کاهش گرایش به مواد مخدر و آموزش مهارتهای زندگی

برنامه ریزی فعالیت های سالم و سازنده برای اوقات فراغت
تقویت دانش و توانایی افراد جامعه برای شناخت و حل مشکلات خود
کمک به حل مشکلات افرادی که دچار گرفتاری های حاد شده و در معرض خطر قرار دارند
عوامل مسبب اعتیاد متعدد می باشد. بنابراین نمی توان فقط با به کار گرفتن یک روش ، بر تمام این عوامل تاثیر گذاشت و باید از شیوه های مختلف پیشگیری استفاده کرد. پس محقق در این تحقیق به دنبال بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر کاهش مصرف مواد مخدر می باشد و مسئولیت اصلی در پیشگیری از اعتیاد ، آموزش دانش آموزان در مورد خطرات و مضرات مصرف مواد است. اگر هر دانش آموز از تاثیر مطلوب مصرف مواد بر سلامت جسمی و روانی و کار کرد شغلی و اجتماعی خود و خانواده اش مطلع بوده و آن را باور داشته باشد کمتر احتمال دارد به این عمل دست بزند.
اهداف تحقیق
هدف کلی: بررسی تاثیر آموزش مهارتهای زندگی بر کاهش گرایش به مواد مخدر در دانش آموزان مقطع متوسطه.
اهداف جزیی:
بررسی تاثیر آموزش خود آگاهی و همدلی بر کاهش گرایش به مواد مخدر در دانش آموزان پسر دبیرستان های شهرستان پاکدشت.
بررسی تاثیر آموزش روابط بین فردی و ارتباط موثر بر کاهش گرایش به مواد مخدر در دانش آموزان پسر دبیرستان های شهرستان پاکدشت
بررسی تاثیر آموزش حل مسأله و تصمیم گیری بر کاهش گرایش به مواد مخدر در دانش آموزان پسر دبیرستان های شهرستان پاکدشت
بررسی تاثیر آموزش تفکر انتقادی و تفکر خلاق بر کاهش گرایش به مواد مخدر در دانش آموزان پسر دبیرستان های شهرستان پاکدشت
بررسی تاثیر آموزش رهایی از استرس و مقابله با هیجانات بر کاهش گرایش به مواد مخدر در دانش آموزان پسر دبیرستان های شهرستان پاکدشت
تعاریف نظری و عملیاتی متغیرها
تعاریف نظری واژه ها:
– مهارتهای زندگی: مجموعه ای از توانایی های و مهارتهای خاص که شامل است از مهارت خود آگاهی همدلی ، ارتباط موثر/ روابط بین فردی- تصمیم گیری / حل مسأله- تفکر خلاق / تفکر انتقادی- مقابله با هیجانات/ رهایی از استرس است که در مدت زمان مشخص و به روشی ویژه به افراد آموزش داده می شود.
– مواد مخدر: مواد مخدر موادی هستند که مردم از آنها در مواردی غیر از بیماری استفاده می کنند. برای رسیدن به حالت آرامش یا شادی کاذب یا فرونشاندن موقتی خشم. (زمانی سال 84 ، ص 13)
تعاریف عملیاتی:
– مهارتهای زندگی: مهارتهای زندگی ، توانایی های روانی اجتماعی برای رفتار انضباطی موثر هستند که افراد را قادر می سازد تا به طور موثر با مقتضیات و چالشهای زندگی روزمره مقابله کنند. آموزش این مهارتها موجب ارتقاء رشد شخصی و اجتماعی ، محافظت از حقوق انسانها و پیشگیری از مشکلات روانی اجتماعی می شود (سازمان جهانی بهداشت ، 1997)
– مواد مخدر: در این پژوهش منظور از مواد مخدر شامل: موادی از قبیل: حشیش ، تریاک ، هرویین ، (اکستازی و …) غیر از سیگار می باشد.
سؤالات پژوهش
آیا آموزش خودآگاهی و همدلی به کاهش گرایش به مواد مخدر در دانش آموزان پسر دبیرستان ها تاثیر دارد؟
آیا آموزش مهارت ارتباط و روابط بین فردی به کاهش گرایش به مواد مخدر در دانش آموزان پسر دبیرستان ها تاثیر دارد؟
آیا آموزش مهارت تصمیم گیری و حل مسأله به کاهش گرایش به مواد مخدر در دانش آموزان پسر دبیرستانها تاثیر دارد؟
آیا آموزش مهارت تفکر خلاق و تفکر انتقادی به کاهش گرایش به مواد مخدر در دانش آموزان پسر دبیرستانها تاثیر دارد؟
آیا آموزش مهارت مقابله با هیجانات و مقابله با استرس در کاهش به گرایش مواد مخدر در دانش آموزان پسر دبیرستانها تاثیر دارد؟