پول الکترونیکی و بانکداری الکترونیکی

ادغام رو به پایین : بانکها معمولاً از طریق بهکارگیری این راهبرد تمام فعالیتهای مربوط به تهیه تجهیزات، خرید مواد و تجهیزات لازم برای تولید را به فعالیتهای قبلی خود اضافه میکنند. به عنوان مثال، برخی بانکها از طریق خرید تجهیزات تولید کارتهای اعتباری و بدهی هوشمند ، کنترل لازم بر تولید، بازاریابی و توزیع،خدمات و محصول خود را افزایش میدهند. به عنوان مثال، میدلند بانک و نت وست بانک هنگام طراحی کارت اعتباری موندیکس از چنین راهبردی استفاده کردهاند(رسول اف، 1384).
2-2-5-4 نقش فنآوری در جذب منابع
بازارهایکنونی،محیطهایرقابتیجدیدیراایجادمیکنندکههدفازآنهاگذاراز نظامهایصنعتیبهنظامفوقصنعتی- کهبهپاسخگوییسریعبهاحتیاجاتمتنوعمشتریانوکیفیتبالایخدماتوابستهاستمیباشد. درمحیطهایفوقصنعتی،بالابودنکیفیتوقابلیتاطمینان،سرعتدرتحویل،بهبودارائهخدماتبهمشتریان،سرعتدرمعرفیمحصولاتجدیدواستفادهازسیستمهایانعطافپذیر،مهمترینمزایایرقابتیبهشمارمیآیند.
فناوریعبارتستازهمهدانشها،محصولات،فرآیندها،ابزارها،روشهاوسیستمهاییکهدرخلقکالاهایاارائهخدماتبه کارمیروند. فناوری،مهمترینعاملدرسیستمتولیدثروتاستولیعواملدیگرینیزدراینسیستمدخیلهستند. مثلاًتشکیلسرمایهوسرمایهگذاریونیزنیرویکار،نقشمهمیدررشداقتصادیدارند. مدیریتفناوری،یکمدیریتنظاممنداستکهخلق،کسب،وبهکارگیریفناوریراممکنمیسازدوشاملمسئولیتیاستکهاینفعالیتهارادرراستایخدمتبهبشروبرآوردهساختننیازهایمشتریقرارمیدهد. تحقیق،اختراعوتوسعه،اساسیترینمؤلفههایخلقفناوریوپیشرفتهایفناورانههستند. امادرمسیرتولیدثروت،مؤلفهمهمتریوجوددارد. بهکارگیرییاتجاریسازیفناوری. بهبیاندیگر،مزایایفناوریهنگامیتحققمییابدکهنتیجهآنبهدستمشتریبرسد. مشتریمیتواندیکفرد،یکشرکتیایکنهاددولتیهمچونسازمانهایدفاعیباشد. مدیریتفناوری،موفقیتیاشکستسازمانهاراتعیینمیکند(ارنسال ، 2006).
لذامدیریتتکنولوژی،عاملمهمیاستکهمزایایرقابتیبلندمدترابرایسازمانهافراهممیآورد؛مزایاییکهسازمانهاهموارهبایدآنهارا تحتکنترلقراردهند.
فنآوری اطلاعات و ارتباطات الکترونیکی، مبادله اطلاعات مالی و تجاری را بدون استفاده از کاغذ و با استفاده از نوآوریهایی چون: مبادله اکترونیکی اطلاعات، پست الکترونیکی، تابلوهای اعلانات الکترونیکی وجوه، آسان نموده و هزینههای تهیه، پردازش و کاربرد اطلاعات را کاهش داده و فاصله مکانی و زمانی را از میان برداشته است.
بررسیهای مختلف نشان میدهد که استفاده از مبادله الکترونیکی اطلاعات به جای روشهای سنتی باعث میشود، 21 تا 70 درصد از هزینههای مختلف مالی و تجاری صرفهجویی شود. در بخش بانکداری نیز نوآوریهای جدیدی مانند، پول الکترونیکی و پلاستیکی، پایانههای انتقال پول الکترونیکی، پایانههای دریافت / پرداخت اتوماتیک و بانکداری اینترنتی لحظهای، تحول عظیمی را در این بخش ایجاد کرده است. بحث فنآوری رایانهای یا عامل تکنولوژی شامل پارامترهای متعددی است که بانکداری الکترونیکی و فرهنگ مردم در خصوص استفاده از تکنولوژی جزء پارامترهای مهم است )پورپرتوی، 1382).
2-2-5-4-1 بانکداری الکترونیکی و تأثیر آن بر جذب منابع مالی
بانکداری الکترونیکی عبارتاستازایجادامکاناتىدرجهتافزایشسرعتوکاراییبانکدرارائهخدماتبانکیدرهرمکانموردنظرمشتریوارائهامکاناتسختافزاریونرمافزاریبهمشتریانکهبااستفادهازآنهابتوانندبدوننیازبهحضورفیزیکىدربانک،درهرساعتازشبانهروزبهصورت24ساعتهازطریقکانالهاىارتباطىایمنومتنوععملیاتبانکىدلخواهخودراانجامدهند.
بانکداریالکترونیکیابزاریبرایتوسعهخدماتبانکیاستودرنتیجهبرحسبامکاناتونیازهایبازاردرمدلها،روشهاوانواعمختلفیارائهمیشود:
اینترنت
تلفنهمراه
نمابر
خودپرداز
کیوسک
پایانههایفروش
تلفنبانک
در واقع بانکداری الکترونیک، یکپارچهسازی بهینه فعالیتهای بانکی توسط بهکارگیری فنآوریهای نوین اطلاعات و ارتباطات، مبتنی بر فرآیندهای بانکی و منطبق بر ساختارهای سازمانی بانکها است که امکان ارائه کلیه خدمات مورد نیاز مشتریان بدون قید مکانی و زمانی را فراهم میسازد. در واقع در خودکارسازی بانکی صرفاً از رایانه جهت آسانتر نمودن محاسبات مربوط به حسابها استفاده میشود. بدینصورت که مثلاً دستورهای پرداخت و یا انتقال اعتبار با توجه به اسناد کاغذی صادره انجام گرفته سپس اسناد مذکور وارد رایانه شده و محاسبات انجام میگیرد، اما در بانکداری الکترونیکی زیرساختهای بانکی تغییر نموده و برای انتقال منابع نیازی به صدور اسناد کاغذی نمیباشد بلکه از طریق دستورهای کامپیوتری مشتری، این عمل انجام میگیرد. در زیر توضیحات کوتاهی در مورد بانکداری سنتی و دوگانه آورده شده است.
2-2-5-4-1-1 بانکداری سنتی
اینوستپدیا بانکداری سنتی را به معنای بانکداری به صورت کسب و کار در خیابان تعریف نموده است که با مشتریان خود در شعبه و یا هر محل فیزیکی مانند گیشه در ارتباط هستند این نوع بانکداری مشتریان را جهت انجام تمام فعالیتهای بانکی بالاجبار به شعب فیزیکی میکشاند.
در بانکداری سنتی محل تعامل و ارئه خدمات بانکی، شعب فیزیکی بانکها میباشند. مشتریان میبایست فقط در ساعات کاری محدود شده در طی روز و در محل جغرافیایی معین شعب حضور پیدا کرده و کار بانکی خود را انجام میدهند( دهکردی، 1390)
باتغییردرروشزندگیجوامع،تحرکفیزیکیمشتریانبانکومتنوعشدندرخواستهایخدماتبانکی، اینگونهبانکداریناتوانیخودرابهاثباتمیرساند محدودیتهایزمانی،مکانیومرزها،صفهایطولانیواتلافوقتمشتریانازمعایببانکداریسنتیاست(جیاناکودی ، 1999).