پایان نامه جدید اصلاح شده- قسمت ۲۹

منابع تغییر

۰/۸۹۴**

۰/۰۶۸۷**

۶

تیمار

۰/۰۱۴۲

۰/۰۰۵۳

۷

خطا

** معنی دار در سطح احتمال ۱ درصد.

۴-۶-۱- بررسی اثر سطوح مختلف سرب در زمان‌های مختلف پس از اعمال تیمار بر بیان ژن Alha1

نتایج مقایسه میانگین نشان داد که اختلاف معی داری بین میزان بیان ژن تحت تأثیر سرب در سطوح Mµ ۵۰ و Mµ ۱۰۰ با شاهد وجود دارد به طوری که بیشترین میزان بیان ژن مربوط به سطح Mµ ۵۰ و زمان ۷۲ ساعت ( ۳۸/۱ برابر شاهد) و کمترین آن مربوط به سطح Mµ ۱۰۰ در زمان ۷۲ ساعت (۲۷/۰ برابر شاهد) پس از اعمال تیمار بود. همچنین مشاهده شد که از نظر آماری در سطح Mµ ۵۰ بین زمان‏های مختلف در سطح ۵% اختلاف معنی داری وجود دارد در حالی که در سطح Mµ ۱۰۰ بین زمان‏های مختلف تفاوتی وجود ندارد (شکل ۴-۱۳و ۴-۱۴). تای لی یو و همکاران در سال ۲۰۰۹ نشان دادند که میزان بیان ژن‏های HOG1 و MLP28 در بذر آرابیدوپسیس پس از اعمال تیمار Mµ ۱۰ سرب در زمان ۳ ساعت پس از اعمال تیمار افزایش و در زمان ۲۴ ساعت به حداکثر میزان خود رسید. همچنین مشاهده کردند که میزان بیان این دو ژن پس از اعمال تیمار سرب Mµ ۱۰۰ در دو زمان ۳ و ۲۴ ساعت تفاوت چندانی با هم نداشت و نسبت به سطح Mµ ۱۰ میزان آن کاهش یافت (Tie Liu et al., 2009). همچنین در تحقیقی دیگر که روی گیاه Bruguiera gymnorrhiza انجام شد مشاهده شد که میزان بیان ژن BgMT2 در برگ گیاه در غلظت‏های Mµ ۵، Mµ ۲۵ و Mµ ۵۰ در زمان ۳ روز پس از اعمال تنش افزایش یافت و در غلظت Mµ ۱۰۰ کاهش یافت. همچنین در غلظت Mµ ۵ در زمان ۷ روز پس از اعمال تنش افزایش و غلظت های دیگر کاهش یافت (Huang and Wang., 2009).
شکل ۴-۱۳- بررسی بیان ژن Alha1 تحت تاثیر سرب به روش نیمه کمی. L) نشانگر اندازه bp100، C) شاهد، ۶/۱ ، ۴۸/۱، ۷۲/۱) به ترتیب نمونه برداری در ۶، ۴۸ و ۷۲ ساعت پس از اعمال تیمار mm 50 سرب می‏باشد. ۶/۲، ۴۸/۲ و ۷۲/۲) به ترتیب نمونه برداری در ۶، ۴۸ و ۷۲ ساعت پس از اعمال تیمار mm 100 سرب می‏باشد.
شکل-۴-۱۴- بررسی تغییرات بیان ژن Alha1 در مقابل سطوح مختلف سرب در زمان‌های مختلف.

۴-۶-۲- بررسی اثر سطوح مختلف نقره در زمان‌های مختلف پس از اعمال تیمار بر بیان ژن Alha1

نتایج مقایسه میانگین نشان داد که اختلاف معنی داری بین میزان بیان ژن تحت تیمار نقره و شاهد وجود دارد. مشاهده شد که بیشترین میزان بیان ژن مربوط به سطح Mµ ۵۰ و زمان ۷۲ ساعت (۶۶/۱ برابر شاهد) و کمترین آن مربوط به سطح Mµ ۱۰۰ در زمان ۶ ساعت (۲۷/۰ برابر شاهد) پس از اعمال تیمار بود. همچنین مشاهده شد که از نظر آماری در سطح Mµ ۵۰ در سطح ۵% بین زمان ۴۸ ساعت با دو زمان ۶ و ۷۲ ساعت اختلاف معنی داری وجود دارد در حالی که در سطح Mµ ۱۰۰ بین زمان‏های مختلف تفاوتی وجود ندارد (شکل ۴-۱۵ و ۴-۱۱).
ژن Alha1
شکل ۴-۱۵- بررسی بیان ژن Alha1 تحت تاثیر نقره به روش نیمه کمی. L) نشانگر اندازه bp100، C) شاهد، ۶/۱ ، ۴۸/۱، ۷۲/۱) به ترتیب نمونه برداری در ۶، ۴۸ و ۷۲ ساعت پس از اعمال تیمار mm 50 نقره می‏باشد. ۶/۲، ۴۸/۲ و ۷۲/۲) به ترتیب نمونه برداری در ۶، ۴۸ و ۷۲ ساعت پس از اعمال تیمار mm 100 نقره می‏باشد.