پیشرفت تحصیلی دانش آموزان و تحلیل واریانس و

4-15آزمون tگروههای مستقل ( معنا داری تفاوت پیشرفت تحصیلی برحسب شرکت در کلاسهای آمادگی کنکور)…………………………………………………………………………………………………………………………………………….103
4-16آزمون tگروههای مستقل(معنا داری تفاوت نمره درس زبان انگلیسی برحسب شرکت در کلاسهای زبان انگلیسی)………………………………………………………………………………………………………………………………………….105
4-17آزمون tگروههای مستقل ( معنا داری تفاوت نمره تربیت بدنی بر حسب شرکت در کلاس های ورزشی)…………………………………………………………………………………………………………………………………………..107
4-18آزمون tگروههای مستقل (معنا داری تفاوت نمره علوم اجتماعی برحسب شرکت در فعالیتهای گروهی و تفریحی)…………………………………………………………………………………………………………………………………………..109
4-19همبستگی میزان شرکت در برنامه های فوق برنامه آموزشی و پیشرفت تحصیلی………………………………..111
4-20 تفاوت پیشرفت تحصیلی بر حسب میزان شرکت در فعالیتهای فوق برنامه آموزشی…………………………..112
4-21 آزمون تحلیلی واریانس……………………………………………………………………………………………………………..112
4-22همبستگی میزان شرکت در برنامه های فوق برنامه تفریحی و ورزشی و پیشرفت تحصیلی……………… 113
4-23 تفاوت پیشرفت تحصیلی بر حسب میزان شرکت در فعالیتهای فوق برنامه تفریحی ورزشی ………………113
4-24 آزمون تحلیلی واریانس…………………………………………………………………………………………………………….114
فهرست نمودارها
عنوان ………………………………………………………………………………………………………………………………..صفحه
4-1 پیشرفت تحصیلی بر حسب شرکت و عدم شرکت در کلاس های زبان انگلیسی………………………………..100
4-2 پیشرفت تحصیلی بر حسب شرکت و عدم شرکت در کلاس های ورزشی………………………………………..102
4-3 پیشرفت تحصیلی بر حسب شرکت و عدم شرکت در فعالیتهای تفریحی…………………………………………..103
4-4 پیشرفت تحصیلی بر حسب شرکت و عدم شرکت در کلاس های کنکور………………………………………….104
4-5 نمره زبان انگلیسی بر حسب شرکت و عدم شرکت در کلاس های زبان انگلیسی……………………………….106
4-6 نمره تربیت بدنی بر حسب شرکت و عدم شرکت در کلاس های ورزشی…………………………………………108
4-7 میانگین نمره علوم اجتماعی بر حسب شرکت در فعالیتهای تفریحی…………………………………………………110
چکیده
هدف پژوهش حاضر، بررسی تاثیر نحوه گذران اوقات فراغت بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه شهرستان ورامین است. بدین منظور تعداد 350 نفر از دانش آموزان جامعه مورد نظر به روش طبقه ای– تصادفی جهت پاسخگوئی انتخاب شدند. پژوهش حاضر از حیث هدف آن، تحقیق کاربردی و از حیث موضوع و سئوالات پژوهش از نوع تحقیقات پیمایشی باشد. ابزار جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه محقق ساخته جهت بررسی نحوه گذران اوقات فراغت می باشد. ضمن اینکه، اندازه گیری پیشرفت تحصیلی دانش آموزان با استناد بر نتایج امتحانات پایانی نیمسال اول 93-1392 صورت گرفته است. تجزیه و تحلیل داده های پژوهش با بهره گیری از آزمونهای t گروههای مستقل، تحلیل واریانس و ضریب همبستگی اسپیرمن صورت گرفته. براساس یافته های تحقیق دانش آموزان دوره متوسطه که از کلاسهای زبان انگلیسی آموزشگاههای خصوصی استفاده می کنند، به طور معناداری از پیشرفت تحصیلی بالاتری نسبت به سایر دانش آموزان برخوردارند.
دانش آموزان دوره متوسطه که در کلاسهای ورزشی و فعالیتهای گروهی و تفریحی شرکت می کنند، به طور معناداری از پیشرفت تحصیلی پایین تری نسبت به سایر دانش آموزان برخوردارند. تفاوت پیشرفت تحصیلی دانش آموزان شرکت کننده درکلاسهای کنکور با سایر دانش آموزان معنادار نیست. اثرگذاری شرکت درکلاسهای زبان انگلیسی آموزشگاههای خصوصی، اثر مثبت و معناداری در نمرات درس زبان انگلیسی دانش آموزان داشته، در حالیکه، در کلاسهای ورزشی خارج از مدرسه در پیشرفت تحصیلی درس تربیت بدنی اثر معنادار نداشته و شرکت در فعالیتهای گروهی و تفریحی، به طور معناداری موجب کاهش نمرات در درس علوم اجتماعی و جامعه شناسی شده است.
واژگان کلیدی: اوقات فراغت، پیشرفت تحصیلی، دانش آموزان دوره متوسطه- فعالیتهای فوق برنامه

فصل اول
( کلیات تحقیق )