پایان نامه ارشد با موضوع شهرستان رودبار، بخش خورگام

4-1- مقدمه
تجزیه و تحلیل دادهها برای بررسی صحت فرضیات برای هر نوع تحقیق از اهمیت خاصی برخوردار است. امروزه در بیشتر تحقیقاتی که متکی بر دادههای جمعآوری شده از موضوع مورد تحقیق است، تجزیه و تحلیل دادهها از اصلیترین و مهمترین بخشهای تحقیق محسوب میشود. دادههای خام با استفاده از نرمافزار آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار میگیرند و پس از پردازش به شکل اطلاعات در اختیار استفاده کنندگان قرار میگیرند. برای تجزیه دادههای جمعآوری شده آمار تحلیلی به صورت آمار استنباطی مطرح میگردد. این فصل به تجزیه و تحلیل دادههای خام به دست آمده به دو طریق چک لیست جمع آوری دادهها مربوط به سال 1385 و عملیات میدانی تکمیل پرسشنامه مربوط به سال 1392 مرتبط با جامعه آماری مورد مطالعه اختصاص دارد و شامل دو بخش است.
تجزیه و تحلیل دادههای آماری در این تحقیق بهوسیله نرمافزارهای TOPSIS انجام میشود. در این بخش سعی شده است که تمام عملیات آماری انجام شده بر روی پرسشنامه در قالب دستهبندی معین، در دو بخش ارائه گردد. در بخش اول از طریق چک لیست جمعآوری دادهها، جامعه آماری مورد نظر، مورد بررسی قرار گرفته و در بخش دوم از طریق عملیات میدانی به تکمیل پرسشنامههای یافتههای تحقیق در زمینه یافتههای استنباطی تحقیق ارائه و مورد بحث قرار میگیرد.

4-2- رتبهبندی بخشهای شهرستان رودبار سال 1385
نتایج به دست آمده از تجزیه تحلیل دادههای سال 1385 بر اساس روش تاپسیس در جدول 4-1 مشاهده میشود، در این جدول بالاترین نمره تاپسیس 847/0 متعلق به بخش عمارلو است و رتبه اول را در بین بخشهای شهرستان کسب نموده است و به ترتیب بخشهای خورگام، مرکزی و رحمت آباد و بلوکات رتبههای بعدی را بدست آوردند.

جدول 4-1- رتبه‌بندی بخش‌ها بر اساس روش تاپسیس در سال 1385
کد بخش
نام بخش
نمره تاپسیس
فاصله از ایده‌آل مثبت
فاصله از ایده‌آل منفی
رتبه
2
عمارلو
847/0
018/0
1/0
1
4
خورگام
403/0
069/0
046/0
2
3
مرکزی
400/0
081/0
054/0
3
1
رحمت آباد و بلوکات
251/0
094/0
032/0
4

شکل 4-1- نمره تاپسیس بخشهای شهرستان رودبار در سال 1385

4-2- رتبهبندی بخشهای شهرستان رودبار براساس هر یک از شاخصهای 5 گانه سال 1385
میانگین و رتبه هر یک از شاخصها در سال 1385 به طور جداگانه برای هر بخش در جدول 4-2 نشان داده شده است و رتبهبندی بخشها بر اساس شاخصهای 5 گانه به شرح زیر میباشد:
شاخص آموزشی: از نظر شاخص آموزشی بخش خورگام رتبه اول و به ترتیب بخشهای عمارلو، رحمت آباد و بلوکات و مرکزی رتبههای بعدی را کسب نمودند.
شاخص بهداشتی: از نظر شاخص بهداشتی بخش عمارلو رتبه اول و به ترتیب بخشهای خورگام، رحمت آباد و بلوکات و مرکزی رتبههای بعدی را به دست آوردند.
شاخص ارتباطی: از نظر شاخص ارتباطی بخش عمارلو رتبه اول و به ترتیب بخش های مرکزی، خورگام و رحمت آباد و بلوکات رتبههای بعدی را کسب نمودند.
شاخص خدماتی: از نظر شاخص خدماتی بخش رحمت آباد و بلوکات رتبه اول و به ترتیب بخشهای خورگام، عمارلو و مرکزی رتبههای بعدی را کسب نمودند.
شاخص زیربنایی: از نظر شاخص زیربنایی بخش رحمت آباد و بلوکات رتبه اول و به ترتیب بخشهای مرکزی، خورگام و عمارلو رتبههای بعدی را کسب نمودند.

جدول 4-2- رتبه‌بندی بخش‌ها براساس هر یک از شاخص‌های 5 گانه در سال 1385
کد بخش
نام بخش
آموزشی
بهداشتی
ارتباطی
خدماتی
زیربنایی

میانگین
رتبه
میانگین
رتبه
میانگین
رتبه
میانگین
رتبه
میانگین
رتبه
1
رحمت آباد و بلوکات
03/1
3
60/0
3
71/0
4
15/4
1
95/2
1
2
عمارلو
12/1
2
15/1
1
42/1
1
69/3
3
58/2
4
3
مرکزی
80/0
4
59/0
4
32/1
2
46/3
4
95/2
2
4
خورگام
13/1
1
68/0
2
05/1
3
76/3
2
76/2
3

شکل 4-2- میانگین هر یک از شاخص‌های 5 گانه در سال 1385

4-3- رتبهبندی بخشهای شهرستان رودبار سال 1392
نتایج بدست آمده از تجزیه تحلیل دادههای سال 1392 در جدول 4-3 ذکر شده است. براساس این نتایج بخش عمارلو با نمره تاپسیس 875/0 رتبه اول شهرستان را کسب نموده است و به ترتیب بخشهای مرکزی، خورگام و رحمت آباد در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند.

جدول 4-3- رتبه‌بندی بخش‌ها براساس روش تاپسیس در سال 92:
کد بخش
نام بخش
نمره تاپسیس
فاصله تا ایده‌آل مثبت
فاصله تا ایده‌آل منفی
رتبه
2
عمارلو
875/0
017/0
116/0
1
3
مرکزی
304/0
099/0
043/0
2
4
خورگام
282/0
091/0
036/0
3
1
رحمت آباد و بلوکات
253/0
103/0
035/0
4

شکل 4-3- نمره تاپسیس بخش های شهرستان رودبار سال1392

4-4- رتبهبندی بخشهای شهرستان رودبار براساس هر یک از شاخصهای 5 گانه سال 1392
میانگین و رتبه هر یک از شاخصها در سال 1392 به طور جداگانه برای هر بخش در جدول 4-4 نشان داده شده است و رتبهبندی بخشها بر اساس شاخصهای 5 گانه به شرح زیر میباشد:
شاخص آموزشی: از نظر شاخص آموزشی بخش عمارلو رتبه اول و بخش خورگام، رحمت آباد و بلوکات و مرکزی به ترتیب رتبههای بعدی را بدست آوردند.
شاخص بهداشتی: از نظر شاخص بهداشتی بخش عمارلو رتبه اول و بخشهای خورگام، رحمت آباد و بلوکات و مرکزی به ترتیب رتبههای بعدی را بدست آوردند.
شاخص ارتباطی: از نظر ش
ا
خص ارتباطی بخش عمارلو رتبه اول و بخشهای مرکزی، خورگام و رحمت آباد و بلوکات به ترتیب رتبه های بعدی را بدست آوردند.
شاخص خدماتی: از نظر شاخص خدماتی بخش رحمت آباد و بلوکات رتبه اول و بخشهای عمارلو، خورگام و مرکزی به ترتیب رتبههای بعدی را بدست آوردند.
شاخص زیربنایی: از نظر شاخص زیربنایی بخش مرکزی رتبه اول و بخشهای رحمت آباد و بلوکات، خورگام و عمارلو به ترتیب رتبههای بعدی را بدست آوردند.

جدول 4-4- رتبه‌بندی بخش‌ها براساس هر یک از شاخص‌های 5 گانه در سال 1392:
کد بخش
نام بخش
آموزشی
بهداشتی
ارتباطی
خدماتی
زیربنایی

میانگین
رتبه
میانگین
رتبه
میانگین
رتبه
میانگین
رتبه
میانگین
رتبه
1
رحمت آباد و بلوکات
06/1
3
71/0
3
84/0
4
31/4
1
97/2
2
2
عمارلو
23/1
1
38/1
1
73/1
1
96/3
2
58/2
4
3
مرکزی
83/0
4
61/0
4
37/1
2
51/3
4
98/2
1
4
خورگام
13/1
2
74/0
2
03/1
3
79/3
3
76/2
3

شکل 4-4- میانگین هر یک از شاخصهای 5 گانه در سال 1392

4-5- رتبهبندی دهستانهای شهرستان رودبار در سال 1385
بر اساس نتایج بدست آمده از روش تاپسیس، رتبهبندی دهستانهای شهرستان رودبار در سال 1385 در جدول 4-5 نشان داده شده است، در این رتبهبندی دهستان کلیشم با نمره تاپسیس 874/0 رتبه اول و دهستان دشتویل با نمره تاپسیس 184/0 رتبه دهم را بدست آوردند.

جدول 4-5- رتبهبندی دهستان‌ها براساس روش تاپسیس در سال 1385
کد دهستان
نام دهستان
نمره تاپسیس
فاصله از ایده‌آل مثبت
فاصله از ایده‌آل منفی
رتبه
1
بلوکات
192/0
148/0
035/0
9
2
دشتویل
184/0
141/0
032/0
10
3
رحمت آباد
312/0
122/0
055/0
4
4
جیرنده
295/0
136/0
057/0
5
5
کلیشم
874/0
023/0
157/0
1
6
رستم آباد جنوبی
209/0
147/0
039/0
8
7
رستم آباد شمالی
211/0
136/0
036/0
7
8
کلشتر
387/0
126/0
079/0
2
9
خورگام
260/0
126/0
044/0
6
10
دلفک
385/0
119/0
075/0
3

شکل 4-5- نمره تاپسیس دهستانهای شهرستان رودبار سال 1385

4-6- رتبه‌بندی دهستان‌ها بر اساس هر یک از شاخص‌های 5 گانه در سال 1385
همانطور که در جدول 4-6 مشاهده میشود میانگین و رتبه هر یک از شاخصهای 5 گانه برای دهستانهای شهرستان رودبار در سال 1385 مشخص شده است و بر اساس این نتایج از نظر شاخصهای آموزشی و بهداشتی دهستان کلیشم، از نظر شاخصهای ارتباطی و خدماتی دهستان کلشتر، از نظر شاخص خدماتی دهستان دلفک رتبههای اول را در شهرستان کسب نمودند.

جدول 4-6- رتبه‌بندی دهستان‌ها براساس هر یک از شاخص‌های 5 گانه در سال 1385
کد دهستان
نام دهستان
آموزشی
بهداشتی
ارتباطی
خدماتی
زیربنایی

میانگین
رتبه
میانگین
رتبه
میانگین
رتبه
میانگین
رتبه
میانگین
رتبه
1
بلوکات
11/1
4
37/0
10
79/0
9
89/3
5
84/2
6
2
دشتویل
88/0
6
71/0
2
38/0
10
13/4
4
96/2
3
3
رحمت آباد
16/1
3
68/0
4
05/1
6
42/4
3
05/3
2
4
جیرنده
82/0
8
53/0
8
41/1
3
24/3
9
59/2
9
5
کلیشم
67/1
1
33/2
1
44/1
2
56/4
2
56/2
10
6
رستم آباد جنوبی
73/0
10
45/0
9
09/1
5
00/3
10
64/2
8
7
رستم آباد شمالی
85/0
7
62/0
7
92/0
8
46/3
8
92/2
4
8
کلشتر
82/0
9
65/0
5
76/1
1
76/3
6
18/3
1
9
خورگام
07/1
5
70/0
3
97/0
7
47/3
7
73/2
7
10
دلفک
38/1
2
63/0
6
38/1
4
88/4
1
88/2
5

4-7- رتبه‌بندی دهستان‌ها براساس روش تاپسیس در سال 1392
جدول 4-7 رتبه دهستانهای شهرستان رودبار را در سال 1392 نشان میدهد. در این رتبهبندی دهستان کلیشم با نمره تاپسیس 926/0 رتبه اول و دهستانهای رحمت آباد و کلشتر به ترتیب رتبههای دوم و سوم را به خود اختصاص دادند و دهستان بلوکات با نمره تاپسیس 147/0 رتبه آخر را بدست آورد.

جدول 4-7- رتبه‌بندی دهستان‌ها بر اساس روش تاپسیس در سال 1392
کد دهستان
نام دهستان
نمره تاپسیس
فاصله تا ایده‌آل مثبت
فاصله تا ایده‌آل منفی
رتبه
1
بلوکات
147/0
159/0
028/0
10
2
دشتویل
200/0
145/0
036/0
7
3
رحمت آباد
328/0
122/0
060/0
2
4
جیرنده
265/0
139/0
050/0
5
5
کلیشم
926/0
014/0
173/0
1
6
رستم آباد جنوبی
156/0
159/0
029/0
8
7
رستم آباد شمالی
152/0
149/0
027/0
9
8
کلشتر
327/0
135/0
066/0
3
9
خورگام
204/0
139/0
036/0
6
10
دلفک
320/0
131/0
062/0
4

شکل 4-6- نمره تاپسیس دهستانهای شهرستان رودبار در سال 1392

4-8- رتبه‌بندی دهستان‌ها بر اساس هر یک از شاخص‌های 5 گانه در سال 1392
همانطور که در جدول 4-8 مشاهده میشود میانگین و رتبه هر یک از شاخصهای 5 گانه برای دهستانهای شهرستان رودبار در سال 1392 مشخص شده است و بر اساس این نتایج از نظر شاخص آموزشی، بهداشتی، ارتباطی و خدماتی دهستان کلیشم رتبه اول را کسب نمود و از نظر شاخص زیربنایی دهستان کلشتر رتبه اول را بدست آورد.

جدول 4-8- رتبه‌بندی دهستان‌ها بر اساس هر یک از شاخص‌های 5 گانه در سال 1392
کد دهستان
نام دهستان
آموزشی
بهداشتی
ارتباطی
خ
دماتی
زیربنایی

میانگین
رتبه
میانگین
رتبه
میانگین
رتبه
میانگین
رتبه
میانگین
رتبه
1
بلوکات
11/1
4
37/0
10
79/0
9
89/3
5
84/2
6
2
دشتویل
92/0
7
83/0
3
58/0
10
21/4
4
96/2
3
3
رحمت آباد
21/1
3
89/0
2
21/1
5
84/4
3
11/3
2
4
جیرنده
82/0
8
71/0
5
53/1
3
41/3
9
59/2
9
5
کلیشم
00/2
1
67/2
1
11/2
1
00/5
1
56/2
10
6
رستم آباد جنوبی
73/0
10
45/0
9
18/1
6
00/3
10
73/2
8
7
رستم آباد شمالی
92/0
6
62/0
8
92/0
8
46/3
8
92/2
4
8
کلشتر
82/0
9
71/0
6
82/1
2
88/3
6
18/3
1
9
خورگام
07/1
5
77/0
4
93/0
7
50/3
7
73/2
7
10
دلفک
38/1
2
63/0
7
38/1
4
88/4
2
88/2
5

4-9- رتبه بندی روستاهای دهستان بلوکات در سال 1385
نتایج رتبهبندی روستاهای دهستان بلوکات سال 1385 در جدول 4-9 بیان شده است و روستای شهر بیجار با نمره تاپسیس 5111/0 رتبه اول را کسب نمود و به ترتیب روستاهای کوکنه و شیخعلی توسه رتبههای دوم و سوم را بدست آوردند.

جدول 4-9: رتبهبندی روستاهای دهستان بلوکات سال 1385
ردیف
نام روستا
کد روستا
نمره تاپسیس
فاصله از ایده آل مثبت
فاصله از ایده آل منفی
رتبه در دهستان
رتبه در بخش
رتبه در شهرستان
1
شهر بیجار
119
5111/0
0616/0
0644/0
1
3
9
2
کوکنه
1112
3925/0
0778/0
0503/0
2
5
21
3
شیخعلی توسه
1110
3499/0
0807/0
0434/0
3
8
31
4
میرزاگلبند
1119
3031/0
0896/0
0390/0
4
14
48
5
رودسر
117
2875/0
0834/0
0336/0
5
16
52
6
حلیمه جان
113
2598/0
0874/0
0307/0
6
21
5/61
7
لیافو
1116
2417/0
0946/0
0302/0
7
22
69
8
براگور
112
2372/0
0896/0
0278/0
8
23
5/70
9
گردپشته
1113
1851/0
0998/0
0227/0
9
35
5/89
10
دیلماده
115
1685/0
1005/0
0204/0
10
39
98
11
میانفریرود
1118
1629/0
0992/0
0193/0
11
41
101
12
رناسک بن
116
1413/0
1023/0
0168/0
5/12
5/43
111
13
کندلات
1111
1413/0
1023/0
0168/0
5/12
5/43
111
14
موش بیجار
1117
1328/0
1033/0
0158/0
14
47
5/117
15
دلدیم بزرگ
114
1205/0
1057/0
0145/0
15
5/50
123
16
لپه سرا
1115
1106/0
1040/0
0129/0
16
55
5/133
17
سر فریرود
118
0883/0
1086/0
0105/0
17
58
5/149
18
گیلزارود
1114
0295/0
1091/0
0033/0
18
61
161
19
الوبن
111
000/0
1102/0
0000/0
19
62
5/164

4-10- رتبهبندی روستاهای دهستان دشتویل در سال 1385
در جدول 4-10 رتبه و نمره تاپسیس هر یک از روستاهای دهستان دشتویل در سال 1385، نشان داده شده است.
جدول 4-10- رتبهبندی روستاهای دهستان دشتویل سال 1385
ردیف
نام روستا
کد روستا
نمره تاپسیس
فاصله از ایده آل مثبت
فاصله از ایده آل منفی
رتبه در دهستان
رتبه در بخش
رتبه در شهرستان
1
دشتویل
1214
5955/0
0451/0
0664/0
1
1
3
2
چلگاسر
128
3652/0
0780/0
0449/0
5/2
5/6
5/26
3
خاصه کول
1212
3652/0
0780/0
0449/0
5/2
5/6
5/26
4
دفراز
1215
3282/0
0794/0
0388/0
4
11
41
5
رودخانه
1218
2652/0
0831/0
0300/0
5/5
5/19
5/56
6
سیدان
1219
2652/0
0831/0
0300/0
5/5
5/19
5/56
7
چره
127
2249/0
0875/0
0254/0
7
24
72
8
رشی
1217
2209/0
0902/0
0256/0
8
5/25
5/73
9
پلنگ

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *