پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و دوره های ضمن خدمت

161
000/0
یافته های جدول 8 نشان می دهد که عوامل چهارگانه ارزشیابی توصیفی با میانگین 24/3 و انحراف استاندارد 63/0 بالاتر از حد متوسط (3( tv= در سطح 001/0 معنادار می باشد و می توان نتیجه گرفت که میانگین عوامل چهارگانه ارزشیابی توصیفی معلمان بالاتر از میانگین جامعه آماری است.
فصل پنجم
بحث و نتیجه گیری
5-1) نتیجه گیری:
این پژوهش، به بررسی ارزشیابی توصیفی بر اساس عوامل مدیریتی،آموزشی ،فیزیکی و روانی می پردازد.که نتایج نشان دادبین ارزشیابی توصیفی با عوامل مدیریتی،آموزشی و روانی ارتباط معناداری وجود دارد اما بین ارزشیابی توصیفی و عوامل فیزیکی ارتباط معناداری برقرار نیست به این معنی که در اجرای ارزشیابی توصیفی به عوامل مدیریتی،آموزشی و روانی توجه شده اما به عوامل فیزیکی توجه چندانی نشده است. اما به طور کل به عوامل چهارگانه توجه شده است.
5-1-1) بررسی فرضیه کلی پژوهش:
در اجرای ارزشیابی توصیفی از دیدگاه معلمان ابتدایی شهرستان میناب به عوامل مدیریتی،آموزشی،فیزیکی و روانی توجه شده است.
با توجه به نتایج بدست امده در فصل چهار که نشان می دهد متغیرعوامل چهارگانه ارزشیابی توصیفی با میانگین 24/3 و انحراف استاندارد63/0 بالاتر از حد متوسط (tv=3) در سطح 001/0معنادار است و می توان نتیجه گرفت که میانگین ارزشیابی توصیفی معلمان بالاتر از میانگین جامعه آماری است .نتایج نشان می دهد که بین اجرای ارزشیابی توصیفی با عوامل مدیریتی رابطه معناداری وجود دارد که عامل مدیریتی خود شامل مولفه های برگزاری کلاس ضمن خدمت،فراهم سازی زمینه های فرهنگی و اجتماعی مناسب به منظور توجیه اولیا،نگاه نظامند به اجرای ارزشیابی طرح ارزشیابی توصیفی،منابع مالی لازم برای اجرای طرح ارزشیابی توصیفی،نظارت و بازرسی کامل بر مدارس در جهت اجرای هر چه بهتر ارزشیابی توصیفی،رهبری و مدیریت اثربخش در اجرای طرح ارزشیابی توصیفی ،تصریح انتظارات دقیق از مجریان طرح ارزشیابی توصیفی برقراری راهبردهای ارتباطی مناسب و فعال در ارزشیابی توصیفی می باشد. همچنین نتایج حاکی از آن است که بین ارزشیابی توصیفی با عامل آموزشی رابطه معناداری وجود دارد که عامل آموزشی شامل مولفه های به روز بودن مطالب درسی ،تعامل گروهی میان معلمان، طراحی موضوعات درسی بر اساس روش های اکتشافی،کیفیت بهتر مطالب درسی در ارزشیابی توصیفی ،روحیه پرسشگری و خلاقیت در ارزشیابی توصیفی،استفاده معلمان از روش های ابتکاری،ارتباط مفاهیم درسی با زندگی روزمره دانش آموزان ،کاهش رقابت کاذب بین دانش آموزان را شامل می شود.همچنین نتایج نشان می دهد که بین ارزشیابی توصیفی و عوامل فیزیکی رابطه معناداری وجود ندارد که عامل فیزیکی خود شامل تک پایه بودن کلاس ها،مواد آموزشی مناسب،جمعیت کلاس در اجرای ارزشیابی توصیفی،متناسب بودن حجم فعالیت های کلاسی با زمان آموزش،امکانات و تجهیزات آموزشی مناسب برای اجرای ارزشیابی توصیفی،امکان استفاده از فناوری اطلاعات ،کتاب های کمک آموزشی،نسبت معلم به دانش آموز را شامل می شود .همچنین در زمینه عوامل روانی نشان می دهد که بین ارزشیابی توصیفی با عوامل روانی ارتباط معناداری وجود دارد که عوامل روانی خود شامل امادگی روحی لازم معلمان،ارتباط عاطفی بین معلم و دانش آموز،تعامل بیشتر اولیا با مدرسه،حمایت کافی از دانش آموزان دارای مشکلات خانوادگی،حوصله کافی معلم و ایجاد علاقه و انگیزه در مجریان طرح،توجه به تفاوت های فردی دانش آموزان،نگرش مثبت دانش آموزان نسبت به ارزشیابی توصیفی را شامل می شود.
5-1-2) فرضیه اول پژوهش:
در اجرای ارزشیابی توصیفی به عوامل مدیریتی توجه شده است.
با توجه به نتایج به دست امده در فصل 4،یافته ها نشان می دهد که مولفه مدیریتی با میانگین 30/3 و انحراف استاندارد 65/0 بالاتر از حد متوسط (tv=3)در سطح 001/0 معنادار می باشد و می توان نتیجه گرفت که میانگین مولفه مدیریتی معلمان بالاتر از میانگین جامعه آماری است.مولفه های مدیریتی عبارتند از توجه به برگزاری دوره های ضمن خدمت در جهت ارتقای مستمر دانش و مهارت و ظرفیت معلمان،فراهم سازی زمینه های فرهنگی و اجتماعی مناسب به منظور توجیه اولیا،نگاه نظام مند به اجرای طرح ارزشیابی توصیفی از سوی دست اندرکاران،منابع مالی لازم برای اجرای طرح ارزشیابی توصیفی،نظارت و بازرسی کامل بر مدارس در جهت اجرای هر چه بهتر ارزشیابی توصیفی،رهبری و مدیریت اثربخش در اجرای ارزشیابی توصیفی،تصریح دقیق انتظارات از مجریان طرح ارزشیابی توصیفی.نتایج تحقیق حاکی از این است که در اجرای ارزشیابی توصیفی به مولفه های عوامل مدیریتی توجه شده است.
5-1-3) فرضیه دوم پژوهش:
در اجرای ارزشیابی توصیفی به عوامل آموزشی توجه شده است.
با توجه یافته های به دست امده در فصل 4 مولفه آموزشی با میانگین 24/3 و انحراف استاندارد 63/0بالاتر از حد متوسط(tv=3) در سطح 001/0 معنادار می باشد و می توان نتیجه گرفت که میانگین مولفه آموزشی معلمان بالاتر از میانگین جامعه آماری است.مولفه های آموزشی عبارتند از به روز بودن مطالب درسی ،تعامل گروهی میان معلمان،طراحی موضوعات درسی بر اساس روش های اکتشافی ،کیفیت بهتر مطالب درسی در ارزشیابی توصیفی،برانگیخته شدن روحیه پرسشگری و خلاقیت در ارزشیابی توصیفی،استفاده معلمان از روش های ابتکاری ارتباط مفاهیم درسی با زندگی روزمره دانش آموزان،کاهش رقابت کاذب بین دانش آموزان در ارزشیابی توصیفی .نتایج به دست امده حاکی از آن است که به عوامل آموزشی در اجرای ارزشیابی توصیفی توجه کافی شده است. این نتایج با نتایج بدست امده از پژوهش فتح آبادی و رضایی(1387)که نشان می دهد سطح پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه سوم ابتدایی مشمول این طرح در دروس ریاضی ،علوم تجربی،زبان فارسی و املا به طور معناداریبیشتر ازمدارس عادی است همخوانی دارد.همچنین با نتایج پژوهش رضایی و سیف(1385)که بیان می کند سطح پیشرفت تحصیلی دانش آموزان پایه سوم ابتدایی مدارس مشمول طرح ارزشیابی توصیفی در متغیرهای حوزه شناختی بیشتر از دانش آموزان مدارس عادی است همخوانی دارد.همچنین با پژوهش ماهر و همکاران(1386)که بیان می کندطرح ارزشیابی توصیفی به رشد خلاقانه و آفرینش گرایانه در دانش آموزان منتهی شده است همخوانی دارد.
5-1-4) فرضیه سوم:
در اجرای ارزشیابی توصیفی به عوامل فیزیکی توجه شده است.
با توجه به یافته های فصل 4مولفه فیزیکی با میانگین 66/2 و انحراف استاندارد 80/0 پایین تر از حد متوسط (tv=3 )در سطح 001/0 معنادار می باشد و می توان نتیجه گرفت که میانگین مولفه فیزیکی معلمان پایین تر از میانگین جامعه آماری است .مولفه های فیزیکی عبارتند از تک پایه بودن کلاس ها در ارزشیابی توصیفی،مواد آموزشی مناسب جهت اجرای ارزشیابی توصیفی،جمعیت کلاس ها،متناسب بودن حجم فعالیت های کلاسی ،امکانات و تجهیزات مناسب برای اجرای ارزشیابی توصیفی،امکان استفاده از فناوری اطلاعات،در اختیار داشتن کتابهای کمک آموزشی توسط معلمان،توجه به مساله نسبت معلم به دانش آموز .به این نتیجه میرسیم که در اجرای ارزشیابی توصیفی به عوامل فیزیکی توجه نشده است. این نتیجه با یافته های حیدری(1387)که تراکم دانش آموزان رامهم ترین مشکل اجرای طرح ارزشیابی توصیفی در استان ایلام دانسته همخوانی دارد تراکم جمعیت جزئی از عوامل فیزیکی است.همچنین با پژوهش ملایی دستجردی که مهم ترین مشکل ارزشیابی توصیفی رابالا بودن جمعیت کلاس می داند همخوانی دارد.
5-1-5) فرضیه چهارم:
در اجرای ارزشیابی توصیفی به عوامل روانی توجه شده است.
یافته های بدست امده در فصل 4 حاکی از آن است که مولفه روانی با میانگین 35/3 و انحراف استاندارد76/0 بالا تر از حد متوسط(tv=3) در سطح 001/0 معنادار می باشد و می توان نتیجه گرفت که میانگین مولفه آموزشی معلمان بالاتر از میانگین جامعه آماری است.این یافته ها حاکی از آن است که در اجرای ارزشیابی توصیفی به عوامل روانی توجه شده است. از جمله مولفه های روانی آمادگی روحی لازم معلمان،تغییر نگرش والدین نسبت به نمره،ارتباط عاطفی بین معلم و دانش آموز،تعامل بیشتر اولیا با مدرسه،حمایت کافی از دانش آموزان دارای مشکلات خانوادگی،حوصله کافی معلم و ایجاد علاقه و انگیزه در مجریان،توجه به تفاوت های فردی ،نگرش مثبت دانش آموز نسبت به ارزشیابی توصیفی.این نتایج با نتایج بدست آمده در پژوهش کریمی که حاکی از ان است که اختلالات رفتاری در دانش اموزان تحت پوشش ارزشیابی توصیفی کاهش یافته است همخوانی داردهمچنین این نتایج با نتایج بدست امده در پژوهش برزگر بفرویی و دانافر که بیان می کنددانش آموزان نظام ارزشیابی توصیفی در اکثر خرده مقیاس های الگوهای سازگار برتری ندارند همخوانی ندارد..
5-2) پیشنهادها:
5-2-1) پیشنهادهای اجرایی: