پایان نامه ارشد درمورد زرده، جیره، افزایش، چربی

شده بود، حاکی از آن بود که این ایزومر هورمون تیروئیدی ، در هنگام افزایش سنتز لیپیدها فعال می شود و باعث تسریع سرعت ترن اوور یا دفع لیپیدها از جمله کلسترول می شود و از آنجایی که تخم مرغ یک جایگاه اساسی برای دفع لیپیدها در مرغان محسوب می شود، این کلسترول دفعی در زرده تخم مرغ تجمع می یابد.
2-7-2-2- تریپارانول
تریپارانول یک داروی ضد چربی خون است که به منظور پی بردن به اثر آن بر روی متابولیسم کلسترول ، در سال 1962 مورد آزمایش Burgess و همکاران قرار گرفت . این محققین مقدار 5/0 درصد تریپارانول به جیره مرغان تخمگذار اضافه کردند و مشاهده کردند مقدار زیادی از کلسترول تخم مرغ جای خود را به دسموسترول داده است (دسموسترول استرولی است که پس از طی چند واکنش به کلسترول تبدیل می شود). پس از طی 2 هفته از آزمایش، در حدود 80درصد از کلسترول زرده تخم مرغ جای خود را به دسموسترول داده بود. این محققین علت این حادثه را این گونه ارزیابی کردند که داروی تریپارانول به وسیله جلوگیری از تبدیل دسموسترول به کلسترول ، ترکیب استرول تخم مرغ را تغییر می دهد.
2-7-2-3- پروبوکول
پروبوکول داروی دیگری است که در سال 1982 اثر آن در کاهش کلسترول زرده مورد بررسی Naber و همکاران قرار گرفت. هنگامی که این محققین سطوح پایین پروبوکول را (025/0 درصد و 1/0 درصد) به جیره مرغان تخمگذار افزودند، دریافتند این دارو بدون این که کاهشی در تولید تخم مرغ یا اندازه تخم مرغ ایجاد کند، لیپوژنز را در کبد و کلسترول را در زرده تخم مرغ کاهش داد به طوری که به علت توانایی پروبوکول در جلوگیری از سنتز کلسترول 5درصد کاهش درغلظت کلسترول زرده مشاهده شد.
در آزمایش دیگری در سال 1986 ، Waldroup و همکاران با تغذیه سطوح مختلف پروبوکول به مرغان تخمگذار مشابه یافته های Naber و همکاران ، اعلام کردند این ترکیب بدون این که اثر سوئی در مصرف خوراک ، درصد تولید تخم مرغ، استحکام پوسته و یا کیفیت سفیده داشته باشد، می تواند کلسترول زرده تخم مرغ را حدود 4تا7 درصد کاهش دهد. سطح مطلوب پروبوکول نیز1/0 درصد جیره پیشنهاد شد زیرا سطوح بالاتر این دارو، اثر شدیدتری در کاهش کلسترول زرده نشان نداد. در این تحقیق احتمال ذخیره پروبوکول در تخم مرغ مورد ارزیابی قرار نگرفت.
2-7-2-4- لواستاتین
داروی دیگری که از ترشح مهمترین آنزیم تنظیم کننده بیوسنتز کلسترول یعنی آنزیم HMG-CoA ردوکتاز جلوگیری به عمل می آورد، لواستاتین است که مصرف آن در انسان و سایر پستانداران باعث کاهش کلسترول پلاسما در حدود 25تا40درصد می شود(Henwood, 1998).
در آزمایشی که Luhman و همکاران در سال 1990 بر روی مرغان تخمگذار انجام دادند، اعلام کردند با افزودن 35 میلی گرم لواستاتین به هر کیلوگرم خوراک، تغییر معنی داری در غلظت کلسترول زرده تخم مرغ آنها مشاهده نگردید. ولی در آزمایش دیگری که در همان سال توسط Elkin و Rogler انجام گرفت، سطوح مختلف لواستاتین (0، 59، 124و265 میلی گرم در کیلوگرم خوراک ) به مدت 35 روز به جیره مرغان تخمگذار اضافه شد و مشاهده گردید، لواستاتین می تواند غلظت کلسترول زرده را تا 15درصد کاهش دهد.
در یک آزمایش توسط Elkin و همکاران درسال 1999 با اضافه کردن سه نوع داروی مختلف (آتورواستاتین ، لواستاتین و سیم واستاتین) که به وسیله جلوگیری از ترشح آنزیم HMG-CoA ردوکتاز باعث کاهش بیوسنتز کلسترول در کبد می شوند، به جیره مرغان تخمگذار، مدت 5 هفته اثر این داروهای خوراکی را بر غلظت کلسترول زرده تخم مرغ های تولیدی توسط این مرغان مورد بررسی و ارزیابی قرار داد. هر سه این داروها در دو سطح 03/0 و 06/0 درصد به جیره اضافه شدند و یک جیره نیز به عنوان تیمار شاهد فاقد هر دارویی بود. این محققین در پایان دوره آزمایش نتایج زیر را مشاهده کردند: استفاده از این داروها در هر دو سطح مورد آزمایش باعث کاهش غلظت کلسترول در هر گرم باف کبد شد (mg/g بافت کبد) ولی با این حال غلظت کلسترول در کل کبد (mg) تغییری نکرد. اندازه گیری محتوی کلسترول لیپوپروتئین های نوع VLDL پلاسما(ناقل اصلی کلسترول ازکبد به تخمدان) نشان داد که تنها در گروهی از مرغان که از جیره حاوی 06/0 درصدآتورواستاتین تغذیه کرده بودند محتوی کلسترول VLDL پلاسما کاهش یافته بود. به طوری که 38درصد کمتر از تیمار شاهد بود. با این حال غلظت کلسترول زرده در اثر استفاده از06/0 درصد آتورواستاتین ، لوواستاتین در سطح 03/0 درصد به ترتیب 56و36 درصد و در سطح 06/0 درصد به ترتیب 63و45 درصد کاهش یافت. همچنین غلظت کلسترول زرده دراثر استفاده از 06/0 درصد آتورواستاتین ، لوواستاتین و سیم و استاتین به ترتیب 46، 7و22 درصد کاهش یافت. با این وجود لازم به ذکر است استفاده از آتورواستاتین در جیره مرغان تخمگذار باعث شد درصد تولید تخم مرغ به میزان 19درصد کاهش یابد همچنین این دارو باعث کاهش وزن تخم مرغ های تولیدی ، مقدار5گرم شد.
به هر حال، استفاده از عوامل فارماکولوژیک مختلف به منظور کاهش کلسترول تخم مرغ محدود است. زیرا این عوامل و یا متابولیت های آنان در تخم مرغ تجمع پیدا می کند و این مساله می تواند برای سلامتی مصرف کنندگان مضر باشد(Hargis, 1988).
2-7-3- مواد خوراکی
2-7-3-1- مشتقات کلسترول
در آزمایشی Vargas و همکاران در سال 1986 تاثیرات تغذیه یک مشتق ازکلسترول به نام 7- کتوکلسترول را روی فعالیت آنزیم HMG-CoA ردوکتاز در کبد و همچنین ذخیره کلسترول در زرده تخم مرغ مورد بررسی قرار دادند. این محققین می دانستند که مشتقات کلسترول با فیدبک منفی از فعالیت آنزیم HMG-CoAردوکتاز جلوگیری به عمل
م
ی آورد. فرضیه آنها این بود که با خوراندن مشتقات کلسترول به مرغ ها با ممانعت از فعالیت آنزیم HMG-CoA ردوکتاز از بیوسنتز کلسترول در بدن جلوگیری به عمل می آید و در نتیجه غلظت کلسترول در زرده کاهش می یابد. با وجودی که این محققین کاهش 43درصدی را در فعالیت آنزیم HMG-CoA ردوکتاز مشاهده کردند، ولی در سطح کلسترول زرده تغییر معنی داری مشاهده نکردند که علت عدم تغییر در سطح کلسترول زرده را با وجود جلوگیری از سنتز کلسترول این گونه شرح دادند که وجود مشتقات کلسترول در خون دفع استرول را به زرده تخم مرغ تحریک می کند که احتمالاً به دلیل سعی در پاکسازی مشتقات کلسترول از گردش خون می باشد. این محققین در ادامه اضافه کردند که تحت تغذیه جیره نرمال ، مرغان تخمگذار توانایی ساخت کلسترول مورد نیاز خود را برای ذخیره در زرده تخم مرغ به خوبی دارند و تنها کاهش بیش از 43 درصد در فعالیت آنزیم HMG-CoA ردوکتاز است که می تواند ذخیره کلسترول در زرده را تحت تاثیر قرار دهد.
2-7-3-2- اسیدهای چرب اشباع و غیر اشباع
مطالعات زیادی به منظور بررسی تاثیرات اسیدهای چرب اشباع و غیر اشباع ، بر روی متابولیسم کلسترول در طیور صورت گرفته که باید اذعان کرد نتایج ضدو نقیضی از سوی محققین مختلف گزارش شده است.به طور مثال ، Hirata و همکاران درسال1986 گزارش کردند که در میزان کلسترول موجود در زرده تخم مرغ مرغانی که ازجیره حاوی روغن سویا ، روغن نارگیل، چربی خوک یا چربی گاو تغذیه کرده بودند، هیچ گونه تفاوت معنی داری مشاهده نکردند ولی ترکیب اسید های چرب زرده تحت تاثیر نوع چربی جیره قرار گرفته بود.
در آزمایش دیگری نیز در سال 1998، دو دانشمند به نام های Ayerza و Coates با افزودن دانه چیا(Salvia hispanica L.) که سرشار از اسیدهای چرب غیر اشباع امگا-3 می باشد، به میزان 30درصد در جیره مرغان تخم گذار، هیچگونه تغییر معنی داری در میزان کلسترول زرده این مرغان مشاهده نکردند. با این وجود این محققین در آزمایش بعدی در سال 2000 گزارش کردند که مرغ هایی که با جیره حاوی 14، 21و28 درصد دانه چیا(Chia seed) تغذیه شده بودند، در مقایسه با تیمار شاهد، دارای کلسترول کمتری در زرده تخم مرغ خود بودند و بدین ترتیب با افزایش اسید های چرب غیر اشباع در جیره، میزان کلسترول زرده تخم مرغ کاهش یافته بود(Ayerza,2000 ).
در مقابل این یافته ها، در آزمایشی که Weiss و همکاران در سال 1967 انجام دادند گزارش کردند که افزودن 1/0 درصد بتا- سیتوسترول به یک جیره پایه کم چربی که به آن مکمل کلسترول اضافه کرده بودند، هیچ تاثیری در روند رو به افزیش کلسترول خون و زرده تخم مرغ ( به علت افزودن کلسترول به جیره) نداشت. با این حال افزودن بتا- سیتوسترول به جیره ای که حاوی روغن گلرنگ(Safflower oil) بود باعث کاهش کلسترول خون به میزان 22درصد و افزایش کلسترول زرده در حدود 29 درصد شده بود. این محققین در ادامه اضافه کردند که با مصرف چربی های غیر اشباع لیپوژنز در کبد کاهش و کلستروژنژافزایش یافت در حالی که با تغذیه چربیهای اشباع با وجود کاهش لیپوژنزدر کبد، میزان سنتز کلسترول در کبد(کلستروژنز) با تیمار شاهد تفاوتی نکرد. بر اساس این نتایج این محققین این گونه استدلال کردند که نظر به این که کلسترول ذخیره شده در تخم مرغ از کبد سرچشمه می گیرد. علت اصلی افزایش کلسترول تخم مرغ، افزایش سنتز کلسترول در کبد است که به دلیل مصرف چربی های غیر اشباع صورت می گیرد و چربی های اشباع به علت این که باعث افزایش بیوسنتز کلسترول در کبد نمی شوند، تغییری در غلظت کلسترول زرده ایجاد نمی کنند. همچنین توانایی مرغ در جذب کلسترول جیره بستگی زیادی به نوع چربی جیره دارد به طوری که وجود مقدار بالای چربی های غیر اشباع در جیره، یک اثر سینرژیسم با حذف کلسترول و در نتیجه افزایش کلسترول زرده تخم مرغ دارد. این محققین در ادامه افزودند ، انتقال کلسترول از کبد به تخمدان نیز تحت تاثیر چربی های جیره قرار می گیرد به طوری که مصرف چربی های غیر اشباع، سنتز فسفولیپیدها را افزایش می دهد( فسفولیپیدها، از ترکیبات ضروری لیپوپروتئین هایی هستند که نقش انتقال کلسترول را از کبد به تخمدان به عهده دارند) (Weiss, 1967-b). مشابه یافته های این محققین، Bartov و همکاران در سال 1971 نشان دادند که وجود سطوح بالای چربی های غیر اشباع در جیره باعث افزایش کلسترول زرده تخم مرغ شد ولی هنگامی که چربی های اشباع در جیره بود، غلظت کلسترول زرده تخم مرغ ها افزایش نیافت.
در یک بررسی دیگر تاثیر درصدهای مختلف چهار نوع ماده خوراکی شامل دانه تخم کتان، دانه گلرنگ، روغن نخل و روغن ماهی کیلکا بر روی مرغان تخمگذار مورد بررسی قرار گرفت که تاثیر معنی داری در کلسترول زرده تخم مرغ مشاهده نگردید(حسینی واشان، 1386).
2-7-3-3- فیبر بالا در جیره
مطالعات گسترده ای در رابطه با استفاده ازفیبر بالا در جیره به منظور کاهش سطح کلسترول پلاسما، بافت و تخم مرغ صورت گرفته است. تاثیر فیبر در متابولیسم کلسترول به صورتی است که اولاً باعث کاهش جذب کلسترول ازدستگاه گوارش می شود و ثانیاً با اتصال به املاح صفراوی در روده باعث افزایش دفع استرول به وسیله مدفوع می شود(Hargis, 1988).
در آزمایشی در سال 1972بر روی مرغان تخمگذار Turk و Barnett گزارش کردند پودر یونجه اضافه شده به جیره ای بر پایه ذرت- کنجاله سویا در میان منابع فیبری ، بیشترین اثر را در کاهش کلسترول تخم مرغ با حداقل کاهش در اندازه تخم مرغ، بازده غذایی و درصد تولید تخم مرغ از خود نشان داد.
درآزمایش دیگری در سال 1974، Menge و همکاران گزار
ش کردند افزایش سطح فیبر جیره توسط سلولز از 1/4 درصد به 7/17 درصد، باعث کاهش کلسترول سرم و در عین حال افزایش غلظت کلسترول زرده تخم مرغ شد. همچنین تولید تخم مرغ و اندازه تخم مرغ نیز تحت تاثیر جیره با سلولز بالا کاهش یافت. دو سال بعد در سال 1976، Storyو Kritchevsky پی بردند که سلولز تنها می تواند با 4/1 درصد از کل اسیدهای صفراوی اتصال برقرار کند در حالی که این مقدار برای پودر یونجه 9/15 درصد بود. به همین خاطر این محققین اعلام کردند پودر یونجه، بیشترین کارایی را در دفع اسیدهای صفراوی و در نتیجه کاهش کلسترول بدن دارد. در مقابل یافته های این محققین، Nakaue و همکاران در سال 1980 اعلام کردند با افزودن 10درصد پودر یونجه به جیره هیچ اثر معنی داری در غلظت کلسترول زرده یا تولید تخم مرغ مشاهده نگردید.
در آزمایشی در سال 1979 بر روی مرغان تخم گذار، Weiss و Scott مقدار زیادی پودر یونجه، سبوس برنج و پوسته یولاف به جیره این مرغان اضافه کردند و مشاهده کردند که پودر یونجه، بیشترین اثر را در کاهش کلسترول خون داشت ولی هیچ کدام از اجزای فیبری جیره ، میزان کلسترول زرده را تغییر معنی داری نداد و باز هم به علت افزودن فیبر زیاد به جیره تولید تخم مرغ کاهش یافته بود.
در یک آزمایش درسال 1986 برروی مرغان تخم گذار، Qureshi و همکاران با جایگزین کردن 20درصد جو به جای ذرت در جیره، مشاهده کردند فعالیت آنزیم HMG-CoA ردوکتاز به طور معنی داری کاهش یافت ولی در مقدار کلسترول زرده تخم مرغ تغییری به وجود نیامد.
طی یک تحقیق در سال 1978، محققی به نام Mc Naughton با افزودن کنجاله آفتابگردان به جیره هایی که از نظر انرژی و ازت یکسان بودند، بدون این که تولید تخم مرغ یا اندازه تخم مرغ تغییری پیدا کند، کاهش معنی داری بین 4تا13 درصد در غلظت کلسترول زرده مشاهده کرد. بعلاوه این محقق شرح داد که با افزایش فیبر جیره از 2 درصد به 4درصد، کاهش کلسترول زرده از 5درصد به 10درصد می رسد، بدون این که تغییری در تولید تخم مرغ ایجاد شود.
در تحقیقی میزان تاثیر درصدهای مختلف(0، 10 و 15) سبوس برنج بر روی کلسترول سرم و زرده تخم مرغ مرغان تخمگذار مورد مطالعه قرار گرفت و کاهش معنی داری در میزان کلسترول خون و زرده تخم مرغ مشاهده شد ضمن اینکه تفاوت معنی داری در وزن زرده و تخم مرغ و میزان ضریب تبدیل غذایی دیده نشد(لطفی، 1386).
2-7-3-4-گیاهان دارویی
امروزه به موازات افزایش آگاهی مردم در خصوص استفاده هر چه بیشتر از مواد غذایی ارگانیک و فاقد مواد شیمیایی، تحقیقات زیادی نیز در خصوص استفاده از گیاهان دارویی در جیره دام و طیور به عنوان افزودنیهای خوراکی و به منظور حفظ و ارتقاء سطح سلامت تغذیه ای جوامع در حال انجام است همچنین بسیاری از این گیاهان دارای خواص تغذیه ای و درمانی متفاوتی می باشند که کمک فراوانی به وضعیت سلامت و بهداشت دام و طیور می نمایند.در این تحقیق دو گونه گیاهی سیر و شنبلیله مورد بررسی قرار گرفته است که از جهات مختلف دارای اهمیت فراوان می باشند.

2-8- سیر
2-8-1- طبقه بند

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *