پیشرفت تحصیلی دانش آموزان

– یافته های پژوهش نشان داد بین ابعاد رفتارهای نظارتی والدین با وضعیت تحصیلی دانش آموزان رابطه ای معنادار وجود داشته و از بین ابعاد آن، متغیر دنبال کردن و خبر داشتن از فرزندان پیش بینی کننده قوی تری برای وضعیت تحصیلی دانش آموزان می باشد. به عبارت دیگر، متغیر مذکور دارای بیشترین سطح رابطه معنادار با رفتار مطلوب تحصیلی دانش آموزان را در بین نمونه مورد بررسی داشته است، لذا جهت بهبود امر پیشنهاد می شود، چنانچه خانواده ها، مدارس و متولیان تربیتی در خصوص زمینه مذکور عملکرد مناسبی داشته و بعد ذکر شده را در عملکردهای خود رعایت نموده و توسعه دهند، می توان انتظار داشت، وضعیت تحصیلی دانش آموزان دوره تحصیلی مذکور متناسب با شئونات عرفی، قانونی و اجتماعی افزایش یابد.
– یافته های پژوهش نشان داد از بین ابعاد رفتارهای انضباطی والدین، رفتار سهل گیرانه پیش بینی کننده قوی تری برای وضعیت تحصیلی دانش آموزان می باشد. جهت بهبود امر در این خصوص پیشنهاد می شود خانواده ها ضمن رعایت مؤلفه مورد بررسی به خصوص لازم است به دو مؤلفه؛ آمیزش عاطفی و کنترل رفتار بیش از پیش توجه کنند. در آمیزش عاطفی مقصود، میزان علاقه ایی است که خانواده به فرزند خود نشان می دهد. در واقع میزان ارزشی که خانواده برای فعالیت ها و علایق خاص فرزندان قائل می شود، باید مطلوب و در حد شایسته باشد. از سوی دیگر لازم است، خانواده از الگوی مناسبی برای مهار موقعیت های خطرناک، موقعیت هایی که متضمن تعامل درون و برون خانگی است، استفاده نموده به خصوص واکنش ها و عواطف خود را در مواقع بحرانی کنترل کند تا بدین وسیله الگوی ناشایستی را برای فرزند خود فراهم نیاورد.
– برگزاری کارگاه های آموزشی، همایش، سمینارها و نشست های علمی با والدین می تواند فرصت بسیار مناسبی جهت بحث پیرامون مسائل آموزشی، رفتارهای نظارتی و انضباطی مطلوب والدین را فراهم آورد. همچنین دعوت از افراد صاحب نظر برای ایراد سخنرانی در جلسات آموزشی پیرامون چگونگی برخورد و تربیت فرزندان می تواند در عملکرد تصیلی دانش آموزان اثر گذار باشد.
5-5-2- پیشنهادات پژوهشی
به پژوهشگران و محققان بعدی توصیه می شود که:
– این پژوهش در سطح آموزش و پرورش ناحیه یک بندرعباس و در بین دانش آموزان دختر مدارس متوسطه دوم انجام گرفته از این رو به محققین علاقه مند به این موضوعات پیشنهاد می شود تا تحقیق خود را در سایر موسسات آموزشی دولتی و غیر دولتی، آموزشی و پرورشی نیز به انجام رسانند.
– پژوهش خود را وسعت بیشتری بخشیده و با نمونه گیری بزرگتر و بیشتر و وارد کردن هر دو جنس بر تکرار این تحقیق مبادرت ورزند، تا از قابلیت تعمیم پذیری بیشتری برخوردار باشد.
– استفاده از پتانسیل های حمایتی و نظارتی خانواده در موفقیت های تحصیلی دانش آموزان و یافتن الگوی مناسب و مؤثر برای مرتبط کردن متناسب خانواده ها با مدارس به شکلی که از یک سو منجر به افزایش امکان ارتباط خانواده ها با دانش آموزان و نیز امکان نظارت و کنترل بیشتر آنها گردد و از سویی دیگر با خواسته ها و تمایلات طبیعی و منطبق با تحول استقلال خواهی نوجوانان دانش آموز نیز برخورد و تعارضی نداشته باشد، وظیفه خطیر پژوهشگران و سیاستگذاران حوزه آموزش عالی در کشور است.
– همچنین پیشنهاد می شود به منظور شناخت دقیق تر مسائل تحصیلی مربوط به دانش آموزان، نظرات والدین و مدیران و معلمین نیز مورد بررسی قرار گرفته و با هم مقایسه شوند.
– از آنجایی که متغیرهای زیادی ممکن است در پیشرفت تحصیلی دانش آموزان نقش داشته باشد پیشنهاد می شود در مطالعات آتی تأثیر هر کدام از متغیرها با روش های قاطع تر و پردازش های پیشرفته تر مورد بررسی قرار گیرد و در حد امکان مطالعات طولی و تجربی در این زمینه انجام شود.
– از سویی می توان در پژوهش های بعدی با تحلیل مسیر رابطه مستقیم و غیر مستقیم رفتارهای نظارتی و انضباطی والدین با پیشرفت تحصیلی را مشخص کرد.

الف)- فهرست منابع فارسی:
– آزاد، حسین (1375). آسیب شناسی روانی، چاپ سوم، انتشارات بعثت.
– ابراهیم پور، عبدالکریم (1390). بررسی وضعیت روانی و عاطفی موثر بر عملکرد تحصیلی دانش آموزان طرح شاهد و ایثارگر استان هرمزگان، تحقیق چاپ نشده، پژوهشکده، تعلیم و تربیت آموزش و پرورش استان هرمزگان.
– احدی، حسن و جمهری، فرهاد (1386). روانشناسی رشد (نوجوانی و بزرگسالی)، انتشارات پردیس، چاپ چهارم.
– احدی، حسن و محسنی، نیکچهر (1386). روانشناسی رشد (مفاهیم بنیادی در روانشناسی رشد نوجوانی)، انتشارات پردیس، چاپ دوازدهم، ص: 184 و 148.