پایان نامه رشته مدیریت : اعضای هیئت علمی

برای رشد اخلاقی و 5 سئوال برای رشد اجتماعی در نظر گرفته شده است. تعیین پرسشنامه برای هردو گروه مادران ومربیان یکسان بود.
روش تعیین روایی و پایایی ابزار پژوهش:
برای تعیین پایایی پرسشنامه، برای 20 نفر از مربیان و مادران به طور جداگانه توزیع شد (این نمونه‌ها غیر از نمونه‌های آماری بودند). پس از آن با بهره گرفتن از ضریب آلفای کرونباخ پایایی آن محاسبه گردید. ضریب آلفا برای پرسشنامه 92/0 بوده است. برای تعیین روایی پرسشنامه به 3 نفر متخصص (اعضای هیئت علمی) ارائه و نظرات اصلاحی آنها در پرسشنامه اعمال گردید.
روش‌ گردآوری اطلاعات
در این روش پژوهش که از نوع پژوهش‌های کمی است در فرآیند گردآوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. با توجه به جامعه آماری بعد از تعیین حجم نمونه و تکثیر پرسشنامه‌ها به تعداد مورد نیاز، برای اجرا به اداره کل آموزش و پرورش استان مراجعه و معرفی نامه‌های لازمه جهت اجرا گرفته شد سپس با در دست داشتن معرفی‌نامه به مراکز پیش دبستانی مراجعه و پس از انجام روال اداری، نسبت به توزیع پرسشنامه‌‌ها اقدام و بعد از پر کردن پرسشنامه‌ها توسط مربی و مادر، پرسشنامه‌ها جمع‌آوری ‌گردید که البته در جمع‌آوری پرسشنامه‌ها در برخی مراکز مشکل افت نمونه فقط در تعداد مادران مشاهده گردید و دلیل آن تعطیلی زود رس برخی مراکز پیش دبستانی و عدم مراجعه مادران به مراکز پیش دبستانی بود.
روش‌های آماری تحلیل داده‌ها:
برای تجزیه و تحلیل سئوال‌های پژوهش یک تا پنج از آماره‌های توصیفی و استنباطی استفاده گردید. بدین صورت که در آماره‌های توصیفی از میانگین و انحراف معیار برای تعیین میزان پراکندگی متغیرهای تحقیقی استفاده گردید. همچنین از میانگین وزنی برای تعیین جایگاه متغیر تحقیق در نمونه مورد مطالعه استفاده گردید. در قسمت آمار استنباطی نیز از آزمون تک نمونه‌ای برای اندازه‌گیری معنی‌داری متغیر مورد مطالعه نسبت به میانگین نظری جامعه استفاده گردید.
اگر به یکی از سئوالات مربوط به پرسشنامه به شکل زیر پاسخ داده شود امتیاز این سئوال این گونه محاسبه می‌گردد:
گزینه‌ها خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
فراوانی پاسخ‌ها 12 18 52 61 47
امتیاز سئوال
گزینه‌ها خیلی کم کم متوسط زیاد خیلی زیاد
فراوانی پاسخ‌ها 3 4 11 19 23
امتیاز سئوال
همچنین میانگین فرضی برای سئوالات به این گونه محاسبه می‌شود:
= میانگین فرضی

فصل چهارم:
تجزیه و تحلیل یافته های پژوهشی
مقدمه
در این فصل داده‌ها و اطلاعات گردآوری شده از طریق پرسشنامه‌ها با بهره گرفتن از روش های آمار توصیفی و استنباطی مورد تجزیه و تحلیل قرار می‌گیرد.
یافته‌های پژوهش
توزیع فراوانی متغیر میزان تحصیلات مربیان و مادران:

جدول (4-1): توزیع فراوانی میزان تحصیلات مادران و مربیان
میزان تحصیلات فراوانی درصد درصد معتبر
زیر دیپلم 20 8.0 8.0
دیپلم 75 29.9 29.9
فوق دیپلم 43 17.1 17.1
لیسانس 107 42.6 42.6
فوق لیسانس و بالاتر 6 2.4 2.4
کل 251 100.0 100.0

مطابق اطلاعات جدول (4-1) ملاحظه می‌شود که توزیع فراوانی میزان تحصیلات مربیان و مادران با مدارک تحصیلی زیر دیپلم 20 درصد فراوانی، 0/8 درصد معتبر بدست آمده. توزیع فراوانی میزان تحصیلات مربیان و مادران با مدرک تحصیلی دیپلم 75 درصد فراوانی، 9/29 درصد معتبر بدست آمده. توزیع فراوانی میزان تحصیلات مربیان و مادران با مدرک تحصیلی فوق دیپلم 43 درصد فراوانی، 1/17 درصد معتبر بدست آمده. توزیع فراوانی میزان تحصیلات مربیان و مادران با مدرک تحصیلی لیسانس 107 درصد فراوانی 6/42 درصد معتبر بدست آمده. و توزیع فراوانی میزان تحصیلات مربیان و مادران با مدرک تحصیلی فوق لیسانس و بالاتر با 6 درصد فراوانی، 4/2 درصد معتبر بدست آمده است.

نمودار 4-1- نمودار ستونی میزان تحصیلات مادران و مربیان

همچنین در نمودار ستونی (4-1) میزان تحصیلات مربیان و مادران بالاترین فراوانی، میزان تحصیلات لیسانس با درصد معتبر 7/42 می‌باشد و کمترین فراوانی، میزان تحصیلات فوق لیسانس و بالاتر با درصد معتبر 4/2 می‌باشد.
توزیع فراونی متغیر سابقه تدریس مربیان:

جدول (4-2): جدول توصیفی سابقه تدریس مربیان
تعداد مورد قبول 251
میانگین 8.08
میانه 8.00
انحراف معیار 4.703
چولگی .340
کشیدگی -.802
مینیمم 1
ماکزیمم 19

مطابق اطلاعات جدول (4-2) ملاحظه می‌شود که برای متغیر سابقه تدریس مربیان در تعداد مورد قبول 190 نفر والدین مادر، میانگین برابر 08/8، میانه 00/8، انحراف معیار 703/4 چولگی 340/0، کشیدگی 802/0، مینیمم 1، ماکزیمم 19 بدست آمده است.

نمودار 4-2- نمودار هیستوگرام سابقه تدریس مربیان

همچنین در نمودار هیستوگرام (4-2) توصیف سابقه تدریس مربیان به شرح زیر است:
بالاترین فراوانی مربوط به سابقه تدریس مربیان بین 15 الی 20 سال، و کمترین فراوانی مربوط سابقه تدریس مربیان 1 الی 5 سال می‌شود.

میزان توجه برنامه درسی در رشد عاطفی کودکان از دیدگاه مربیان و والدین:

جدول (4-3): جدول توصیفی میزان توجه برنامه درسی در رشد عاطفی کودکان از دیدگاه مربیان و والدین
تعداد مورد قبول 251
میانگین 3.8518
میانه 3.8000
انحراف معیار .65802
چولگی -.271
کشیدگی -.411
مینیمم 2.00
ماکزیمم 5.00

مطابق اطلاعات جدول (4-3) ملاحظه می‌شود که برای متغیر تاثیر برنامه درسی در رشد عاطفی از دیدگاه مربیان و والدین میانگین 8518/3، میانه 8000/3، انحراف معیار 65802/0، چولگی 271/0، کشیدیگی 411/0، مینیمم 2 و ماکزیمم 5 می‌باشد. همچنین نمرات دربازده 1 تا 5 قابل تغییر هستند.

نمودار 4-3- نمودار هیستوگرام میزان توجه برنامه درسی در رشد عاطفی کودکان از دیدگاه مربیان و والدین

همچنین نمودار هیستوگرام (4-3) میزان توجه برنامه درسی در رشد عاطفی کودکان از دیدگاه مربیان و والدین دارای توزیع غیر نرمال می‌باشد.
میزان توجه برنامه درسی در رشد عقلانی کودکان از دیدگاه مربیان و والدین:

جدول (4-4): جدول توصیفی میزان توجه برنامه درسی در رشد عقلانی کودکان از دیدگاه مربیان و والدین
تعداد مورد قبول 251
میانگین 3.8442
میانه 3.8889
انحراف معیار .64805
چولگی -.409
کشیدگی -.207
مینیمم 2.22
ماکزیمم 5.00

مطابق اطلاعات جدول (4-4) ملاحظه می‌شود که برای متغیر میزان توجه برنامه درسی در رشد عقلانی کودکان از دیدگاه مربیان و والدین، میانگین 8442/3، 8889/3، انحراف معیار 64805/0 چولگی 409/0، کشیدگی 207/0، مینیمم 22/2، ماکزیمم 00/5 می‌باشد. نمرات در بازده 1 تا 5 قابل تغییر هستند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

نمودار 4-4- نمودار هیستوگرام میزان توجه برنامه درسی در رشد عقلانی کودکان از دیدگاه مربیان و والدین

همچنین نمودار هستوگرام (4-4) تاثیر برنامه درسی در رشد عقلانی کودکان از دیدگاه مربیان و والدین دارای توزیع نرمال می‌باشد

میزان توجه برنامه درسی در رشد معنوی کودکان از دیدگاه مربیان و والدین

جدول (4-5): جدول توصیفی میزان توجه برنامه درسی در رشد معنوی کودکان از دیدگاه مربیان و والدین
تعداد مورد قبول 251
میانگین 3.6563
میانه 3.6700
انحراف معیار .75429
چولگی -.473
کشیدگی -.351

 
 
مینیمم 1.67
ماکزیمم 5.00

مطابق اطلاعات جدول (4-5) ملاحظه می‌شود که برای متغیر میزان توجه برنامه درسی در رشد معنوی کودکان از دیدگاه مربیان و والدین میانگین 6563/3، میانه 6700/3، انحراف معیار 75429/0 چولگی 473/0 کشیدگی 351/0، مینیمم 67/1ف ماکزیمم 00/5 می‌باشد. همچنین نمرات در بازده 1 تا 5 قابل تغییر هستند.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *