کیفیت خدمات الکترونیک و عوامل مؤثر بر وفاداری

ظهور و پیشرفت انقلاب دیجیتال و فناوری اطلاعات سرعت تغییرات را متحول کرد به شکلی که انسان به عنوان پدید آورنده آن نیز هنوز نتوانسته خود را با آن وفق دهد. در این میان بانک ها توانسته اند با حذف دو قید مکان و زمان از خدمات بانکی و به کمک بستر اینترنت نسبت به افزایش رویکرد مبادلات از آنلاین به آنلاین با ایجاد بانکداری الکترونیکی نسل جدیدی از مشتریان را به نام مشتریان الکترونیکی تجربه کنند (جوینده و همکاران، 1392).
در دنیای رقابتی امروز ارائه خدمات با کیفیت بالا یک ضرورت برای سازمان های خدماتی به خصوص بانک ها می باشد. نیاز به درک و ارتقاکیفیت خدمات با توجه به مزایایی که ارائه خدمات با کیفیت بالا همچون حفظ مشتری، ایجاد رضایتمندی، وفاداری مشتری و … برای سازمان مورد توجه قرار گرفته است (شاهرودی و همکاران، 1389).
از نقطه نظر کار بانکداری الکترونیک در این بخش آنچه بیش از پیش برای صاحبان بانک ها و یا سهام داران آنها اهمیت دارد، وفاداری مشتریان در تمامی سطوح و به خصوص مشتریان دارای اعتبار به بانک مربوطه است که موضوع رقابت بین بانک ها شده است. در بسیاری از بانک ها به دلیل عدم وجود زیرساخت های نظام اطلاعاتی و شبکه ای توفیق ایجاد مشتریان وفادار در سال های اخیر و جلب اعتماد آنها به بانک مربوطه با شکست تدریجی همراه بوده است. وفاداری عامل مهم در موفقیت سازمان است و تأثیر مثبتی بر سود سازمان می گذارد. وفاداری مشتریان در اصطلاح به حالتی گفته می شود که مشتری در مرحله بالاتر از رضایت قرار گرفته، خرید دائمی داشته و به رقبا توجه نکرده و از سازمان نزد دیگران تعریف و تمجید می کنند (علیزاده،1391).
از این رو سودآوری بانک ها و بانک پارسیان در جذب سهم بیشتری از مشتریان و به خصوص وفاداری آنها نسبت به بانک است و از این رو عوامل مؤثر بر وفاداری الکترونیکی و میزان اهمیت هر کدام از این عوامل با هدف دست یابی به سود و سهم بیشتر از بازار و بقا در بازار رقابتی مورد بررسی قرار گرفته و تلاش در پاسخ گویی به پرسش های زیر می باشد:
چه عواملی بر وفاداری مشتریان بانک پارسیان در محیط الکترونیکی مؤثر است؟
میزان تأثیر هر یک از عوامل مؤثر بر وفاداری الکترونیکی چگونه است؟
ضرورت و اهمیت تحقیق:
پس از پایان جنگ تحمیلی هشت ساله مشکلات و معضلات اقتصادی گریبانگیر نظام اقتصادی کشور بخصوص در نظام سنتی بانکداری ایران نمایان گردید. به همین جهت سیاستگذاران اقتصادی و بانکی کشورمان مصمم شدند تا به اصلاح ساختار سیستم بانکی کشور، زمینه شکوفایی در رشد و بالندگی اقتصادی ملی را فراهم کنند. از این رو بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با هدف بهبود سرویس دهی بانک ها به مشتریان و استفاده بهینه از بودجه تخصیص یافته به پروژه های انفورماتیک بانک ها، طرح اتوماسیون بانکی یا همان بانکداری الکترونیکی را به طور جدی در اولویت خود قرار داد (رمضانی فرد، 1391). با پیدایش بانکداری الکترونیکی، نسل جدیدی از مشتریان پا به عرصه گذاشتند، بانک ها نیز به منظور دستیابی به سهم بیشتری از سود بازار رقابتی، می بایستی نسبت به جذب هر چه بیشتر این نسل مشتریان و وفاداری آنها اقدام کنند و بانک پارسیان نیز از این مقوله جدا نیست.
1-4 اهداف تحقیق:
بررسی میزان ارتباط بین کیفیت خدمات در وب سایت ها بر وفاداری مشتریان.
بررسی میزان ارتباط بین ارزش دریافت شده در وب سایت ها بر وفاداری مشتریان.
بررسی میزان ارتباط بین اعتماد در وب سایت ها بر وفاداری مشتریان.
بررسی میزان ارتباط بین عادت در وب سایت ها بر وفاداری مشتریان.
بررسی میزان ارتباط بین شهرت در وب سایت ها بر وفاداری مشتریان.
1-5 مدل مفهومی تحقیق
شهرت (اعتبار)
کیفیت خدمات
عادت
وفاداری مشتریان
ارزش دریافت شده
اعتماد
نمودار مدل مفهومی(1-1)
(Beh Yin Yee &Faziharudean, 2010)
1-6 فرضیه ها:
آیا بین کیفیت خدمات الکترونیکی در وب سایت ها و وفاداری مشتریان رابطه معناداری وجود دارد؟
آیا بین ارزش دریافت شده در وب سایت ها و وفاداری مشتریان رابطه معناداری وجود دارد؟