پایان نامه ارشد درمورد سیر، نتایج، افزایش، داری

عملکردی
یکی از مهمترین فاکتورهای مورد مطالعه در صنعت پرورش مرغ تخم گذار صفات عملکردی و یا همان صفات کمی تولیدی می باشند. معمولاً در هنگام مطالعه پارامترهای کیفی این صفات مورد مطالعه قرار می گیرند تا مشخص شود که با افزایش کیفی، کمیت تولید چه تغییری می نماید. چون در پرورش تجاری کمیت برای تولید کننده مهم تر از کیفیت است و اگر کیفیت باعث کاهش کمی تولید شود ممکن است تولیدکننده به کیفیت توجه ننماید.
بیشتر این دسته صفات به صورت روزانه اندازه گیری و به صورت هفتگی آنالیز و گزارش شدند و نتایج آن ها در بخش “ضمائم الف” موجود است.

4-1-1- درصد تولید تخم مرغ (درصد تخم گذاری)
یکی از مهم ترین صفات اقتصادی در صنعت پرورش مرغ تخم گذار درصد تولید تخم مرغ می باشد و هدف اصلی پرورش دهنده حداکثر نمودن این صفت می باشد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها نشان می دهد که اختلاف معنی داری بین تیمارها در هفته های مختلف و در کل دوره های آزمایشی وجود نداشته است. (05/0P) با بررسی داده ها مشخص شد که با افزایش پودر سیر در جیره ها (سطح 5/4 درصد) درصد تولید مقداری کاهش یافت که این کاهش از لحاظ آماری معنی دار نبود(جدول الف- 1). به نظر می رسد کاهش مصرف خوش خوراکی جیره در درصد های بالای پودر سیر می تواند علت این کاهش باشد. نمودار 4-1 میانگین درصد تولید تخم مرغ در پایان دوره آزمایش را نشان می دهد.
Chowdhury و همکاران (2002) نیز با بررسی اثر سطوح مختلف سیر خشک شده در آفتاب بر روی عملکرد مرغان تخمگذار، تغییری در میزان تخم گذاری مشاهده نکردند. Yalk و همکاران (2006) نیز نتایج مشابهی را در تیمارهای تغذیه شده با پودر سیر مشاهده کردند. (05/0P) با این حال Khan و همکاران (2007) سطوح 2، 6 و 8 درصد پودر سیر را به مدت 6 هفته بر روی مرغان تخمگذار بررسی و نتایج مطالعات آنها افزایش معنی دار درصد تولید را بین تیمارهای مختلف نسبت به گروه شاهد نشان داد.
نمودار 4 -1- درصد تخم گذاری(%) تیمارهای 9-1 در هفته آخر دوره آزمایشی
Abaza در سال 2007 اثر پودر شنبلیله و چند گیاه دارویی را بر روی مرغان تخمگذار بررسی و نتایج به دست آمده با نتایج این تحقیق مشابه بود. همچنین Hanan در سال 2008 با استفاده از سطوح مختلف دانه شنبلیله روی مرغان تخمگذار تغییر معنی دار ی در میزان درصد تخمگذاری مشاهده نکردند.

4-1-2- میانگین وزن تخم مرغ ها
بررسی داده های آزمایشی مربوط به هشت هفته نشان می دهد که در میان تیمارهای مختلف هیچ تغییر معنی داری از نظر وزن تخم مرغها بین تیمارهای مختلف با تیمار شاهد و همچنین بین تیمارهای حاوی سیر و شنبلیله در طول دوره وجود نداشت. (05/0P) نتایج حاصل در جدول الف -2 قابل مشاهده است.
مشابه این نتایج در تحقیق Khan و همکاران در سال 2007 مشاهده می شود که استفاده از سطوح مختلف سیر تاثیر معنی داری روی وزن تخم مرغهای تولیدی نداشت. (05/0P) با این حال Yalc‎in و همکاران در سال 2006 با استفاده از سطوح 5/0 و 1 درصد پودر سیر در مرغان تخمگذار، افزایش وزن تخم مرغها را مشاهده نمودند. (01/0P )
در سال 2007 Abaza تاثیر معنی داری روی وزن تخم مرغهای تیمارهای تغذیه شده با دانه شنبلیله مشاهده نکرد. در حالی که Kout El-Kloub و همکاران در تیمارهایی که با جیره های حاوی 05/0 و 15/0 دانه شنبلیله تغذیه شده بودند، افزایش وزن تخم مرغهای تولیدی را نسبت به تیمار شاهد گزارش کردند. (01/0P )

4-1-3- گرم تخم مرغ تولیدی روزانه هر مرغ ((Egg mass
بررسی آنالیز آماری داده های آزمایشی نشان داد که کمترین میزان گرم تخم مرغ تولیدی در هفته های مختلف آزمایشی مربوط به تیمار های تغذیه شده با سیر می باشد که البته از نظر آماری معنی دار نمی باشد. (05/0P) علت این کاهش که به خصوص در هفته های آغازین نمود پیدا می کند را می توان در کاهش خوش خوراکی جیره های با درصد سیر بالاتر دانست که به تدریج با عادت پذیری مرغها میزان مصرف خوراک به حالت طبیعی بازگشته و میزان گرم تخم مرغ تولیدی نیز نسبت به سایر جیره ها متعادل شد (نمودار 4-2).

نمودار 4- 2- میانگین گرم تخم مرغ تولیدی (Egg mass ) تیمارهای شاهد و سیر 5/4 درصد در 8 هفته آزمایش

نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها که در جدول الف-3 مشاهده می شود با نتایج حاصل از آزمایشات Khanو همکاران در سال 2007 مطابقت داشت که در آن گرم تخم مرغ تولیدی در بین تیمارهای مختلف تغذیه شده با پودر سیر معنی دار نبود. (05/0P)
در جیره های حاوی دانه شنبلیله نتایج بدست آمده توسط Kout El-Kloub در سال 2006 افزایش معنی داری در میانگین گرم تخم مرغ تولیدی نشان داد (01/0P) که با نتایج این تحقیق در تضاد می باشد.

4-1-4- میانگین مصرف خوراک روزانه
آنالیز آماری داده های آزمایشی مربوط به میانگین مصرف خوراک روزانه با برنامه SAS و با آزمون دانکن در سطح 5 درصد هیچ گونه اختلاف معنی داری در پایان دوره آزمایش بین تیمارهای آزمایشی مختلف با تیمار شاهد نشان نداد. (جدول الف-4) همانگونه که قبلا به آن اشاره شد احتمالا به دلیل کاهش خوش خوراکی جیره های حاوی سیر با در صد بالا و عادت نداشتن طیور به این جیره ها در هفته های آغازین، مصرف خوراک این تیمارها کاهش معنی داری یافت که به تدریج و با افزایش عادت پذیری، میانگین مصرف خوراک نسبت به سایر تیمارها و تیمار شاهد متعادل شد.(نمودار4-3)
نمودار4-3- مصرف خوراک روزانه تیمارهای شاهد و سیر 5/4 درصد در 8 هفته آزمایش

مشابه این نتایج را Yalc‎in و همکاران در سال 2006 با استفاده از جیره های حاوی 5/0 و 1 در صد
پ
ودر سیر به مدت 22 هفته به دست آوردند.Chowdhury و همکاران (2002) نیز تغییر معنی داری را در مصرف خوراک مرغان تخمگذار مشاهده ننمودند. (05/0P)
در خصوص تیمار های تغذیه شده با درصد های مختلف شنبلیله نیز نتایج به دست آمده با نتایج حاصل از آزمایشات Kout El-Kloub در سال 2006 در خصوص میانگین مصرف خوراک روزانه شباهت داشت.

4-1-5- میانگین ضریب تبدیل غذایی
ضریب تبدیل غذایی یکی از مهمترین فاکتورهای تولیدی جهت مقایسه سطح تولید مرغان تحت آزمایش می باشد. این شاخص از تقسیم میانگین مصرف خوراک روزانه به میانگین تولید روزانه بدست می آید. هرچه این فاکتور کوچکتر باشد نشان دهنده اقتصادی تر بودن تولید خواهد بود.
در پایان دوره آموزشی بررسی داده های آزمایشی مربوط به ضریب تبدیل مواد خوراکی با آزمون دانکن در سطح 5 درصد، اختلاف معنی داری بین تیمارهای آزمایشی با تیمار شاهد نشان نداد. (05/0P)
در دو هفته نخست آزمایش همانگونه که در جدول الف-5 مشاهده می شود میانگین ضریب تبدیل غذایی تیمارهایی که از جیره های حاوی 3 و 5/4 در صد پودر سیر استفاده نمودند کاهش یافت. (01/0P) علت این کاهش موقت را می توان مربوط به کاهش مصرف خوراک این تیمارها در هفته های نخست دانست که در هفته های بعد و با افزایش عادت پذیری مرغان به این جیره ها، مصرف خوراک افزایش و ضریب تبدیل غذایی نیز افزایش یافت.
ضریب تبدیل غذایی در آزمایش Chowdhury و همکاران در سال 2002 که اثر سیر را بر روی شش سویه مرغ تخم گذار بررسی نمودند نسبت به تیمار شاهد تغییر معنی داری نداشت (05/0P) همچنینCanogullarigulary و همکاران در سال 2009 سه سطح 5/0، 1 و 2 درصد پودر سیر را به مدت 12 هفته بر روی مرغان تخمگذار در سن 50 هفتگی بررسی نمودند و تغییر معنی داری در ضریب تبدیل غذایی تیمارها نسبت به گروه شاهد مشاهده نکردند.
نتایج آزمایشات Abaza در سال 2007 در تاثیر استفاده از دانه شنبلیله بر عملکرد مرغان تخمگذار نیز اثر معنی داری را بر ضریب تبدیل غذایی مرغان تخمگذار نشان نداد. اما نتایج حاصل از تحقیق Kout El-Kloub در سال 2006 نشان داد که ضریب تبدیل غذایی مرغان تخمگذار تغذیه شده با دانه شنبلیله بهبود یافت. (01/0P)

4-1-6- وزن بدنی
بررسی افزایش وزن بدنی در انتهای دوره (جدول الف-6) نشان داد که وقتی سطوح پودر سیر جیره افزایش یافت. میانگین افزایش وزن بدنی در طول دوره کاهش یافت به طوری که میانگین افزایش وزن در جیره شاهد از 43 گرم به 13 گرم در جیره حاوی 5/4 درصد پودر سیر رسید که به نظر می رسد علت آن کاهش مصرف خوراک در هفته های آغازین دوره آزمایشی باشد. البته سطوح پایین تر سیر بر میانگین افزایش وزن مرغها تاثیری نداشت.
از سوی دیگر تیمارهایی که با جیره های حاوی شنبلیله تغذیه شده بودند، دارای افزایش وزن بیشتری نسبت به گروه شاهد و سیر شدند. این افزایش در گروهی که بالاترین درصد شنبلیله را مصرف کرده بودند بیشتر بود. نمودار 4-4 میانگین افزایش وزن مرغان در پایان دوره آزمایش را نشان می دهد.
نتایج آزمایشات Chowdhury و همکاران در سال 2002 در خصوص میانگین افزایش وزن بدنی تغییری نسبت به گروه شاهد نشان نداد. (05/0P) همچنین Yalc‎in در سال 2006 میانگین افزایش بدنی وزن تیمار های مختلف را مقایسه و بین آنها تفاوت معنی داری مشاهده نکرد.

نمودار 4-4- میانگین افزایش وزن مرغان در پایان دوره آزمایش

4-2- صفات کیفی تخم مرغ

4-2-1- شاخص ارتفاع زرده
شاخص ارتفاع زرده یکی از صفات مهم کیفی تخم مرغ است که معیار میزان پخش شدن زرده تخم مرغ بر روی یک سطح صاف و استحکام زرده تخم مرغ می باشد. در بعضی تخم مرغ ها زرده دارای استحکام بالایی بوده و میزان پخش شدن آن در سطح صاف کم است ولی بعضی دیگر دارای ساختمان شلی هستند که این تفاوت ساختاری شاید به دلیل کمی تفاوت در ترکیب زرده تخم مرغ باشد و مهمترین ترکیب زرده نیز چربی ها و اسیدهای چرب زرده می باشند. تجزیه و تحلیل نتایج حاصل از آنالیز های آماری و آزمون دانکن در سطح 5 درصد تفاوت معنی داری بین تیمارهای مختلف در دوره های مختلف (14روزه اول، 14روزه دوم، 14 روزه سوم و 14 روزه چهارم) نشان نداد.(جداول ب-1 تا ب-4) البته نتایج مشابهی راYalc‎in و همکاران در سال 2006 در سطوح 5/0 و 1 درصد پودر سیر گزارش کردند. اندازه گیری شاخص ارتفاع زرده در تیمارهای تغذیه شده با پودر سیر در تحقیق Canogullari و همکاران در سال 2009 نیز تفاوت معنی داری را نشان نداد.
4-2-2- شاخص رنگ زرده
رنگ زرده یکی از صفات مهم در بعضی کشورها از جمله ایران و آمریکا می باشد در بعضی کشورها هر چه رنگ زرده سفیدتر باشد محبوب تر است و در بعضی کشورهای دیگر از جمله در ایران هر چه رنگ زرده تیره تر باشد بازار پسندی آن بیشتر است، هر چند تغییر رنگ زرده تأثیری بر روی ارزش غذایی زرده تخم مرغ ندارد.
این شاخص تخم مرغ با مقیاس رنگ رش1 اندازه گیری می شود. امروزه برای مقایسه رنگ های موجود، کارت های رنگی در قالب Yolk Color Fan تهیه شده و مورد استفاده قرار می گیرد. نتایج حاصل از آنالیز آماری داده های آزمایشی این تحقیق نشان داد که در هیچ کدام از چهار دوره آزمایش در سطح 5 درصد تفاوت معنی داری بین تیمارهای آزمایشی و شاهد وجود نداشت. (نتایج در جداول ب-1 تا ب-4 موجود است)
Birrenkott و همکاران در سال 2000 با بررسی استفاده از سطوح مختلف پودر سیر بر عملکرد مرغان تخمگذار تغییری در شاخص رنگ زرده تخم مرغ مشاهده نکردند.
نتایج تحقیق حاضر با نتایج Kout El-Kloub در سال 2006 مغایرت داشت و این محقق در جیره های حاوی 15/0 در صد دانه
شنبلیله، افزایش معنی داری را بر رنگ زرده تخم مرغ گزارش کرد.

4-2-3- شاخص تخم مرغ
شاخص تخم مرغ یکی از صفات کیفی تخم مرغ می باشد، که از تقسیم قطر کوچک تخم مرغ به قطر بزرگ محاسبه می شود. این صفت یکی از معیارهای خیلی مهم در ارزیابی ظاهری تخم مرغ خصوصاً در صنعت پرورش مرغ مادر است، تخم مرغ های مورد استفاده برای جوجه کشی باید یکنواخت و استاندارد باشند این شاخص دارای اهمیت زیادی است و تخم مرغ های خیلی کوچک و خیلی بزرگ برای جوجه کشی مناسب نیستند.
در حقیقت این معیار بیانگر تقارن بین قطر کوچک و قطر بزرگ تخم مرغ است و در هنگام مطالعه این صفت به راحتی مشخص می شود که تخم مرغ از نظر شکل ظاهری دراز، قطور و یا استاندارد می باشد و در صنعت تولید تخم مرغ تجاری نیز تخم مرغ های استاندارد دارای بازار پسندی بیشتری می باشند. آنالیز آماری داده های آزمایشی مربوط به شاخص تخم مرغ کلیه تیمارها، هیچ گونه اختلاف آماری معنی داری در دوره های مختلف آزمایشی نشان نداد. (05/0P) (نتایج در جداول ب-1 تا ب-4 موجود است)

4-2-4- کیفیت سفیده تخم مرغ (واحد هاو)
از جمله مهمترین صفات کیفی محتویات داخلی تخم مرغ، واحد هاو می باشد. این صفت نشان دهنده میزان پخش شدن محتویات تخم مرغ بر روی یک سطح صاف و هموار می باشد. هر چه سفیده تخم مرغ غلیظ تر باشد میزان پخش شدن سفیده بر روی سطح صاف کمتر شده و ارتفاع سفیده بیشتر خواهد شد. و نتیجتاً واحد هاو2 بزرگتر خواهد شد. همانگونه که در جداول ب-1 تا ب-4 مشاهده می شود در تیمارهای آزمایشی مورد مطالعه در هر 4 مرحله آزمایش هیچگونه تفاوت معنی داری بین تیمارهای آزمایشی وجود نداشت. (05/0P)
Yalc‎in و همکاران (2006) با استفاده از دو سطح 5/0 و 1 درصد پودر سیر نتایج مشابهی به دست آوردند. از سوی دیگر Canogullari و همکاران در سال 2009 با استفاده از سطوح مختلف پودر سیر افزایش معنی داری را در واحد هاو تخم مرغها نسبت به گروه شاهد گزارش کردند. (05/0P)
Abaza در سال 2007 اختلافی در واحد هاو تیمارهای تغذیه شده با دانه شنبلیله و گروه شاهد گزارش نکرد و نتایج به دست آمده با نتایج این تحقیق مطابقت داشت.

4-2-5- ضخامت پوسته تخم مرغ
ضخامت پوسته یکی از مهمترین صفات کیفی تخم مرغ در مرغان تخم گذار تجاری و مرغان مادر می باشد. اگر ضخامت پوسته تخم مرغ نامطلوب باشد این تخم مرغ برای مصرف کننده و برای جوجه کشی ارزش چندانی نخواهد داشت. زیرا تخم مرغ دارای پوسته نازک در مراحل حمل بار به بازار شکسته و از بین می روند. و از طرفی دیگر اگر پوسته نازک و یا ضخیم باشد، در هر دو حالت راندمان جوجه در آوری تخم مرغ ها کاهش خواهد یافت. پس ضخامت پوسته باید مطلوب باشد. عوامل مختلفی بر روی ضخامت پوسته تأثیر گذار هستند از جمله میزان Ca، P ویتامین D جیره، همچنین عوامل محیطی از جمله هوای گرم، آلودگی آب با بعضی مواد شیمیایی که باعث کاهش جذب Ca، P شده و می توانند اثر منفی داشته باشند. ولی از آنجایی که سعی شد کلیه عوامل فوق

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *