کیفیت اقلام تعهدی و ارزش بازار سهام

559/0
ضریب کشیدگی
705/0-
038/0-
582/0-
991/0
کمترین
061/0-
089/0-
092/0-
096/0-
بیش ترین
122/0
097/0
127/0
121/0
a با توجه به وجود چند مقدار برای شاخص نما، کوچک ترین مقدار در جدول فوق ارائه شده است.
توضیح: صرف خطرپذیری بازار، Rm بازده پرتفوی بازار (MKt) است؛ MKt پرتفوی بازار، برابر با مجموع 6 پرتفوی (B/H, B/M, B/L, S/H, S/M, S/L) به همراه شرکت های دارای ارزش دفتری منفی است؛ برابر با بازده بدون خطرپذیری برای دوره زمانی t است؛ HML برابر با تفاوت بین میانگین ساده بازده دو پرتفوی با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام بالا (S/H , B/H) و میانگین ساده بازده دو پرتفوی با نسبت ارزش دفتری به ارزش بازار سهام پایین است (S/L , B/L). SMB برابر با تفاوت بین میانگین ساده بازده سه پرتفوی با اندازه کوچک (S/L, S/M, S/B) و میانگین بازده سه پرتفوی با اندازه بزرگ (B/L, BE/ME, B/H) است. AQFactor برابر با تفاوت بین متوسط بازده شرکت هایی با بیش ترین شاخص کیفیت اقلام تعهدی و بازده شرکت هایی با کمترین شاخص کیفیت اقلام تعهدی است.
متغیر صرف خطرپذیری بازار با میانگین 019/0 و انحراف معیار 038/0 و متغیرHML با میانگین 006/0 و انحراف معیار 050/0 دارای چولگی مثبت و کشیدگی منفی هستند، متغیر SMB با میانگین 012/0 و انحراف معیار 040/0 دارای چولگی و کشیدگی منفی است و متغیر AQFactor با میانگین 006/0- و انحراف معیار 042/0 دارای چولگی و کشیدگی مثبت است. ضرایب چولگی از تقسیم مقادیر چولگی بر خطای چولگی و ضرایب کشیدگی از تقسیم کشیدگی بر خطای کشیدگی محاسبه شده است. قدر مطلق مقادیر ضرایب چولگی و کشیدگی محاسبه شده برای همه متغیرها کوچک تر از 96/1 است که نشان دهنده متقارن بودن توزیع همه متغیرهای مورد مطالعه است. چولگی های مثبت در متغیرها بیانگر این است که در همه متغیرها داده های انتهایی در دنباله راست مقیاس قرار گرفته است و کشیدگی مثبت در همه متغیرها نشان دهنده این است که افراشتگی توزیع داده ها نسبت به توزیع نرمال بیشتر است. جدول 4-5 نشان می دهد که صرف خطرپذیری بازار در دامنه سال های 1385 تا 1390 بین 061/0- و 122/0 (1/6-% و 2/12%) در نوسان بوده است و حداقل صرف خطرپذیری بازار که بیش ترین فراوانی را در این دوره داشته 061/0- بوده است. همچنین نتایج آمار توصیفی نشان می دهد که متغیرهای مذکور همگی از انحراف معیار کمی برخوردارند که این موضوع نشان دهنده ثبات مقادیر متغیرهای محاسبه شده حول میانگین و عدم پراکنش آن ها است.
جدول شماره 4-6: شاخص های توصیفی بازده اضافی ماهانه پرتفوی های تشکیل شده
پرتفوی
نام شاخص
تعداد
میانگین