پایگاه اقتصادی و اجتماعی و استفاده از اینترنت

0 Comments

1- توانایی گروههای ذینفع کوچک برای یافتن یکدیگر و برقرار کردن ارتباط؛
2- توانایی افراد و گروههای کوچک برای معرفی خود و ارائه نقطه ‏نظراتِ ‏شان به یکدیگر؛
3- دسترسی آسان به دیدگاه‏ها و نقطه نظرات گوناگون؛
4- بقا و ماندگاری موارد و اطلاعات در اینترنت؛
5- تعاملی بودن، که باعث شکل‏گیری ارتباط دو سویه بین فرستنده و دریافت‏کننده می‏شود (تورنتون ، 2003).
در حالت خوش‏ بینانه، اگر مؤلفه‏های اساسی حوزه ی عمومی را: 1- “دسترسی همگانی به این حوزه در جهت گفتگو”،2- “شکل گیری افکارِ عمومی” و 3-“کنش” بدانیم، اینترنت بستر مناسبی برای ظهور و تجلی هریک از اینهاست. شهروندان میتوانند از طریق اینترنت به گفتگو و تعامل پیرامون مسائل و موضوعات مورد علاقه بپردازند و از این طریق، افکار عمومی شهروندان، به عنوان “صدای مردم” شکل بگیرد و هر یک میتوانند در مخالفت یا موافقت با یک مسئله و موضوع سیاسی، دست به کنش مناسب بزنند (مهدی زاده، 1382: 120). در ادامه، هریک از مؤلفههای اساسی حوزه ی عمومی از نظر هابرماس به تفصیل شرح داده شده است.
اولین مؤلفه اساسی حوزه عمومی از نظر هابرماس، دسترسی همگانی افراد به این حوزه است که در ادامه شرح و تبیین می شود.
2-3-5. دسترسی همگانی به حوزه ی عمومی
اینترنت رسانهای است که با امکانات و قابلیتهای خود دسترسی آسان و آزاد و برابر مردم را به حوزه ی عمومی فراهم میکند. یکی از لوازم عمده ی دمکراسی، مشارکت است.در مورد اینترنت آنچه مشارکت را محدود میکند، مسئله دسترسی همگانی به اینترنت است. منظور از دسترسی همگانی، تأمین حق هر شخص برای اتصال به شبکه ی اینترنت است. دسترسی به حوزه ی عمومیِ اینترنتی از طریق رایانه‏هایی صورت می‏گیرد که در کافی ‏نت‏ها، خانه‏ها، مراکز عمومی نظیر دانشگاهها، مدارس، کتابخانه‏ها، بیمارستان‏ها و مانند آنها قرار دارد (جوردن ، 1999: 90). علاوه بر این، دسترسی به حوزه ی عمومی اینترنتی، مستلزم این است که کاربر از حداقل مهارت‏های اولیه برای کار با شبکه و کامپیوتر برخوردار باشد (ویلهلم ، 2000). اما صرف دسترسی به اینترنت تنها برای مشارکت کافی نیست و شهروندان باید به اطلاعات سیاسی و اجتماعی و به یکدیگر و نظام سیاسی دسترسی داشته باشند. بنابراین در ادامه، ابعاد چهارگانه ی دسترسی به حوزه ی عمومی تشریح شده است.
2-3-6. ابعاد چهارگانه ی دسترسی به حوزه ی عمومی
حضور مؤثر شهروندان در حوزه ی عمومی، در وهله ی نخست نیازمند وجودِ رسانه‏هایی است که امکان دستیابی همگان به اطلاعات سیاسی و اجتماعی و ارتباط و گفتگوی عمومی درباره ی موضوعات مورد علاقه و توجه همگانی را فراهم سازد.شرط دیگر این مشارکت، وجود امکان دریافت اطلاعات مربوط به امور عمومی و سیاسی برای عموم شهروندان است.علاوه بر این، دسترسی افقی هر عضو جامعه ی مدنی به دیگر شهروندان برای برقراری جریان گفتگوی عقلانی ـ انتقادی درباره ی امور عمومی ضرورت دارد. سرانجام اینکه همه شهروندان بایستی به حوزه ی قدرت و تصمیم‏گیری سیاسی دسترسی داشته باشند. بنابراین دسترسی شامل چهار مقوله است:
1- دسترسی به رسانه؛
2- دسترسی به اطلاعات؛
3- دسترسی به دیگر شهروندان (دسترسی افقی)؛
4-دسترسی به حاکمان سیاسی (دسترسی عمودی) (میناوندچال، 1381: 106).
2-4. مروری بر پژوهشهای انجام شده
با بررسی در منابع و پایگاه های علمی و دانشگاهی تحقیقی که مشابه عنوان این تحقیق باشد یافت نشد و به ناچار به مرور تحقیقات در دو بخش اینترنت و مفاهیم مرتبط با آن و همچنین سازمان ها غیر دولتی (سمن ها) پرداخته شد. در ادامه به تعدادی از آن ها اشاره می شود.
“بررسی وضعیت تشکل های غیر دولتی جوانان” گزارشی است از وضعیت تشکل های غیر دولتی جوانان در ایران که توسط سازمان ملی جوانان در سال 1383 ارائه شده است.در این تحقیق ضمن اشاره ی مختصری به تاریخچه شکل گیری تشکل های غیر دولتی در جهان و ایران ، آمار سازمان های غیر دولتی جوانان ایران وچند کشور صاحب نام (ژاپن،آلمان،پاکستان، بنگلادش، هند،سوئد، بلغارستان) با توجه به زمینه های فعالیت آن ها،عنوان شده است. این تشکل ها در زمینه های زیست محیطی،؛ زنان، کشاورزی و… فعالیت می کنندومشارکت مردم و داشتن پیوندبا اجتماعات محلی و فهم مشکلات و نیازهای انها از جنبه های مثبت فعالیت سازمانهای غیر دولتی می باشد.
“تحلیل وضعیت نهاد های مردمی داوطلب در جمهوری اسلامی ایران” عنوان کتابی است که در سال 1381 توسط باقر نمازی تدوین گردیده است. این کتاب اولین مطالعه از نوع خود در ایران به شمار می آید که وضعیت سازمان های غیر دولتی ایرانی را در کشور تحلیل می کند. این مطالعه دارای سه بخش اصلی است که میتواند به طور جدا گانه مورد بررسی قرار گیرند. این بخش ها عبارتند از: یک بخش خلاصه که شمای کلی یافته ها را آشکار می کند، بخش دوم: قسمت اصلی مطالعه رادر پی دارد وNGOها را به پنج دسته تقسم می کند: حفاظت از محیط زیست، جمعیت وبهداشت، زنان وتوسعه، جوانان وکودکان وعلم وفن آوری. بخش پایانی مطالعه مشتمل بر نقش سازمان ملل در مقا بل حرکت NGO ها در ایران مبی باشد. (نمازی،1381)
“درآمدی بر مشارکت مردمی و سازمان های غیر دولتی” کتاب مذکور به کوشش دکتر محمد رضا سعیدی نگاشته و تدوین شده است ، این کتاب مشتمل بر شش فصل می باشد که نگارنده این فصول را به دو بخش تقسیم کرده است ، بخش اول تحت عنوان “مبانی نظری” و بخش دوم به ” عوامل اثر گذار برتوسعه نیافتگی سازمان های غیر دولتی در ایران ” اختصاص یافته است. در فصل اول نویسنده به مفهوم ، تکنیک ها و کارکردهای مشارکت مردمی و در فصل دوم به سازمان های غیر دولتی پرداختهاست و فصل سوم نیز رابطه سازمان های غیر دولتی وجامعه مدنی را مورد بررسی قرار داده است. در بخش دوم نیز مباحث در سه فصل مورد بررسی قرار گرفته است: 1- ویژگی های عمومی و وضعیت رشد وگسترش سازمان های غیر دولتی 2- عوامل اثر گذار بر رشد و گسترش سازمانهای غیر دولتی در ایران 3- جمع بندی و راهکارها
کارآفرینی در نهاد های جامعه ی مدنی” این کتاب به کوشش دکتر سید محمد مقیمی تألیف و تدوین گردیده و توسط انتشارات دانشگاه تهران و با حمایت مرکز کار آفرینی دانشگاه تهران منتشر شده است.این تحقیق تلاشی است برای ترویج و تشریح مدیریت کار آفرینانه با بهرهمندی از ظرفیت سازمان های غیر دولتی کتاب مذکور در دو بخش کلی تنظیم شده است.
1ـ بخش اول با عنوان؛ سازمان های غیر دولتی و کارآفرینی که شامل کلیاتی در خصوص سازمان های غیر دولتی و کارآفرینی که شامل کلیاتی در خصوص سازمان های غیردولتی و NGO ها و سازمان ملل متحد، کارآفرینی در NGO ها و … می شود.
2ـ بخش دوم تحت عنوان؛ بررسی وضعیت سازمان غیردولتی ایران با رویکرد کارآفرینی که نویسنده در این بخش به بررسی کارآفرینی این سازمان از منظرهای مختلف می پردازد.
احمد گنجی(1385) در رساله خود الگوی کاربران اینترنت و عوامل اجتماعی مؤثر بر آن را بررسی می‏کند. وی در این تحقیق الگوهای کاربران اینترنت را به دو دسته الگوی ارتباطی و الگوی اطلاعاتی از اینترنت از هم منفک گردیدند. اهم فرضیات مورد بررسی در این تحقیق عبارتست از: بین هر یک از متغیرهای خشنودی و رضایت کاربران از اینترنت، محدودیت ارتباطات جمعی، پایگاه اقتصادی و اجتماعی و طول استفاده از اینترنت بعنوان متغیرهای مستقل تحقیق و الگوی کاربران اینترنت بعنوان متغیر وابسته رابطه معناداری وجود دارد.. نتایج آزمون فرضیات نیز نشان داده است که بین الگوی ارتباطی از اینترنت و هر یک از متغیرهای خشنودی و رضایت کاربران، محدودیت ارتباطات جمعی رابطه معناداری برقرار است. در عین حال، بین الگوی ارتباطی از اینترنت و هر یک از متغیرهای پایگاه اقتصادی و اجتماعی خانواده و طول استفاده از اینترنت رابطه معناداری برقرار نیست.