پروژه های سرمایه گذاری و استانداردهای حسابداری

نتایج حاصل از آزمون های آماری فرضیه دوم پژوهش
فرضیه دوم تحقیق بر مبنای این سوال مطرح شده است که آیا ارائه مجدد ناشی از تخلفات مالی، رشد تامین مالی خارجی شرکتها را بیشتر کاهش میدهد یا ارائه مجدد ناشی از سایر عوامل ؟ با توجه به اینکه مقدار متغیر POST*FRAUD در ارتباط با معیارهای رشد تامین مالی خارجی شرکت، منفی و برجسته تر از مقدار متغیر POST*NON-FRAUD است میتوان نتیجه گرفت که نرخ رشد تامین مالی خارجی در شرکتهایی که به علت وجود تخلفات مالی، صورتهای مالی را تجدید ارائه می کنند، در مقایسه با شرکتهایی که ارائه مجدد را به دلایلی
غیر از تخلفات مالی انجام داده اند، کمتر می باشد و نهایتا فرضیه دوم رد نمی شود.
بحث و بررسی تطبیقی یافته های تحقیق:
در این تحقیق به بررسی تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر رشد شرکت بطور کلی و اجزای آن شامل رشد تامین مالی داخلی و خارجی پرداخته شد و مشخص گردید که ارائه مجدد حسابداری در ایران، تاثیر منفی و کم اهمیتی بر نرخ رشد شرکتها دارد که این اثر در رابطه با نرخ رشد تامین مالی خارجی شرکتها برجسته تر از نرخ رشد تامین مالی داخلی آنها است. با توجه به این نتایج می توان گفت ارائه مجدد با ایجاد یک عدم اطمینان از چشم انداز آتی شرکت، مانع از توانایی شرکت جهت تامین مالی خارجی با هزینه ی کمتر می گردد و بدین صورت سطح منابع نقدی شرکت برای اتخاذ پروژه های سرمایه گذاری سودآور کاهش می یابد که این امر موجب کاهش در رشد شرکت می گردد. همچنین نتایج تحقیق نشان داد شرکتهایی که ارائه مجدد ناشی از تخلفات مالی دارند نسبت به شرکتهای تجدید ارائه شده ی ناشی از سایر عوامل، با کاهش بیشتری در نرخ رشد تامین مالی خارجی خود مواجه هستند. این یافته ها بیانگر این موضوع هستند که شرکتهای دارای تخلفات مالی، بزرگترین اثر تنبیهی را بر روی نرخ رشد تامین مالی خارجی خود تجربه می کنند و به همین ترتیب شرکتهای تجدید ارائه شده بدلیل خطای حسابداری نیز نسبت به شرکتهای فاقد تجدید ارائه، با کاهش بیشتر در نرخ رشد تامین مالی خارجی خود تنبیه میشوند.
نتایج تحقیق حاضر با یافته های تحقیق آلبرینگ و همکارانش (2013) کاملا منطبق می باشد. افراد دیگری نیز در سراسر دنیا به مطالعه و تحقیق در زمینه ارائه مجدد حسابداری و تاثیر آن بر عوامل گوناگون پرداخته اند که با توجه به ادبیات تحقیق، نتایج حاصل از تحقیق برخی از آنها بدین شرح می باشد:
نتایج تحقیق ویدمن و هندریکسن(2010) در رابطه با تجدید ارائه صورتهای مالی و کیفیت اقلام تعهدی مبین بهبود کیفیت اقلام تعهدی طی دوره های پس از تجدید ارائه صورتهای مالی می باشد. بابر و همکارانش (2008) به بررسی رابطه بین ارائه مجدد حسابداری و ویژگی های حاکمیت شرکتی پرداختند و دریافتند که به احتمال زیاد اشتباهات صورتهای مالی برای شرکتهایی که حاکمیت خارجی در آنها ضعیف است نسبت به شرکتهایی که حاکمیت خارجی درآنها قوی است، بیشتر است. کراوت و شولین (2009) رابطه ی بین تجدید ارائه صورتهای مالی و ریسک اطلاعاتی را مورد بررسی قرار دادند و نتیجه گرفتند که میزان افزایش ریسک اطلاعاتی ناشی از تجدید ارائه صورتهای مالی به دفعات، علت و منشا تجدید ارائه کننده (شرکت، بورس، حسابرس) بستگی دارد. نیکبخت و رفیعی (1391) در طی تحقیق خود جهت یافتن الگوی عوامل موثر بر تجدید ارائه صورتهای مالی در ایران، با 50 نفر از خبرگان حسابداری مصاحبه نموده و در نهایت بیان داشتند که سودآوری، اهرم مالی، طول دوره تصدی مدیریت، تغییر مدیریت، تغییر حسابرس و اندازه موسسه حسابرسی بر وقوع تجدید ارائه صورتهای مالی موثر است.
موانع و محدودیتهای تحقیق:
در هر پژوهش عواملی بطور آشکار یا پنهان موجب کاهش اثربخشی تحقیق و کسب نتایج مناسب می گردد. در این تحقیق نیز عوامل و متغیرهایی وجود داشتند که ممکن است نتایج تحقیق را دستخوش تغییراتی نمایند. از جمله این محدودیتها می توان به موارد زیر اشاره کرد:
برای انجام تحقیق حاضر و انتخاب نمونه ی شرکتهای تجدید ارائه شده، محقق نیاز به اطلاعات شرکتهایی داشت که در طول دوره فعالیت خود فقط یکبار صورتهای مالی شان را تجدید ارائه کرده اند تا بتوان تاثیر واقعی ارائه مجدد را بر رشد شرکتها بررسی کرد. اما از آنجا که در ایران تقریبا اکثر شرکتها صورتهای مالی خود را هر ساله همراه با تجدید ارائه منتشر میکنند، محقق ناچار به انتخاب نمونه از میان شرکتهای موجود است، لذا این موضوع میتواند اثر بخشی نتایج تحقیق را تحت تاثیر قرار دهد.
همچنین برای انتخاب و جمع آوری نمونه شرکتهای گروه کنترل (شرکتهای تجدید ارائه نشده) نیاز به اطلاعات شرکتهایی داشتیم که در طول دوره فعالیت خود، اصلا صورتهای مالی تجدید ارائه شده نداشته باشند و از آنجایی که در ایران تقریبا انتخاب شرکتهایی با این ویژگی غیر ممکن است، به ناچار شرکتهایی را که در یک دوره مالی تجدید ارئه نداشته اند را انتخاب نمودیم، لذا این موضوع هم می تواند بر اثربخشی نتایج تحقیق تاثیر منفی داشته باشد.
پیشنهادها
پیشنهاد هایی بر اساس نتایج تحقیق
با توجه به تعداد زیاد تجدید ارائه صورتهای مالی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و تاثیر نامطلوب آن بر رشد شرکتها، پیشنهاد می شود که نهادهای نظارتی همانند سازمان بورس اوراق بهادار با وضع مقررات محدودکننده از ادامه این روند جلوگیری کنند.
الزام بررسی کنترل های داخلی توسط مدیران و حسابرسان شرکت های تجدید ارائه کننده به منظور شناسایی اشتباهات رخ داده در سیستم گزارشگری مالی و اطلاع آنها در دوره وقوع و نیز پیش گیری از وقوع دوباره تجدید ارائه صورتهای مالی درآینده.
پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی
با توجه به نتایج و یافته های حاصل از این پژوهش، انجام تحقیقات در زمینه موارد زیر ضروری و مفید است:
بررسی تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بطور اخص بر رشد تامین مالی داخلی شرکتها
تاثیر ارائه مجدد صورتهای مالی بر شرکتهای مشابه در هر صنعت
تحقیق با در نظر گرفتن اطلاعات شرکتهای خارج از بورس صورت گیرد تا نتایج قابلیت تعمیم بیشتری داشته باشند.
منابع :
1. آذر، عادل و منصور مومنی (1389). «آمار و کاربرد آن در مدیریت»، جلد اول، چاپ چهاردهم، انتشارات سمت، تهران.
2. امیری،سعید(1383).بررسی تطبیقی صورتهای مالی تهیه شده بر مبنای استانداردهای حسابداری مالی با مبانی نظری گزارشگری مالی در ایران، پایان نامه کارشناسی ارشد،دانشگاه تهران.