کشورهای توسعه یافته

مهاجرت از روستا به حاشیه شهر واز حاشیه شهر به مرکز شهرو…
عصرپرسشگر، عصر انتخاب، عصر تصمیم گیری که جایگزین عادات قدیمی می شود. ما در عصر مارکت هستیم. میشل فوکو می گوید:نفی سنت گرایی تهدیداتی برای جامعه ایجاد می کند وسلامت اخلاقی در خانواده وجامعه را دچار بحران می کند. رفتار مربوط به عادات ورفتارهای وسواسی اجباری تا قرنبیستم وجود نداشته اند اما بعد از آن عادات رفتاری مثل اعتیاد به مواد مخد ر و الکل واعتیاد به کار و ورزش ،عشق وغیره…در عصر مدرنیته وارد جوامع می شود .
آمسترام می گوید:آدمی نیاز به سنت دارد و به همین دلیل بصورت مداوم به ابداع سنت های جدید دست می زند. شیلز می گوید: سنت مبنای پیوستگی اجتماعی است وزنجیره تداوم اجتماعی می باشد. ناپدید شدن سنت باعث ویرانی همه خطوط راهنما وپل ذهای پشت سر خواهد شد
13-خلا معنوی و شکل گیری ادیان وفرقه های گوناگون :جامعه امروز باز گشت به معنویت را پیشه کرده است،مثل دالایی لاما-مونها و…بازگشت به معنویت در فطرت همه ی انسان ها وجود دارد اما نماد هایش فرق می کند.
14-از دست رفتن هویت های فردی و جایگزینی هویت های چند گانه:
هویت که در جهان سنتی اساسثبات وتداوم جوامع است، در عصر جهانی شدن از بین رفتن وترکیبی از رهایی و اصطراب را بوجود آورده است(اگر بخواهیم درعرصه جهانی شدن بمانیم باید هویت خود را حفظ کنیم).(هویت سازی مهم است ،هویت فرهنگی چسپ حرکت جامعه است)
15-انقلاب ارتباطی:جهانی شدن زمان ومکان را سریعتر می گند از طرفی شبکه های ماهواره ای رابطه بین هر نقطه از زمین را به نقطه دیگر بدون مداخله زمان برقرار می کند. ازطرف دیگر مجازی سازی دیوار های زمان ومکان فرو ریخته(ویدئو کنفرانسها)امروز زمان بدون مداخله تاریخ است .در عصر انقلاب ارتباطی مفهوم Localتبدیل به global شده است.
16-ظهور رابطه ی نوین بین انسان وماشین:
اصلی ترین وسیله ارتباطی قبل از عصر انقلاب ارتباطی صداnoiseبود اما امروز به تصویر faceتبدیل شده است.
17-روند سکولارریزه شدن جوامع
18-جهانی شدن به فرسایش اهمیت تمایز های اجتماعی،اقتصادی،سیاسی وفرهنگی سرعت می دهد یعنی بدنبال یکپارچه سازی در کلیه عرصه ها می باشد.
19-جهانی شدن به گسترش فقر و افزایش شکاف فقیر و غنی در دنیا،منجر گردیده است:شکاف میان کشورهای توسعه یافته ونیافته هر وز افزون تر می شود. به عنوان مثال فاصله میان پنجمین ثروتمند دنیا به پنجمین کشور فقیر دنیا در سال 1960نسبت یک به یک بود. در سال 1990 اینشکاف به نسبت یک به شصت افزایش یافت(کشور ثروتمند 60برابر کشور فقیر درآمد سرانه دارد.)
پیامد های اینترنت در عصر جهانی شدن:
1-اینترنت حضور بی واسطه جای خود را به حضور با واسطه داده است.
2-ابزارسرگرمی وتفنن است(بحث اوقات فراغت از مسائل مهم شهر نشینی است.)
3-ابزار برای تجارت(درنور دیدن مرز های تجارتی جهان)
4-اباری برای کاهش وقت،هزینه وصرفه جویی در عرصه های زندگی بشری
5-گسترش پهنه ی آموزش وپژوهش:ایتنرنت باعث انقلاب در آموزش شده ودسترسی آسان به تحولات علمی،پژوهشی،آموزشی را مقدور کرده است.
6-بزرگراه اطلاعاتی جهانی:از چالشهای آن غرق شدگی در اطلاعات است.(عصر انفجار اطلاعات)باعث سرگردانی-انحرافی ودر نهایت رعدم نتیجه گیری لازم می شود.سطحی نگری جهانی شدناز تهدیدات اینترنت است،پژوهش مفهومی نیست که از اینترنت بگیریم بلکه باید برای پژوهش از اینترنت کمک بگیریم.
از تهدیدات اینترنت است،پژوهش مفهومی نیست که از اینترنت بگیریم بلکه باید برای پژوهش از اینترنت کمک بگیریم.
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
1-3مقدمه
تحقیق فرایندی است که ازطریق آن میتوان درباره ناشناخته ها به جست وجوپرداخت ونسبت به آن شناخت لازم راکسب کرددراین فرایندازچگونگی گردآوری شواهدوتبدیل آن به یافته ها تحت عنوان روش شناسی یاد میشود .روش تحقیق علمی،فرایندجستجوی منظم بلرای مشخص کردن یک موقعیت نامعین است تحقیق به طورکلی برکشف اصول عمومی وکلیت هعاتاکیددارد وویژگیهای کلی مجموعه مورد بررسی،مجموعه های کوچکترموجوددر آن بدست میدهدهرتحقیق علمی شامل مراحلی است که لزوما بایدطی شود این مراحل عبارتندازمشاهده،تفکر،فرضیه سازی ،پیشگوئی،آزمون فرضیه ها ،ارائه تئوری ونظریه ها.
هدف این فصل ارائه بخش تفصیلی طرح تحقیق است که درفصل اول آمده است دراین فصل ابتدا باتوجه به هدف تحقیق ونحوه جمع آوری دادها ،نوع وروش تحقیق تعیین میشود سپس جامعه آماری وحجم نمونه درچارچوب مورد نیاز مشخص میشوددرپایان ابزار ونحوه جمع آوری دادها موردبررسی قرار می گیرد
2-3-روش تحقیق
روش پژوهش حاضرازنوعپیمایشیاستوابزارجمعآوریاطلاعاتپرسشنامهبوده است. جامعهآماریکلیه دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی(حدود 12000) که در مقطع کار شناسی ، مشغول به تحصیل بوده اند جامعه نمونه 150 نفری انتخاب شده که به روش نمونه گیری تصادفی ساده در چارچوب جامعه آماری مورد نظر، یعنی دانشجویان دانشگاه آزاد واحد بندر عباس توزیع شد.