پایانامه کارشناسی ارشد در رابطه با : بررسی مبانی و آثار تربیتی حج از منظر قرآن و روایات

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه مبانی و آثار تربیتی حج از منظر قرآن و روایات

تکه ای از متن پایان نامه :

ج)روش گردآوری اطلاعات

د)روش تجزیه و تحلیل اطلاعات

3-2-  نوع پژوهش 

پژوهش حاضر از نوع تحقیقات بنیادی_کاربردی می باشد.لذا آغاز به تعریفی از تحقیقات بنیادی و کاربردی به طور مستقل می پردازیم و سپس به این مسأله می پردازیم که چرا پژوهش حاضر از نوع تحقیقات بنیادی- کاربردی می باشد.

3-2-1- تحقیقات بنیادی

این نوع تحقیقات که گاه تحقیقات مبنایی یا پایه ای خوانده می گردد،در جستجوی کشف حقایق و واقعیتها و شناخت پدیده ها و اشیاء بوده که مرزهای دانش عمومی بشر را توسعه می دهند و قوانین علمی را کشف نموده به تبیین ویژگیها و صفات یک واقعیت می پردازند.در این تحقیقات ممکن می باشد نظریه ای انشاء گردد یا اصول،فرضیه ها یا قضایای نظریه ای مورد آزمایش قرار گیرد.(حافظ نیا،1382،ص50)

هدف این نوع پژوهش،توسعه و گسترش نظریه ها از طریق کشف ویژگی های عمومی و مشترک یا اصول کلی می باشد.(نادری،سیف،1385،ص12)

3-2-2- تحقیقات کاربردی

این تحقیقات با بهره گیری از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که از طریق تحقیقات بنیادی فراهم شده برای رفع نیازمندیهای بشر و بهبود و بهینه سازی ابزارها،روش ها،اشیاء و الگوها در جهت توسعه ی رفاه و آسایش و ارتقای سطح زندگی بشر مورد بهره گیری قرار می گیرند.این تحقیقات مبادی شناختی خود را از قوانین،نظریه ها و نتایج تحقیقات بتیادی می گیرند.(حافظ نیا،1382،ص51)

پژوهش حاضر ازیک سو،درپی کشف مبانی و آثارو اسرار تربیتی حج می باشد و قصد دارد اقدام تربیتی  حج را از منظر قرآن و روایات تبیین نماید،و از سوی دیگردر صدد می باشد  تا از طریق این شناخت و تبیین، دستور العمل هایی را در اختیارحاجیان قرار دهد تا با بهره گیری از اصول کشف شده،بتوانند حجّی راستین وحقیقی انجام دهند.

پس،این پژوهش از نوع تحقیقات بنیادی-کاربردی می باشد.

محقق علاوه بر تصویرسازی آن چیز که هست به تشریح و تبیین علت های چگونه بودن و چرایی وضعیت مسأله و ابعاد آن می پردازد.(همان،صص60-58 )


مطالعه مبانی و آثار تربیتی حج از منظر قرآن و روایات

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه مبانی و آثار تربیتی حج از منظر قرآن و روایات