کودکان و نوجوانان و انحرافات اجتماعی

41. لازرژ، کریستین، سیاست جنایی، ترجمه ی علی حسین نجفی ابرندآبادی، چاپ اوّل، تهران، نشر یلدا، 1375.
42. لمرت، ادوین، مسائل اجتماعی، ترجمه ی حفیظ الله فولادی، معرفت، ش30، سال 8 ش 2 (پاییز 1378).
43. لوی برول، هانری و دیگران، حقوق و جامعه شناسی، گزیده و ترجمه ی مصطفی رحیمی، چاپ اوّل، تهران، سروش، 1371.
44. محسنی، مرتضی، دوره ی حقوق جزای عمومی، جلد اوّل: کلیّات حقوق جزا، چاپ دوّم، تهران، گنج دانش، 1375.
45. محسنی، مرتضی، دوره ی حقوق جزای عمومی، جلد دوّم، پدیده ی جنایی، چاپ دوّم، تهران، گنج دانش، 1375.
46. محسنی، منوچهر، جامعه شناسی عمومی، چاپ اوّل، چاپ نهم، تهران، کتابخانه ی طهوری، 1368.
47. محسنی، منوچهر، مقدّمات جامعه شناسی، چاپ اوّل، تهران، شرکت پژوهش یار، 1363.
48. مساواتی آذر، مجید، آسیب شناسی اجتماعی ایران (جامعه شناسی انحرافات)، چاپ اوّل، تبریز: انتشارات نوبل، 1374.
49. مشیری، مهشید، فرهنگ فارسی، انتشارات سروش، 1364.
50. مظلومان، رضا، جرمشناسی، کلّیات، چاپ اوّل، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، 1353.
51. مظلومان، رضا، جرمشناسی، چاپ دوّم، جلد اوّل، انتشارات دانشگاه ملّی ایران، 1355.
52. معظّمی، شهلا، بزهکاری کودکان و نوجوانان، نشر دادگستر، چاپ اوّل، تهران، 1388.
53. معین، محمّد، فرهنگ فارسی، انتشارات امیرکبیر، جلد اوّل، چاپ نوزدهم، 1381.
54. ممتاز، فریده، انحرافات اجتماعی، نظریه ها و دیدگاهها، چاپ اوّل، تهران: انتشار، 1381.
55. محسنی، مرتضی و کلانتریان، مرتضی، مجموعه نظرهای مشورتی اداره ی حقوقی دادگستری در زمینه ی مسائل کیفری، چاپ روزنامه رسمی، بدون تاریخ چاپ.
56. میرمحمّد صادقی، حسین، جرایم علیه اموال و مالکیّت، نشر میزان، چاپ یازدهم، تهران، پاییز 1383.
57. میرمحمّد صادقی، حسین، تحلیل مبانی حقوق جزا، (ترجمه) چاپ اوّل، انتشارات معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی شهید بهشتی، تهران، 1371.
58. میری آشتیانی، الهام، مقدّمه ای بر آسیب شناسی اجتماعی در ایران، چاپ اوّل، انشارات گفتمان فرهنگی، تهران، 1382.
59. مهاجری، علی، آیین رسیدگی در دادسرا، انتشارات فکرسازان، چاپ دوّم، 1382.
60. نجفی ابرندآبادی، علی حسین، مباحثی در علوم جنایی، تقریرات دکتر نجفی ابرندآبادی، ویراست ششم، به کوشش شهرام ابراهیمی، مرداد 1390.
61. نجفی توانا، علی، جرمشناسی، انتشارات آموزش و سنجش، چاپ اوّل، تهران 1389.
62. نوربها، رضا، زمینه ی جرمشناسی، انتشارات کتابخانه ی گنج دانش، چاپ دوّم، تهران، 1377.