پیاده سازی نظام

2-2-9-2-1- مطالعه امکان سنجی طرح نظام پیشنهادها
2-2-9-2-2-ایجاد اعتقاد راسخ در مدیر ارشد ( از طریق ایجاد احساس نیاز در مدیر عامل و مدیران ارشد سازمان)
2-2-9-2-3- ایجاد شرایط وبستر مناسب جهت اجرای نظام پیشنهادها
2-2-9-2-4- سازماندهی اجرای نظام پیشنهادات
2-2-9-2-5-اعلام عمومی نظام و ایین نامه پیشنهادها توسط مدیریت عامل
2-2-9-2-6-اجرای نظام پیشنهادها
2-2-9-2-7–بازنگری نظام پیشنهادها
2-2-9-2-8-استمرار نظام پیشنهادها
حال به تشریح مراحل استقرار و اجرای نظام پیشنهادات می پردازیم:
2-2-9-2-1-مطالعه امکان سنجی طرح نظام پیشنهادها
در یک سازمان هنگامی می توان استقرار نظام پیشنهادها را مطرح نمود که سازمان در حالت ثبات رویه بوده و در انجام مأموریت خود فعال وپویا باشد. هدف غایی از استقرار نظام پیشنهادها بهبود مستمر فعالیتهای جاری یک سازمان فعال می باشد و در صورتیکه سازمان بدلایل مختلف با عدم کارائی و پویائی مواجه باشد، طرح کردن موضوع ایجاد نظام چندان صلاح نمی باشد. در شرایطی که سازمان با تنشهای مختلفی روبه رو است و ثبات رویه وجود ندارد اجرای نظام پیشنهادها موفقیت آمیز نخواهد بود.
2-2-9-2-2- ایجاد اعتقاد راسخ در مدیر ارشد ( از طریق ایجاد احساس نیاز در مدیر عامل و مدیران ارشد سازمان بهره وری و زیر سیستمهای آن از جمله نظام هایی هستند که باید برای پیاده سازی آنها حمایت همه جانبه مدیر عامل و مدیران ارشد را جلب نمود و اعتقاد به آنها را در ایشان بوجود آورد. آموزش صحیح و توجیه این مدیران ، اولین قدمی است که باید با استواری برداشته شود.
در صورتیکه تشکیلات نظام پیشنهادها مستقیمآ زیر نظر مدیر عامل قرار گیرد، اولین پیروزی در جلب حمایت مدیریت ارشد سازمان محقق می شود.
2-2-9-2-3-ایجاد شرایط وبستر مناسب جهت اجرای نظام پیشنهادها
الف-آموزش مدیران ارشد
موفقعیت در تسری نظام و جلب مشارکت سایر کارکنان در آن حوزه از طریق آموزش مدیر ارشد میسّر است. از طرفی دیگر مدیران ارشد با مدیر سازمان بی واسطه در ارتباط هستند و می توانند مشکلات و موانع نظام را مطرح نموده و برای بر طرف کردن آنها حمایت مدیر سازمان را نیز جلب نمایند.
ب-آموزش مدیران و سرپرستان برای پیاده سازی نظام پیشنهادها
مدیران و سرپرستان باید توجیه شوند که با برقراری نظام پیشنهادها ، می توان آراءو نظرات کارکنان را در اتخاذ تصمیماتی که حال و آینده سازمان را تعیین می نماید، جمع آوری نموده و از آنها استفاده نمود.
ج- آموزش عمومی و آگاهی کارکنان نسبت به فواید مشارکت و نقش آنان در نظام پیشنهادها
از آنجایی که کارکنان در مقابل ایده بهبود بهره وری و اندازه گیری آن مقاومت می کنند، لازم است که تعهد آنها را نسبت به بهبود و اندازه گیری بهره وری ، از طریق به کارگیری آنها در این فرآیندها جلب نمود.
2-2-9-2-4-سازماندهی اجرای نظام پیشنهادات
تهیه آیین نامه و دستور العملهای اجرایی نظام پیشنهادها