380: 371). در این پژوهش، بر اساس جدول مورگان (حسن زاده، 133:1386)، تعداد 377 نفر از جوانان 29-15 ساله شهر بهبهان به عنوان جمعیّت نمونه محاسبه و مورد مطالعه قرار گرفتهاند. لازم به ذکر است که گرجی و مورگان با توجّه به خطای نمونهگیری 05/0 و سطح اطمینان 95/0 همبسته با آمارهی مجذور کای(خی دو) برای یک درجه آزادی ، فرمول را پیشنهاد کردهاند و جدول را بر اساس این فرمول و مقادیر مختلف N ارائه کردهاند.
3-5- روش نمونهگیری
روش نمونهگیری با توجه به روش تحقیق مورد استفاده تغییر میکند. در تحقیقات پیمایشی بیشتر از روشهای نمونهگیری احتمالی استفاده میشود و به همین خاطر یکی از مزایای اصلی تحقیق پیمایشی، توانایی تعمیم یافتههای حاصل از نمونه جمعیت مورد مطالعه میباشد (ازکیا و دربان آستانه، 1382: 249). نمونهگیری، به روش تصادفی چند مرحلهای، انجام شد. ابتدا با استفاده از نقشه جامع شهر بهبهان، مناطق چندگانه شهرداری مشخص گردید. در مرحله بعد در هر یک از مناطق، محلههای مختلف شناسایی و سپس به طور تصادفی تعدادی از محلّات در هر منطقه انتخاب و از هر محله بر اساس جمعیت آن، یک یا دو خوشه انتخاب شد. در مرحله نهایی با شناسایی دقیق کوچهها، تلاش شد نمونههای تحقیق به طور کاملاً تصادفی انتخاب شوند.
3-6- ابزار پژوهش
در این تحقیق، جهت گردآوری اطلاعات از ابزارهای زیر استفاده شده است:
مطالعات کتابخانهای: در راستای جمعآوری اطلاعات دربارهی پیشینهی تحقیق، مروری بر نظریهها، آمارها و اطلاعات جامعهی مورد مطالعه.
پرسشنامه: ابزار گردآوری دادههای تحقیق حاضر، پرسشنامه است؛ در پرسشنامه، متغیر وابسته(گرایش به جنس مخالف) شامل سه بعد احساسی ( با 5 گویه)، شناختی (با 5 گویه)؛ و بعد رفتاری (با 5 گویه) میباشد. متغیرهای مستقل پژوهش عبارتاند از: میزان امکان ازدواج، نگرش دوستان، میزان کنترل توسط خانواده، میزان دینداری، مصرف رسانههای نوین ارتباطی (اینترنت، ماهواره و موبایل) و متغیرهای زمینهای (شامل سن، جنسیت، قومیت و میزان تحصیلات).
جدول شماره 3-1: متغیرهای تحقیق
نام متغیر نقش در تحقیق ابعاد سطح سنجش
گرایش به جنس مخالف وابسته احساس رتبهای
طیف لیکرت: خیلی کم (نمره 1)، کم ( نمره 2)، تا حدودی ( نمره 3)، زیاد (نمره 4)، خیلی زیاد (نمره5)
شناخت
رفتار
نگرش دوستان مستقل
رتبهای
طیف لیکرت: خیلی کم (نمره 1)، کم ( نمره 2)، تا حدودی ( نمره 3)، زیاد (نمره 4)، خیلی زیاد (نمره5)