کنوانسیون های بین المللی و سازمان های منطقه ای

سومین کنفرانس جهانی زن از 15 و 16 جولای 1985 و با حضور گسترده دولت ، سازمان ها و دیگر نهادهای زیربط در شهر نایروبی کنیا برگزار شد این کنفرانس در پایان و دهه ملل برای زنان و با مضمون اعتلای زنان تا سال 2000 به منظور بررسی و ارزیابی دست آوردهای دهه درباره هدف های سه گانه «تساوی ، توسعه و صلح» و ایجاد معیارها و استانداردهای واقعی و عملی با غلبه بر موانع ، جهت دستیابی به اهداف فوق برگزار گردید .
کنفرانس نایروبی دستورالعمل های جدیدی به وجود آورده و شمول تعهدات نسبت به پیشرفت زنان و رفع تبعیض از آن را گسترش داد . استراتژی آینده نگر نایروبی برای پیشرفت زنان و به ویژه گروه خاصی از آنان یعنی قربانیان خشونت را باید مورد توجه ویژه قرار داد از جمله کمک های آموزشی و تربیتی ، ارائه خدمات و پشتیبانی ، اصلاح قوانین و …
4) کنفرانس پکن
این کنفرانس در چهارم سپتامبر 1995 در پکن تشکیل شد و بزرگترین گردهمایی زنان از سراسر جهان با مدیریت زنان و به منظور دستیابی به تساوی در زمینه حقوق زن و مرد برگزار شد . اعلامیه این سند در 38 بند تنظیم شده بود . و دست آورد مهم این کنفانس تصویب یک سند مفصل مشتمل بر 361 بند به عنوان برنامه عمل در زمینه های مختلف اجتماعی ، حقوقی و بهداشتی و…
در جهت ارتقای وضعیت زنان و دست یابی به حقوق مساوی با مردان بود .
بخش اول درباره بیان مقاصد و اهداف کنفرانس است که در بندهای پنجگانه خود به تفصیل ، به مقاصد کنفرانس می پردازد و بند نخست ، کار پایه را دستوری برای توانمند سازی زنان و تسرع اجرای راه کارهای نایروبی و حذف همه موانع مشترک زنان می داند .
بخش دوم به چهار چوب جهانی مسئله پرداخته است و نقاط مشترک و اختلاف های موجود را درباره زنان بررسی کرده است .
در بخش سوم به موضوعات و مسائل مهم مایه نگرانی توجه شده و به حوزه های مختلفی که در آن ها زنان آسیب پذیری بیش تری دارند پرداخته است .
در بخش چهارم که در واقع بدنه اصلی سند کنفرانس است و 240 ماده را به خود اختصاص داده تحت عنوان اهداف راه بری و اقدامات به مسائل گوناگونی توجه کرده است .
در بخش پنجم کار پایه ، از مجمع عمومی ، شورای اقتصادی ، اجتماعی ، کمیسیون مقام زن ، کمیته رفع تبعیض و آموزش از زنان ، دبیرخانه ملل متحد ، بخش پیشرفت زنان ، مؤسسه بین المللی برای پژوهش و آموزش زنان و صندوق توسعه ملل متحد برای زنان و دیگر نهادهای مربوط به آن می خواهد تا برای اجرای کار پایه ، همه در حیطه کار خود به عرضه راه کارها و بسترهای مناسب اجرای کار پایه ، همه در محیط کار خود به عرضه راه کارهای مناسب اجرایی بپردازند و به خصوص در روند اجرایی کار پایه به طور هماهنگ و منسجم با هم همکاری نمایند .
در بخش ششم به ره های تامین بودجه و عرضه تسهیلات و امکانات مناسب برای اجرای کارپایه توجه شده و در سطوح ملی ، منطقه ای و بین المللی به مسئله پرداخته است و از جمله پیشنهاد نموده است که دولت ها با رعایت مقتضیات و ضرورت های ملی و تا سر حد امکان ، از بودجه تسهیل اجرای سند کنفرانس بکاهند
اصل 29 اعلامیه می گوید :
«از جمیع صور علیه زنان جلوگیری کنیم و به امحای آنها بپردازیم»
از آن جا که مطابق کنفرانس نایروبی خشونت مانعی در رسیدن به توسعه و صلح است باید به مقابله با خشونت پرداخت .
در بند 114 خشونت علیه زنان به هر گونه آزار و و اذیت مبتنی بر جنسیت اطلاق شده که منجر به آسیب های جنسی ، جسمی ، روانی و محروم کردن آزادی شود اعم از اینکه در محیط خصوصی صورت موارد بگیرند یا در محیط عمومی .
بر اساس این بند خشونت موارد زیر را در بر می گیرد البته به صورت تمثیلی نه حصری «الف» خشونت جسمانی ، جنسی و روانی که در درون خانواده روی می دهد از جمله ضرب و جرح ، سوء استفاده جنسی از دختران در درون خانوار ، خشونت های مربوط به تهیه جهیزیه ، تجاوز به عنف توسط شوهر ، ختنه کردن دختران و دیگر رویه های سنتی که برای زنان زیان بار است ، خشونت توسط کسانی غیر از همسر و خشونت به استثمار مربوط می شوند .
ب) خشونت جسمانی ، روانی و جنسی که در درون کل اجتماع متوجه زنان می شوند از جمله تجاوز به عنف ، سوء استفاده جنسی ، آزار رسانی و ارعاب جنسی در محل کار ، در نهادهی آموزشی و اماکن دیگر ، خرید و فروش زنان و روسپی گری تحمیلی .
ج) خشونت جسمانی ، جنسی و روانی که خود دولت مرتکب آن می شوند و یا آن را نادیده می گیرند ، هر جا که وقوع یابد.
در بند 23 آمده است :
«جلوگیری از داد و ستد زنان و دختران در تجارت بین المللی سکس نگرانی عمده بین المللی است به شبکه بین المللی فحشاء و خرید و فروش زنان یک کانون عمده جنایت سازمان یافته بین المللی است زنان و دخترانی که قربانی این تجارت بین المللی هستند ، در معرض خطر خشونت های بیشتری بوده از جمله در معرض ابتلاء به بیماری ایدز هستند . ضرورت اقتضاء می کند اجرای کنوانسیون سال 1949 راجع به سرکوب خرید و فروش اشخاص و استثمار روسپی گران دیگران و نیز اسناد ذیربط و تقویت شود بکارگیری زنان در شبکه های بین المللی روسپی گری و خرید و فروش زنان اکنون از کانون های عمده توجه تشکیلات سازمان یافته جنایتکاران بین المللی شده است .»
بنابراین یکی از اهداف این کنفرانس جلوگیری از خرید و فروش و قاچاق زنان و دختران و کمک به قربانیان است.
اقداماتی که دولت ها باید در این زمینه انجام دهند شامل موارد زیر می باشد .
توسط کشورهای مبدأ ، میانه و مقصد سازمان های منطقه ای و بین المللی به نحو مقتضی :
الف) بررسی تصویب و اعمال کنوانسیون های بین المللی راجع به خرید و فروش اشخاص و بردگی ؛