کیفیت اقلام تعهدی و بورس اوراق بهادار

بخش دیگری از اطلاعات مورد نیاز که در ارتباط با متغیر های تحقیق نظیر شاخص کیفیت اقلام تعهدی دیچو و دچو (2002)، اندازه شرکت بتا و بازده سهام است، به روش میدانی جمع آوری می شود. بدین منظور از لوح فشرده سازمان بورس اوراق بهادار تهران و نرم افزار تدبیرپرداز استفاده شده است.
ابزار سنجش و گردآوری اطلاعات
ابزار سنجش و اندازه گیری، وسایلی هستند که محقق به کمک آن ها می تواند اطلاعات مورد نیاز برای تجزیه و تحلیل و بررسی پدیده ی مورد مطالعه و نهایتاً کشف حقیقت، گردآوری نماید. ابزارهایی که محققان علوم انسانی برای گردآوری اطلاعات تاکنون توانسته اند ابداع نمایند عبارت است از: پرسشنامه، مصاحبه، نظرسنج، فیش، فرم ها و آزمون ها و نظایر آن ها است (حافظ نیا، 1384، ص 145- 144).
ابزارهای اصلی گردآوری اطلاعات در این تحقیق، فرم های اطلاعاتی است که داده های گردآوری شده از پایگاه های اطلاعاتی بورس وارد این فرم ها شده و با استفاده از نرم افزارهای 2007EXCEL طبقه بندی و تلخیص شده است. پردازش اطلاعات نیز با استفاده از نرم افزارهای 2007EXCEL ، EViews6 و SPSS انجام پذیرفته است.
جامعه آماری
جامعه آماری تحقیق، کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از ابتدای سال 1379 تا پایان سال 1390 است، زیرا:
اول: اطلاعات شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران توسط حسابداران رسمی حسابرسی می شود، لذا نسبت به اطلاعات سایر شرکت ها از قابلیت اتکای بالاتری برخوردار است.
دوم: اطلاعات این شرکت ها قابل دسترسی است.
روش نمونه گیری
در این پژوهش تمامی اعضای جامعه آماری با اعمال محدودیت هایی مورد بررسی قرار گرفته اند یعنی روش نمونه گیری در این پژوهش روش قضاوتی است.
نمونه آماری
بر اساس اطلاعات استخراج شده از پایگاه اطلاعات مربوط به داده های شرکت های بورسی مشخص شد که تعداد کل شرکت های پذیرفته شده در پایان سال 1390 بالغ بر 451 شرکت است. در این تحقیق از اطلاعات ثبت شده در پایگاه اطلاعاتی نرم افزار تدبیر پرداز استفاده شده که در هر سال مالی تنها اطلاعات بخشی از شرکت های بورسی را دارا است. با توجه به دوره مورد بررسی در این تحقیق (از ابتدای سال 1379 تا انتهای سال 1390) و اینکه روش تحقیق، روش مقطعی است، جامعه آماری شامل 4487 مشاهده (سال- شرکت) است. انتخاب نمونه نهایی پس از اعمال سه نوع پالایه به شرح زیر بوده است.
پالایه اول: حذف شرکت هایی که سال مالی آن ها منتهی به 29/12 نیست.
به منظور ایجاد همسانی بیش تر بین مشاهدات، محدودیت فوق اعمال شده است. با حذف شرکت هایی که سال مالی آن ها 29/12 نیست، از مجموع 4487 مشاهده اولیه، 3463 مشاهده دارای شرایط اولیه برای بررسی های بعدی انتخاب شدند.
پالایه دوم: حذف شرکت های موجود در صنعت واسطه گری های مالی
تعداد 182 مشاهده مربوط به شرکت های موجود در صنعت واسطه گری های مالی بود که از نمونه انتخابی حذف گردید.
پالایه سوم: حذف شرکت های دارای وقفه ی معاملاتی بیش از سه ماه است و همچنین آن دسته از شرکت هایی که اطلاعات آن ها منجر به محاسبه متغیرهای پرت شده و یا اطلاعات آن ها ناقص است. با اعمال این پالایه، در مجموع 954 مشاهده از نمونه انتخابی حذف شدند.
با اعمال پالایه های فوق 2327 مشاهده (سال- شرکت) مربوط به 313 شرکت در طی دوره مورد بررسی به عنوان نمونه اولیه انتخاب شدند که جدول 3-1 به طور خلاصه نحوه ی انتخاب نمونه تحقیق را نشان می دهد.
جدول 3-1 نحوه ی انتخاب نمونه
نمونه اولیه
پالایه اول
پالایه دوم
پالایه سوم
نمونه پالایش شده