پایگاه اقتصادی و اجتماعی و پایگاه اقتصادی اجتماعی

منطبق با یافته های تحقیقات مختلف در خصوص رابطه مثبت بین حمایت اجتماعی و سرمایه اجتماعی ، نتایج تحقیق حاضر نشان داد از اینکه حمایت اجتماعی تاثیر مستقیم و مثبتی بر سرمایه اجتماعی دارد به عبارت دقیق تر افرادی که از حمایت اجتماعی بهتری برخوردار هستنداز نقطه نظر سرمایه اجتماعی نیز در شرایط مطلوب تری قرار دارند.همچنین نتایج نشان می دهد متغیرهاب اعتماد اجتماعی ، انسجام اجتماعی ، مشارکت اجتماعی و پایگاه اقتصادی و اجتماعی تاثیر مستقیمی بر سرمایه اجتماعی دارد.
اگر سطح اعتماد اجتماعی در جامعه افزایش یابد ، افراد تمایل بیشتری پیدا خواهند کرد تایکدیگر را در مواقع مختلف یاری رسانند.چرا که به احساس نیاز طرف مقابل اعتماد دارند.لز طرف دیگر، توسعه سطح روابط و پیوند های اجتماعی منجر به گسترش شبکه های اجتماعی متعدد شده که آن هم برخورداری بیشتر از حمایت اجتماعی را در پی خواهد داشت.نهایتا” اینکه افراددارایپایگاه اقتصادی اجتماعیبالا(تحصیلات ، درآمد و شغل مناسب ) از حمایت اجتماعی بیشتری برخوردار بود و همین امر سلامت روانی بهتری را برای آنان به ارمغان خواهد آورد.
در مورد احساس تنهایی ، تحقیقات صورت گرفته حکایت از آن دارد که آنهایی که در جامعه احساس تنهایی بیشتری می کنند از سرمایه اجتماعی مطلوبی برخوردار نبودند.نتایج تحقیق حاضر نیز این مطلب را مورد تأیید قرارداد.به عبارت دیگر نتایج نشان داد پاسخ دهندگانی که احساس احساس تنهایی بالاتری را گزارش کرده اند از نقطه نظر روابط اجتماعی و به تبع آن سرمایه اجتماعی در سطح پایین تری قرار داشتند.
احساس تنهایی به طور مستقیم با ( مشارکت اجتماعی ) ، ( انسجام اجتماعی ) و ( روابط اجتماعی ) در رابطه می باشد.هر چه قدر سطح مشارکت فرد زیاد باشد از میزان تنهایی وی کاسته می شود.همچنین گسترش روابط اجتماعی نیز در کاهش سطح احساس تنهایی فرد نقش تعیین کننده ای را بازی می کند و در نهایت حکایت از آن دارد که هر اندازه سطح انسجام اجتماعی بیشتر باشد به همان اندازه میزان احساس تنهایی فرد پایین می آید.
مطابق با تحقیق حاضر مشاهده می شود کنترل اجتماعی پاسخ دهندگان در حد بالایی قرار دارد.
5-3.محدودیت های تحقیق
مهمترین مشکل و در واقع عامل محدود کننده در این تحقیق بویژه در آغاز ، وجود حساسیت بیش از اندازه و نوعی بدبینی و شک عام در میان ساکنان منطقه نسبت به افراد بیگانه بوده که باعث شد برای مدت زمان متوالی همچنان به عنوان بیگانه با نگاه هایی مشکوک و منفی نگریسته شده و پیوسته با نوعی مقاومت برای برقراری هر گونه ارتباطی در راستای این پژوهش مواجه باشیم .لذا انجام این پژوهش مستلزم صرف زمان طولانی و ایجاد ارتباطی دوستانه در میان آنها به منظور ایجاد اعتماد بوده است.
5-4.پیشنهادات
بطور کلی می توان نتیجه گرفت که مساله حاشیه نشینی را هم باید پیشگیری و هم مداوا کرد در برنامه چهارم توسعه اقتصادی – اجتماعی کشور در ماده 3 بخش مسکن بر ساماندهی بافتهای حاشیه ای در شهرهای کشورها با رویکرد توانمند سازی ساکنان و مقاوم سازی ساختمانها تاکید کرده است.
1-آموزش رایگان مهارتهای فنی لازم حاشیه نشینان برای اشتغال جهت جلوگیری از آسیب های اجتماعی
2-تاکید بر آموزش حرفه ای و کاریابی ، راهنمایی بهداشتی خانواده، احداث مهدکودک و فضای جمعی در مناطق حاشیه نشین.
3-بالا بردن سطح رفاه و بهداشت محیط زیست و روستاها و شهرهای کوچک
4-مطالعه جامع پدیده مهاجرت های روستا به شهر و شهر به شهر در راستای شناخت دقیق عوامل
5-برای ارتقاء کیفیت وضعیت محیط سکونت مردم محله استفاده از مشارکت همه جانبه مردم در تصمیم سازی-تصمیم گیری و اجرای پروژه ساماندهی اصل اساسی است.
6-آموزش مهارت های زندگی به افراد در معرض آسیب از طریق برگزاری دوره های آموزشی
7-باید توجه داشت که برنامه های بهسازی و جلوگیری از رشد مناطق حاشیه نشین باید بطور همزمان مورد توجه قرار گیرد.
هر چند با وجود پایگاههای خدمات اجتماعی در این منطقه تا حدودی از مشکلات آسیب های اجتماعی موجود در این سکونتگاه ها کاسته شده است.
منابع و مآخذ
الف: منابع فارسی
ب: منابع لاتین
الف- منابع فارسی
-ازکیا،مصطفی.(1381). جامعه شناسی توسعه،تهران:نشر کلمه.
-امیر کافی ،مهدی.(1380).اعتماد اجتماعی و عوامل موثر بر آن،مجله نمایه پژوهش ،شماره 18،سال پنجم.
-انصاری ،عبدالمعبود(1369). حاشیه نشینان شیراز به تهران,تهران: انتشارات آگاه.
-انصاری ،عبدالمعبود.(1369).ایرانیان مهاجر در ایالات متحده پژوهش در حاشیه نشینی دوگانه،(ترجمه ابوالقاسم سری) ،تهران:انتشارات آگاه.