پایان نامه جدید اصلاح شده- قسمت ۲۸

سرب ۱۰۰

a126/0

اعداد در هر ستون که دارای حرف مشترک می‏باشند، با آزمون دانکن ۵% تفاوت معنی‏داری با هم ندارند.

۴-۲-۱- جیوه

نتایج مقایسه میانگین نشان داد که اختلاف معنی داری بین میزان جیوه موجود در گیاه تحت تأثیر سطوح مختلف جیوه با شاهد وجود دارد. اما بین گیاهان تیمار شده با جیوه Mμ ۵۰ و Mμ ۱۰۰ اختلاف معنی داری وجود ندارد. بیشترین میزان تجمع جیوه در گیاه مربوط به گیاهان تیمار شده با جیوه Mμ ۱۰۰ بود (شکل ۴-۷) که می‌تواند حاکی از تمایل زیاد گیاه به جذب این فلز می‏باشد.
شکل ۴-۷- مقایسه میزان جیوه تجمع یافته در اندام هوایی گیاه با شاهد.

۴-۲-۲- سرب

نتایج مقایسه میانگین نشان داد که اختلاف معنی داری بین میزان سرب موجود در گیاه در حالت تیمار با سطوح مختلف سرب در مقایسه با شاهد وجود داشت. ولی اختلاف معنی داری بین سطح Mμ ۵۰ و Mμ ۱۰۰ سرب وجود نداشت (شکل۴-۸). چنین نتایجی در مورد گیاهان دیگر نیز مشاهده شده است. برای مثال مشخص شده است که میزان سرب در ریشه گیاه یونجه تحت تیمار با فلز سرب افزایش یافته و این افزایش تجمع رابطه مستقیمی با غلظت آن در محیط رشد داشته است (Merry et al., 1986). از لحاظ بافت شناسی سرب اغلب در لایه آندودرم و در بافت های چوبی شده مشاهده می‏شود. آندودرم به عنوان یک سد سلولی در برابر حرکت سرب از ریشه به اندام‏های هوایی محسوب می‏شود و تجمع بیشتر سرب در ریشه‏ها نسبت به اندام‏های هوایی به این علت است. الگوی توزیع سرب در ریشه‏ها وابسته به غلظت سرب می باشد، در غلظت‏های پایین سرب اغلب در آپوپلاست جریان دارد، در حالی که در غلظت‏های بالا عملکرد حفاظتی غشای پلاسمایی آسیب دیده و مقادیر زیاد سرب وارد سلول می‏شود (Sharma et al., 2005).
شکل ۴-۸- مقایسه میزان سرب تجمع یافته در اندام هوایی گیاه با شاهد.

۴-۲-۳- نقره

نتایج مقایسه میانگین نشان داد که از لحاظ میزان تجمع نقره در اندام هوایی اختلاف معنی داری بین سطوح مختلف تیمار نقره و شاهد وجود داشت همچنین بین دو سطح نیز اختلاف معنی‏داری وجود دارد که می‏تواند نشان دهنده این موضوع باشد که Alittoralis یک انباشتگر برای نقره است (۴-۹). این نتایج با نتایج سایر محققین روی سایر گیاهان همخوانی دارد. طی تحقیقی که روی Potamogeton crispus L. انجام شده است مشخص شده که تجمع نقره در گیاه با افزایش غلظت نقره افزایش می‌یابد (Xu et al., 2010).
شکل ۴-۹- مقایسه میزان نقره تجمع یافته در اندام هوایی گیاه با شاهد.

۴-۳- کمیت و کیفیت دی‌ان‌ا استخراج شده

جهت بررسی کمی و کیفی دی‏ان‏ای ژنومی استخراج شده از برگ گیاه A. littoralis، میزان µl 3 از آن روی ژل آگارز ۱% الکتروفورز شد. نتایج نشان دادند که دی‌ان‌ا به خوبی استخراج شده است و دی‌ان‌ای استخراج شده خرد نشده است (شکل ۴-۱۰).
شکل ۴-۱۰- ١) دی‏ان‏ا استخراج شده از برگ گیاه Alittoralis با بهره گرفتن از روش CTAB ٢) نشانگر اندازه

۴-۴- استخراج RNA از برگ گیاه A. littoralis

استخراج RNA از بافت برگ انجام شد. به میزان  ۴ از RNA استخراج شده روی ژل آگارز ۱% الکتروفورز شد (شکل ۴-۱۱). باندهایS rRNA 18 و S rRNA28 به وضوح روی ژل مشاهده شدند. باندS rRNA28 تقریبا دو برابر باندS rRNA 18 بود که نشان از کیفیت خوب RNA داشت.
شکل ۴-۱۱- استخراج آر‌ان‌ا از برگ Alittoralis. 1، ۲ و ۳) سه نمونه استخراج RNA از گیاه A. littoralis.

۴-۵ – واکنش زنجیره‌ای پلیمراز PCR [۲۷]

پس از استخراج آران‌ا از نمونه‌هایی که کیفیت مناسب داشتند cDNAs تهیه شد. برای بررسی کیفیت cDNAs تهیه شده با بهره گرفتن از آغازگرهای اختصاصی برای ژنAlHa1 که یک ژن رمز کننده H+-ATPaseغشای پلاسمایی و ژن رمز کننده Actin با بهره گرفتن از cDNAs تهیه شده به عنوان رشته الگو طی واکنش پی‌سی‌آر دو قطعه تکثیر شد (شکل‌ ۴-۱۲) اندازه قطعات تکثیر شده مطابق با اندازه مورد انتظار بود. این نتایج نشان دادند که cDNAs تهیه شده از کیفیت خوبی برخوردار است و مناسب برای بررسی الگوی بیان ژن می‌باشد.
۱۸۷ bp
۲۵۹ bp
شکل ۴-۱۲- قطعات تکثیر شده ازcDNAs تهیه شده با بهره گرفتن از آغازگرهای اختصاصی برای ۱) ژن‌های
رمز کننده Alha1، ۲) اکتین و ۳) نشانگر اندازه bp100 .

۴-۶- بررسی بیان ژن Alha1 تحت تنش فلزات سنگین و شوری به روش نیمه کمی

اندازه‏گیری کمی بیان ژ ن‏های اختصاصی ابزار بسیار مهمی برای درک مکانیسم‏های مولکولی و تاثیر عوامل گوناگون بر عملکرد سلول می‏باشد. سه روش برای اندازه گیری مقدار بیان ژن بر پایه PCR وجود دارد. یکی از این روش‏ها، تکنیک PCR نیمه کمی[۲۸] است. این روش هم برای ژن کنترل و هم ژن هدف انجام می‏شود. رو‏ش‏های دیگر شامل PCR رقابتی[۲۹] و PCR Real-Time می‏باشد.
بر همین اساس تغییرات بیان ژن Alha1 در زمان‏های مختلف تحت تنش شوری و فلزات سنگین بررسی شد.
نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تیمارهای سرب و نقره بر میزان بیان ژن Alha1 به طور معنی‏داری اثر گذاشته است (جدول ۴-۵).
جدول۴-۵- نتایج تجزیه واریانس میزان بیان ژن تحت تنش فلزات سنگین.

نقره سرب درجه آزادی
دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.