پذیرش بانکداری الکترونیک و تولید ناخالص داخلی

در این پژوهش نقش استراتژی مؤسسه با توجه به عوامل اصلی موفقیت در صنعت بانکداری بررسی شده است.
چهار استراتزی مایلز و اسنو که از جمله مدلهای شناخته شده و تجزیه و تحلیل بازارر مورد استفاده در صنعت بانکداری است، در این مطالعه به کار گرفته شده است.
این چهار استراتژی عبارتند از:
استراتژی آیندهنگر و خلاق
استراتژی تحلیلنگر
استراتژی تدافعی
استراتژی واکنشی
در این پژوهش دو فرضیه زیر مورد آزمون قرار گرفته است:
استراتژی مؤسسه یک عامل اصلی موفقیت است
در بانکهایی که استراتژی متفاوتی را اتخاذ مینمایند عوامل اصلی موفقیت فرق میکنند
جامعه آماری این مطالعه مدیران 375 بانک محلی در شهر تایپه است و از پرسشنامه جهت جمعآوری اطلاعات از مدیران شعب استفاده شده است. در این پرسشنامهها، در مورد اهمیت 25 عامل که در موفقیت بانکها مؤثرند، با استفاده از طیف لیکرت سوال شده است، پرسشنامهها همراه با یک نامه که در آن اهداف پژوهش توضیح داده شده بودند در سال1977 به مدیران شعبات فوقالذکر پست شدند.
بر مبنای این مطالعات 22 عامل موفقیت در رابطه با بانکهای تجاری به شرح زیر شناسایی شدند:
شهرت و تصویر خوب بانک 2- مکان بانک 3- تعداد شعبات بانک 4- کمیت و محتوای خدمات 5- نرخ بهره و کارمزدها 6- مهربان و مؤدب بودن کارمندها 7- آگاهی حرفهای کارمندان 8- روابط بلندمدت با مشتریان 9- توانایی مدیریت مدیر بانک 10- توانایی حسابرسی داخلی و کنترل 11- توانایی کامپیوتری کردن امور 12- استحکام سیستم بانکی 13- جذب سپردهها 14- فعال بودن در حوزههای جدید 15- توسعه فعالیتهای جهت ارضای تقاضای تأمین نشده مشتری 16- تقسیم بازار و انجام بازاریابی فردی 17- به کارگیری فعالیتهای صحیح پیشبرد و فروش 18- تشخیص فعالیتهای دیگر بانکها 19- پیشبینی دقیق کسب و کار بانکی آینده 20- بازار اوراق قرضه و سهام در حال پیشرفت 21- سیاست کاهش محدودیتهای دولتی 22- توانایی مدیریت داراییها و بدهیها، در این پژوهش از تجزیه و تحلیل عاملی جهت شناسایی ترکیبی از عوامل اصلی موفقیت استفاده شده است.
از تحلیل چند عاملی واریانس برای بررسی تفاوت اهمیت نسبی هر یک از عوامل اصلی موفقیت با توجه به استراتژیهای اتخاذ شده استفاده شده است.
یافتههای پژوهش نشان میدهند که شهرت و تصویر خوب بانک، مهربان و مؤدب بودن کارمندان و توانایی مدیریت مدیر بانک مهمترین عوامل موفقیت و بهکارگیری فعالیتهای صحیح پیشبرد فروش، تقسیم بازار، انجام بازاریابی فردی و بازار اوراق قرضه و سهام در حال پیشرفت کم اهمیتترین عوامل موفقیت هستند.
عوامل فوقالذکر به صورت 4 عامل زیر تلفیق شدهاند: 1- توانایی مدیریت عملیات بانک 2- توانایی بازاریابی بانک 3- توانایی توسعه نام و نشان تجاری بانک 4- توانایی مدیریت بازار مالی. یافتههای پژوهش همینطور نشان میدهد که استراتژیهای مختلف اتخاذ شده اثری متفاوت روی عوامل اصلی موفقیت دارد. در استراتژی مدافعهگر بیشترین امتیاز به توانایی مدیریت عملیات بانکی، در استراتژی آیندهنگر و خلاق بیشترین امتیاز به توانایی توسعه نام و نشان تجاری بانک داده است.
یونگ و جانگ (2006) با عنوانمطالعهسودآوریبلندمدتدربانکهایتایوانبه بررسی عملکردبانکداری بخشی ازنظام بانکداری درسطح جهان درارتباط با کاهش هزینه ها رابااستفاده ازالگوی هموارسازی نوسانات درقالب حدودتعیین شده درکشورتایوان مطالعه نمود.اونظامهای بانکداری رابه دودسته اصلی یکی نظام بانکداری تجاری ودیگری سرمایه گذاری تقسیم نموده است طبق بررسیهای وی درکشورآمریکا نظام بانکیمجزابوده بانکهای تجاری وسرمایهگذاری به صورتمجزاازیکدیگرفعالیت مینمایند.درکشورهای اروپایی نظام بانکداری جامع بوده وبانکها به صورت ترکیبی ازدونظام فوق فعال هستند.نتایج حاصل از این تحقیق نشان میدهد که خدمات بانکی مهمترین عامل در سودآوری و کسب منفعت برای شعب بانکی مورد مطالعه محسوب میشود. در ادامه کارکنان بانکها مهمترین و اساسیترین عامل جهت دستیابی به افزایش سودآوری و کسب منفعت محسوب شده است.
راچ ماواتی و سیام سول حکیم (2004)، با عنوان کشف عوامل موثر بر سپرده مضاربه بانکهای اندونزی با استفاده از روش همافزایی اقتصاد سنجیچهار متغیر تعداد شعب، تولید ناخالص داخلی، نرخ سود سهم، نرخ بهره که تصور میشد در حجم سپرده مضاربه موثر هستند مورد آزمون قرار گرفت
روش همافزایی نشان داده است که تعداد شعب بانکهای اسلامی و نرخ سهم سود به میزان قابل توجهی در حجم سپرده مضاربه در بلندمدت تأثیر دارند در حالیکه تولید ناخالص داخلی و نرخ بهره تآثیری نداشتند.
این تحقیق از این نظر حمایت کرده است که سپردهگذارانی که پول خود را در بانکهای اسلامی گذاشتهاند نه تنها به دلیل ملاحظات مذهبی، بلکه به دلیل رفاه و آسایش بوده است.
علاوه بر این به منظور افزایش حجم سپرده مضاربه در اندونزی پیشنهاد شده است که شعب بیشتری از بانکهای تجاری اسلامی ساخته شود. و همچنین یک نرخ سود مطلوب به منظور جذب سپردهگذاران بیشتر ارائه کنند.
محمود شاه حسین و سی دی کیو (2006) در مقالهای تحت عنوان عوامل مهم موفقیت سازمانی در پذیرش بانکداری الکترونیک به این نتایج دست یافتهاند که عوامل بنیادی برای موفقیت بانکداری الکترونیک: درک مشتریان، انعطاف سازمانی، دسترسی به منابع، امنیت سیستمها، ایجاد نام تجاری، وجود کانالهای چندگانه یکپارچه، بازاریابی ویژه کانالهای الکترونیک، یکپارچهسازی سازمانها، مدیریت تغییر سیستماتیک، پشتیبانی مدیریت ارشد و خدمات خوب به مشتریان.