کیفیت اقلام تعهدی و بازده مورد انتظار

(3-3)
متغیرهای تحقیق
متغیرهای مورد استفاده در این پژوهش به صورت زیر تعریف می شوند:
الف- متغیر وابسته
متغیر وابسته این تحقیق شامل 1) بازده واقعی سالانه (ماهانه) سهم است، که عبارت است از بازدهی که به لحاظ تملک سهم در طی یک دوره معین به دست می آید یا به عبارت دیگر، بازده حاصل از تغییر قیمت سهم و سود تقسیمی سهم است و 2) بازده اضافی نسبت به بازده بدون خطرپذیری است.
Rit برابر با بازده سالانه (ماهانه) است.
ب- متغیر توضیحی اصلی
به دلیل این که اکثر مطالعات تجربی (نظیر فرانسیس و همکاران 2004 و 2005، کور و همکاران 2008، اوگنوا 2010، ماشرووالا و ماشرووالا 2011) از معیار نوسانات باقی مانده های اقلام تعهدی دیچو و دچو (2002) (شاخص AQ) برای پی بردن به رابطه بین کیفیت اقلام تعهدی و هزینه سرمایه (نظیر بازده مورد انتظار) استفاده نموده اند. متغیر توضیحی اصلی این پژوهش، شاخص تعدیل شده کیفیت اقلام تعهدی دیچو و دچو (2002) است. شاخص کیفیت اقلام تعهدی بر اساس انحراف معیار باقی مانده های حاصل از رگرسیون اقلام تعهدی سرمایه در گردش نسبت به جریان های نقدی عملیاتی گذشته، حال و آینده به اضافه تغییرات در درآمد، دارایی های ثابت مشهود محاسبه می شود؛ چنانچه انحراف معیار باقی مانده های اقلام تعهدی زیاد باشد به معنای کیفیت پایین حسابداری شرکت است. یعنی کیفیت حسابداری رابطه معکوس با شاخص کیفیت اقلام تعهدی دارد. بنابراین شاخص کیفیت اقلام تعهدی بالاتر نشان دهنده کیفیت پایین تر اقلام تعهدی است. به عبارت دیگر، شاخص کیفیت اقلام تعهدی هر شرکت خاص در سال t برابر با انحراف معیار باقی مانده های آن شرکت (εit) حاصل از برازش مدل (3-4) به صورت مقطعی در یک دوره پنج ساله منتهی به پایان سال مالی t (4-t تا t) است. لذا برای محاسبه مدل (3-4) اطلاعات 7 سال یک شرکت (بدون داده گمشده) نیاز است (کلیه متغیرها بر اساس مجموع دارایی ها در ابتدای سال موزون شده اند).
(3-4)
;
TA=TCA-Dep;
CFO=NIBE-TA;
تعریف متغیرهای مدل (3-4):
ΔCA برابر با تغییرات در دارایی های جاری؛
ΔCash برابر با تغییرات در وجه نقد و معادل نقد؛
ΔCL برابر با تغییرات در بدهی های جاری؛
ΔSTDEBT برابر با تغییرات در بدهی های کوتاه مدت بهره دار؛
Dep برابر با هزینه استهلاک؛
NIBE برابر با سود خالص قبل از اقلام غیر مترقبه؛
ΔRev برابر با تغییرات در درآمد؛
PPE برابر با ارزش ناخالص دارایی های ثابت مشهود است.
ج- متغیرهای کنترلی:
بر اساس مدل های شناخته شده در ادبیات، متغیرهای زیر به عنوان متغیرهای کنترلی برای مدل های تحقیق انتخاب شده اند (ماشرووالا و ماشرووالا 2011، کور و همکاران 2008).
Beta بتا شدت تغییرات بازدهی سهم مورد نظر نسبت به بازار یا شاخص شامل آن سهم بر اساس رابطه زیر است که در این پژوهش از داده موجود در پایگاه داده های نرم افزار تدبیرپرداز استفاده شده است.