کاهش نشانه های اضطراب

راهبرد پذیرش بواسطه برون گرایی تاثیر معنی دار در کاهش نشانه های اضطراب منتشر دارد (05/0 >P). در صورتیکه این راهبرد بواسطه برون گرایی، نقش معنی دار در کاهش نشانه های افسردگی، وسواس و پانیک ندارد. بنابراین پاسخ بخشی از سوال 13، مثبت است.
راهبرد پذیرش بواسطه روان نژندگرایی تاثیر معنی دار در کاهش نشانه های افسردگی، اضطراب منتشر، وسواس فکری– عملی وپانیک دارد (05/0 >P). بنابراین فرضیه 10 مورد تایید قرار می گیرد.
راهبرد بازارزیابی مثبت بواسطه برون گرایی، تاثیر معنی دار در کاهش نشانه های افسردگی، اضطراب منتشر و وسواس فکری–عملی دارد (05/0 >P). بنابراین پاسخ سوال 5، مثبت است.
راهبرد بازارزیابی مثبت به واسطه روان نژندگرایی، تاثیر معنی دار در کاهش نشانه های افسردگی، اضطراب منتشر، وسواس فکری– عملی و پانیک دارد (05/0 >P). بنابراین فرضیه 16 مورد تایید قرار می گیرد.
راهبرد تمرکز مجدد مثبت بواسطه برون گرایی، نقش معنی دار در کاهش نشانه های افسردگی، اضطراب منتشر، وسواس فکری– عملی وپانیک ندارد (05/0 >P). بنابراین پاسخ سوال 10، مثبت است.
راهبرد تمرکز مجدد مثبت به واسطه روان نژندگرایی، نقش معنی دار در کاهش نشانه های افسردگی، اضطراب منتشر، وسواس فکری – عملی و پانیک دارد (05/0 >P). بنابراین فرضیه 14 مورد تایید قرار می گیرد.
راهبرد تمرکز مجدد بر برنامه ریزی به واسطه برون گرایی نقش معنی دار در کاهش نشانه های افسردگی، اضطراب منتشر، وسواس فکری– عملی و پانیک دارد (05/0 >P). بنابراین پاسخ سوال 12 مثبت است.
راهبرد تمرکز مجدد بر برنامه ریزی به واسطه روان نژندگرایی نقش معنی دار در کاهش نشانه های افسردگی، اضطراب منتشر، وسواس فکری– عملی و پانیک دارد (05/0 >P). بنابراین فرضیه 15 مورد تایید قرار می گیرد.
راهبرد دیدگاه گیری به واسطه برون گرایی تاثیر معنی دار در کاهش نشانه های افسردگی، اضطراب منتشر، وسواس فکری– عملی و پانیک دارد (05/0 >P). بنابراین پاسخ سوال 8، مثبت است.
راهبرد دیدگاه گیری به واسطه روان نژندگرایی تاثیر معنی دار در کاهش نشانه های افسردگی، اضطراب منتشر، وسواس فکری– عملی و پانیک دارد (05/0 >P). بنابراین فرضیه 11 مورد تایید قرار می گیرد.
5-4 تحلیل فرضیه ها و سوالات، اثرات مسقیم متغیرها
در راستای تحلیل داده های مربوط به فرضیه ها و سوالات مربوط به اثرات مستقیم متغیرهای مستقل بر روی متغیرهای وابسته، از مدل معادلات علی– ساختاری استفاده شد. برون داد مدل اندازه گیری شده و شاخص های برازش آن، ذیلا ارایه شده است:
مدل علی – ساختاری (228/0
e
16/0 =* B
)
03/0 = B
e
31/0
12/0=B*
08/0 =B