چند رسانه ای

13 8/3 00/0 40/7 159/0 18/4 مغایر نبودن تصاویر، فیلم ها و مثال ها با فرهنگ دینی و ملی 7
14 86/3 00/0 90/6 158/0 09/4 در نظر داشتن میراث فرهنگی جامعه 8
4 41/2 00/0 91/10 098/0 07/4 تطابق و هماهنگی دشواری محتوا با سطح و گروه سنی دانش آموزان 9
9 04/3 00/0 54/8 123/0 05/4 مطابقت داشتن عنوان نرم افزار با اهداف آموزشی 10
12 66/3 00/0 90/6 147/0 02/4 مطابقت داشتن عمق و دامنه محتوا با اهداف آموزشی 11
6 68/2
00/0 90/8 106/0 95/3 سازمان و توالی واحدهای درسی خوب تعریف شده است. 12
7 79/2 00/0 36/8 109/0 91/3 محتوا از لحاظ کمی به شکل مناسبی در طول درس توزیع شده است. 13
11 51/3 00/0 37/5 130/0 70/3 ویدیوها دارای کیفیت لازم است. 14
15 06/4 00/0 85/3 144/0 55/3 محتوای نرم افزار پژوهش محور بوده 15
16 4/4 00/0 34/3 155/0 52/3 مناسب و جذاب بودن برنامه 16
17 81/4 02/0 42/2 163/0 39/3 در هر فصل یک دوره ی درسی ارائه گردیده و توضیحات و مثال های بیشتر از طریق لینک ها صورت گرفته 17
18 84/5 84/0 21/0- 173/0 96/2 قابلیت اجرا به صورت آنلاین و غیر آنلاین 18
19 44/6 02/0 33/2- 168/0 61/2 حجم هر صفحه کمتر از 150 کیلوبایت است. 19
38/1 00/0 62/16 054/0 91/3 مجموع
تجزیه و تحلیل داده های این پژوهش در خصوص سطح و میزان رعایت شاخص های تولید محتوا نشان می دهد که در مجموع از دیدگاه داوران در چندرسانه ای های ریاضی پایه موجود در بازار ایران میزان رعایت این شاخص در حد زیاد (054/0= انحراف معیار و 91/3= میانگین) می باشد؛ و از نظر موارد ذیل این شاخص به ترتیب سطح رعایت نحوه اجرای چند رسانه ای (088/0 = انحراف معیار و 48/4= میانگین) و در رعایت قوانین دستور زبان (102/0 = انحراف معیار و 48/4= میانگین) و نیاز کاربر به دانش فنی (094/0 = انحراف معیار و 38/4= میانگین) در حد خیلی زیاد می باشد و از نظر حجم هر صفحه (168/0 = انحراف معیار و 61/2 =میانگین) و بر خط بودن محتوا (173/0 = انحراف معیار و 96/2= میانگین) در حد متوسط می باشد و از نظر هیچ داوری چندرسانه ای ها در حد کم و خیلی کم ارزیابی نگردیده اند.
سؤال شماره 2
در طراحی نرم افزارهای آموزش درس ریاضی پایه اول ابتدایی تا چه اندازه «اصول رهیابی و ردیابی» رعایت گردیده اند؟
بر اساس استانداردهای ارزشیابی چندرسانه ای های آموزشی در نظر گرفته شده در این پژوهش، یکی از اجزاء مهم که می بایست در ارزشیابی این چندرسانه ای ها لحاظ شود اصول رهیابی و ردیابی می باشد به منظور سنجش این شاخص ها 27 مورد در نظر گرفته شد.
جدول (2-4): بررسی میزان رعایت «اصول رهیابی و ردیابی» در چند رسانه ای های آموزش ریاضی پایه اول
اولویت بر اساس
c.v c.v Sig t انحراف معیار
برآورد میانگین میانگین سؤال ردیف
3 56/2 00/0 72/12 114/0 45/4 وجود داشتن دکمه های برگشت به صفحه فهرست مطالب 1
18 18/4 00/0 84/3 176/0 21/4 قابلیت اجرا روی انواع ویندوزها 2
7 99/2 00/0 42/9 125/0 18/4 کارکردی برای بازگشت به صفحه ی اصلی فهرست وجود دارد. 3