کیفیت اقلام تعهدی و بورس اوراق بهادار

بیش ترین
202/8
607/0
750/28
448/1
59615
512/17
470/1
a با توجه به وجود چند مقدار برای شاخص نما، کوچک ترین مقدار در جدول فوق ارائه شده است.
توضیح: بازده هر شرکت برابر با بازده حاصل از تغییر قیمت سهم و سود تقسیمی است. AQ بر اساس انحراف معیار باقی مانده های حاصل از رگرسیون اقلام تعهدی سرمایه در گردش نسبت به جریان های نقدی عملیاتی گذشته، حال و آینده به اضافه تغییرات در درآمد، دارایی های ثابت مشهود محاسبه می شود. بتا (BETA) برابر با کوواریانس بازدهی سهام با بازدهی بازار، تقسیم بر واریانس بازدهی بازار است. YIELD برابر با سود نقدی سالانه هر سهم عادی تقسیم بر قیمت سهام در پایان سال مالی قبل است. PRICE برابر با قیمت سهام در آخرین روز معامله در سال (ماه) قبل است. اندازه شرکت ln(SIZE) برابر با لگاریتم طبیعی ارزش کل بازار سهام شرکت در پایان سال مالی (ماه) قبل است که برابر با تعداد سهام شرکت ضرب در قیمت سهام در آخرین روز معامله در سال (ماه) قبل و ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت ln(B/M)، برابر با لگاریتم طبیعی نسبت ارزش دفتری سهام عادی (B) به ارزش بازار سهام عادی (M) در پایان سال مالی (ماه) قبل است.
متغیر وابسته بازده آتی سالانه سهام با میانگین 284/0 و انحراف معیار 744/0، متغیر AQ (شاخص کیفیت اقلام تعهدی دیچو و دچو (2002)) با میانگین 089/0 و انحراف معیار 079/0، متغیر بازده نقدی سهام با میانگین 120/0 و انحراف معیار 112/0، متغیر قیمت با میانگین 512/4938 و انحراف معیار 378/6297 و متغیر اندازه شرکت با میانگین 575/12 و انحراف معیار 568/1 دارای چولگی و کشیدگی مثبت هستند. متغیر نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار شرکت با میانگین 496/0- و انحراف معیار 710/0 و متغیر بتا با میانگین 525/0 و انحراف معیار 717/3 دارای چولگی منفی و کشیدگی مثبت است. ضرایب چولگی از تقسیم مقادیر چولگی بر خطای چولگی و ضرایب کشیدگی از تقسیم کشیدگی بر خطای کشیدگی محاسبه شده است. قدر مطلق مقادیر ضرایب چولگی و کشیدگی محاسبه شده برای همه متغیرها (به استثنای ضریب کشیدگی اندازه) بزرگ تر از 96/1 است که نشان دهنده نامتقارن بودن توزیع همه متغیرهای مورد مطالعه است. چولگی های مثبت در متغیرها بیانگر این است که در همه متغیرها داده های انتهایی در دنباله راست مقیاس قرار گرفته است و کشیدگی مثبت در همه متغیرها نشان دهنده این است که افراشتگی توزیع داده ها نسبت به توزیع نرمال بیشتر است. جدول 4-2 نشان می دهد که بازده سالانه شرکت های بورسی بین 785/0- و 202/8 (5/78-% و 2/820%) در دامنه سال های 1385 تا 1390 در نوسان بوده است. متوسط بازده سالانه در این دوره 4/28% بوده که بالاتر از سود سالانه سپرده های سرمایه گذاری بلند مدت بانک ها و اوراق مشارکت است و حداقل بازده ای که بیش ترین فراوانی را در این دوره داشته 4/44% (444/0) بوده است. همچنین جدول 4-2 نشان می دهد که قیمت سالانه سهام شرکت ها بر خلاف سایر متغیر ها از انحراف معیار بسیار بزرگ تری برخوردار است که نشان دهنده پراکنش و گستردگی بیشتر قیمت سالانه سهام شرکت ها است.
آمار توصیفی متغیرهای مورد مطالعه به صورت ماهانه
هر یک از متغیرها بر اساسنمونه ای شامل 7287 مشاهده که از داده های تعداد 184 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دامنه سال های 1385 تا 1390 استخراج شده است، محاسبه شده اند که چگونگی انتخاب و دلیل گزینش در فصل سوم به تفصیل بیان شده است.جدول 4-3توزیع نمونه بین سال های مختلف را نشان می دهد.
جدول شماره 4-3 جدول ماه های دوره مورد بررسی و تعداد مشاهده های نمونه گیری شده
ماه های نمونه
تعداد نمونه
درصد نمونه
ماه های نمونه
تعداد نمونه
درصد نمونه
فروردین
568
79/7
مهر