پایگاه اقتصادی و اجتماعی

بین نقش برنامه های شبکه فارسی زبان BBC در مشارکت سیاسی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی علامه طباطبایی در مقایسه با دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران تفاوت وجود دارد.
فرضیات فرعی:
بین نقش شبکه فارسی زبان BBC در مشارکت در داشتن مقام سیاسی یا اداری دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی در مقایسه با دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران تفاوت وجود دارد.
بین نقش شبکه فارسی زبان BBC در جست وجوی مقام سیاسی یا اداری در دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی در مقایسه با دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران تفاوت وجود دارد.
بین نقش شبکه فارسی زبان BBC در عضویت فعّال در یک سازمان سیاسی در دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی در مقایسه با دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران تفاوت وجود دارد.
بین نقش شبکه فارسی زبان BBC در عضویت فعّال در یک سازمان شبه سیاسی در دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی در مقایسه با دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران تفاوت وجود دارد.
بین نقش شبکه فارسی زبان BBC در مشارکت در اجتماعات عمومی، تظاهرات و … در دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی در مقایسه با دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران تفاوت وجود دارد.
بین نقش شبکه فارسی زبان BBC در عضویت انفعالی در یک سازمان سیاسی در دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی در مقایسه با دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران تفاوت وجود دارد.
بین نقش شبکه فارسی زبان BBC در عضویت انفعالی در یک سازمان شبه سیاسی در دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی در مقایسه با دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران تفاوت وجود دارد.
بین نقش شبکه فارسی زبان BBC در مشارکت در بحث های سیاسی غیررسمی در دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی در مقایسه با دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران تفاوت وجود دارد.
بین نقش شبکه فارسی زبان BBC در اندک علاقه و میل به سیاست در دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی در مقایسه با دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران تفاوت وجود دارد.
7-1- تعریف متغیرها:
1-7-1- تعریف مفهومی مشارکت سیاسی:
مشارکت سیاسی به معنای مساعی سازمان یافتن شهروندان برای انتخاب رهبران خویش، شرکت موثر در فعالیت ها و امور اجتماعی و سیاسی و تاثیر گذاشتن بر صورت بندی و هدایت سیاست دولت است. در مجموع سطوح زیر را می توان برای مشارکت سیاسی برشمرد: ۱- حق رأی و شرکت در انتخابات ۲- حق فعالیت های سیاسی و عضویت در احزاب و گروه های سیاسی ۳- حق کاندیداتوری در انتخابات ۴- دخالت در تصمیم گیری های کلان و تغییرات ساختاری (آقا بخشی، ۱ ۳ ۷ ۵: ۳ ۰ ۰).
2-7-1- تعریف عملیاتی مشارکت سیاسی:
داشتن مقام سیاسی یا اداری، جست وجوی مقام سیاسی یا اداری، عضویت فعّال در یک سازمان سیاسی، عضویت فعّال در یک سازمان شبه سیاسی، مشارکت در اجتماعات عمومی، تظاهرات و … ، عضویت انفعالی در یک سازمان سیاسی، عضویت انفعالی در یک سازمان شبه سیاسی، مشارکت در بحث های سیاسی غیررسمی، اندک علاقه و میل به سیاست.
و (
1-2- مقدمه
مشارکت سیاسی به عنوان یکی از مهم ترین نیازهای جامعه امروز، به دلیل تأثیرات عمده ای که بر شکل گیری جامعه دموکراتیک و در یک کلام مجموعه زندگی انسان ها دارد، همیشه ذهن انسان را به خود مشغول کرده است. از مهم ترین نکاتی که در این زمینه مطرح است، چگونگی حصول مشارکت انسان ها در سرنوشت خودشان است، تقویت آن و عوامل تأثیر گذار بر دستیابی به این نیاز اجتماعی است. جنسیت، عوامل فرهنگی، عدالت اجتماعی، تحصیلات، مقبولیت اجتماعی، پایگاه اجتماعی و اقتصادی و تحرک اجتماعی شخصیت و … از جمله عواملی هستند که پژوهش ها نشان می دهد بر این پدیده تأثیر بسزایی دارند. در این فصل به مبانی نظری تحقیق، مشارکت سیاسی و ارتباطات، چهارچوب نظری تحقیق و مدل مفهومی تحقیق و سایر حوزه ها ی مرتبط با موضوع پرداخته شده است.
2-2- پیشینه تحقیق در جهان و ایران:
قالیباف و شوشتری ( ۱ ۳ ۸ ۴) طی تحقیقی به بررسی تاثیر فرهنگ سیاسی بر مشارکت شهروندان در حکومت محلی (مطالعه‎ی موردی: تهران) پرداختند و به این نتیجه رسیدند که بین فرهنگ سیاسی و مشارکت شهروندان در حکومت محلی رابطه معنی داری وجود دارد.
چابکی ( ۱ ۳ ۸ ۱) تحقیقی با عنوان جنسیت و مشارکت سیاسی بررسی مقایسه ای مشارکت سیاسی دانشجویان دختر و پسران در تهران انجام داده است. نتایج پژوهش حاضر مؤید یافته های جهانی در رابطه با علاقه مندی سیاسی زنان در مقایسه با مردان است و نشان می دهد که زنان اعم از این که در دانشگاه های مختلط یا غیرمختلط باشند، علاقه مندی سیاسی کم تری (در مقایسه با مردان) دارند و فعالیت های سیاسی آنان، کم تر از مردان، جنبه فعالانه دارد. بینش سیاسی زنان بیش از مردان تحت تأثیر خانواده شکل می گیرد. زنان دیرتر از مردان توجه به مسائل سیاسی را آغاز می کنند. نتایج این پژوهش نشان می دهد که شغل پدر و مادر و نیز تحصیلات پدر و مادر رابطه آماری معنی دار و مثبتی با علاقه مندی سیاسی دختران دارد. از سوی دیگر متغیرهای ازدواج و مقطع تحصیلی، تفاوت معنی داری را در رابطه با علاقه مندی سیاسی دو گرو
ه آزمودنی نشان نمی دهد.
سید امامی ( ۱ ۳ ۸۶) طی تحقیقی به بررسی مشارکت سیاسی دانشجویان و ارزیابی برخی از پیش بینی کننده های مشارکت سیاسی پرداخته است. یافته های تحقیق مذکور، با توجه به جمعیت خاص مورد بررسی، رابطه آماری معناداری را میان منابع اجتماعی – اقتصادی افراد و مشارکت سیاسی آنان نشان نمی دهد، اما برخی منابع انگیزشی یا روان شناختی مورد ادعای نظریه منابع به عنوان پیش بینی کننده های مشارکت سیاسی تایید می شوند.
مجیدی و نوری زاده ( ۱ ۳۹ ۰) تحقیقی با عنوان تلویزیون بی بی سی فارسی و بازنمایی تحولات داخلی ایران در سال ۱ ۳ ۸ ۸ انجام داده است. در نتایج این تحقیق چنین آمده است که برخی از مهم ترین محورهای جریان سازی رسانه ای بی بی سی فارسی در سال ۱ ۳ ۸ ۸ عبارت اند از: القای نقض حقوق بشر و آزادی های مدنی در ایران، القای ناکارآمدی دولت و نظام، تقویت جریآن های مخالف و تعمیق شکاف سیاسی در ایران. در این مقاله مستند، برنامه ها و گزارش های خبری شبکه بی بی سی و مصادیق و مستندهای این جریان سازی ها را توضیح داده ایم. به نظر می رسد مهم ترین نشانه ها و دال های محوری گفتمان شبکه بی بی سی فارسی در قبال ایران در سال ۱ ۳ ۸ ۸، بحران مشروعیت در جمهوری اسلامی ایران و نیز تهدیدهای ایران است.
قاسم حسنی در مقاله خود با عنوان بررسی رابطه بیگانگی سیاسی و اجتماعی با مشارکت سیاسی و اجتماعی دانشجویان دانشگاه های دولتی شهر تهران در سال ۸۶ – ۸ ۷ که با حجم نمونه ۴ ۸ ۰ نفر تحقیق را مورد تجزیه و تحلیل قرار داد. نتایج تحقیق نشان دهنده این بود که مولفه های بیگانگی سیاسی و اجتماعی در ارتقاء یا کاهش مشارکت سیاسی و اجتماعی موثرند، و در صورت عدم مشارکت سیاسی و اجتماعی به دلیل ظهور بیگانگی سیاسی و اجتماعی در جامعه، امنیت ملی کشور دچار آسیب می شود.
در تحقیق مردوخی برای سنجش میزان و بررسی شاخص های مشارکت سیاسی و اجتماعی تحت عنوان مشارکت مردم در فرایند توسعه و طرحی برای سنجش شاخص های کمیت پذیر مشارکت سیاسی و اجتماعی شامل موارد مشارکت در انتخابات، کار های داوطلبانه، کارهای خیریه و عضویت در انواع انجمن ها و تجمع ها بیان شده است. در تحقیق دیگری که با روش پیمایشی صورت گرفته، دواس و هیوز به بررسی تاثیر زمینه های فردی و خانوادگی دانش آموزان بر نگرش سیاسی آنان در آمریکا پرداختند. آنان نتیجه گرفتند پسران در مقایسه با دختران اظهار داشته اند که تمایل بیشتری به مشارکت دارند. ( ۷ ۱ درصد پسران و ۴ ۵ درصد دختران) در همین تحقیق بین طبقه اجتماعی دانش آموزان و میزان آگاهی سیاسی شان رابطه معنی داری وجود نداشت. (۶ ۵ درصد در مقابل ۶ ۰ درصد) همین طور سران طبقه متوسط در مقایسه با پسران طبقه کارگر.
کمپل در «بررسی رابطه مشارکت سیاسی با کارایی سیاسی» به این نتیجه رسید که هر چه احساس کارایی سیاسی فرد بیشتر باشد، میزان مشارکت سیاسی وی افزایش می یابد. به نظر وی تحصیلات، پایگاه اقتصادی و اجتماعی، در آمد و شغل به شدت بر میزان مشارکت سیاسی فرد تاثیر دارند.