پیش فرض نرمال بودن توزیع نمرات و پیش فرض تساوی واریانس ها

کنترل 19 32/2 15
نیاز به کنترل افکار پیش آزمون آزمایش 46/19 24/1 15
کنترل 45/17 72/1 15
پس آزمون آزمایش 40/11 40/1 15
کنترل 19 46/1 15
وقوف شناختی پیش آزمون آزمایش 20/18 14/2 15
کنترل 66/17 19/2 15
پس آزمون آزمایش 46/11 40/1 15
کنترل 26/18 48/1 15
همان طوری در جدول 4-5 ملاحظه می شود برای متغیر انعطاف پذیری کنشی معتادین مبتلا به سوءمصرف مواد افیونی در مرحله پیش آزمون میانگین و انحراف معیار در گروه آزمایش 73/20، 41/3؛ در گروه کنترل 22، 15/4 و در مرحله پس آزمون میانگین و انحراف معیار گروه آزمایش 86/45، 56/8 و در گروه کنترل 13/21، 66/2 می باشد. همچنین در متغیر باور مثبت درباره نگرانی در مرحله پیش آزمون، میانگین و انحراف معیار گروه آزمایش 33/19 و 43/2؛ در گروه کنترل 20 و 73/1 و در مرحله پس آزمون برای گروه آزمایش 13/11، 44/2 و برای گروه کنترل 60/20، 50/1؛ برای باور درباره کنترل ناپذیری در مرحله پیش آزمون برای گروه آزمایش و کنترل به ترتیب 46/18، 80/1 و 86/16، 44/2 و در مرحله پس آزمون برای گروه آزمایش و کنترل به ترتیب 66/10، 75/1 و 20/18، 07/2؛ برای اطمینان شناختی کم در مرحله پیش آزمون برای گروه آزمایش 66/18، 75/1؛ برای گروه کنترل 65/16، 55/2 و در مرحله پس آزمون برای گروه آزمایش 53/10، 59/1 و برای گروه کنترل 19، 32/2؛ برای نیاز به کنترل افکار در مرحله پیش آزمون در گروه های آزمایش و کنترل به ترتیب 46/19، 24/1 و 45/17، 72/1 و در مرحله پس آزمون در گروه های آزمایش و کنترل به ترتیب 40/11، 40/1 و 19، 46/1و نهایتا برای وقوف شناختی در مرحله پیش آزمون برای گروه آزمایش 20/18، 14/2 و برای گروه کنترل 66/17، 19/2 و برای گروه کنترل 66/17، 19/2 و در مرحله پس آزمون برای گروه های آزمایش و کنترل به ترتیب 46/11، 40/1 و 26/18، 48/1 بدست آمد.
ب) یافته های مربوط به آزمون فرضیه های تحقیق
این بخش از تحقیق شامل بررسی فرضیه هایی است که هر فرضیه همراه با نتایج به دست آمده از تجزیه و تحلیل آن در این بخش ارائه می گردد. قبل از تحلیل داده های مربوط به فرضیه ها، برای اطمینان از این که داده های این پژوهش مفروضه های زیر بنایی تحلیل کوواریانس را برآورد می کنند، به بررسی آن ها پرداخته شد. بدین منظور مفروضه های همگنی واریانس ها مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون کلموگروف ـ اسمیرنف جهت پیش فرض نرمال بودن توزیع نمرات در جامعه و نیز نتایج آزمون بررسی پیش فرض همگنی شیب های رگرسیون، برای متغیرهای انعطاف پذیری کنشی و باورهای فراشناختی در جداول 4-6 و 4-7 ارائه شده است. همچنین، برای رعایت پیش فرض تساوی واریانس ها متغیرهای تحقیق از آزمون لوین استفاده شده است که نتایج آن در جدول 4-8 ارائه شده است.
جدول 4-6: نتایج آزمون کلموگروف- اسمیرنف در مورد پیش فرض نرمال بودن توزیع نمرات انعطاف پذیری کنشی و باورهای فراشناختی
نرمال بودن توزیع نمرات گروه ها کلموگروف ـ اسمیرنف گروه ها کلموگروف ـ اسمیرنف
آماره معنی داری
آماره معنی داری
انعطاف پذیری کنشی آزمایش 18/0 20/0 کنترل 19/0 20/0
باورهای مثبت درباره نگرانی آزمایش 18/0 20/0 کنترل 18/0 20/0
باور درباره کنترل ناپذیری آزمایش 17/0 20/0 کنترل 18/0 20/0
اطمینان شناختی کم آزمایش 16/0 20/0 کنترل 17/0 20/0
نیاز به کنترل افکار آزمایش 19/0 20/0 کنترل 20/0 20/0
وقوف شناختی آزمایش 17/0 20/0 کنترل 16/0 20/0