پایانامه کارشناسی ارشد : بررسی مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه

تکه ای از متن پایان نامه :

عده ای دیگر صغار ومجانین را به حکم اینکه این دو گروه فاقد رکن معنوی می باشند آنها را مجرم نمی دانند . زیرا رکن روانی نیز در کنار رکن قانونی و رکن مادی ، یکی از ارکان سه گانه جرم می باشد و زوال عنوان جرم از اقدام چنین افرادی به دلیل زوال رکن معنوی می باشد 2.

در نقد دیدگاه اول که اظهار می دارد این دو گروه مخاطب قوانین جزایی نمی باشد بایستی گفت که قانون مجازات اسلامی درماده 49 اظهار می دارد « اطفال در صورت ارتکاب جرم ، مبری از مسئولیت کیفری می باشند » و طبق ماده 51 « جنون در حال ارتکاب جرم در هردرجه ای که باشد رافع مسئولیت کیفری می باشد » در واقع قانون مجازات اسلامی با اظهار این دو ماده اعلام می کند که ارتکاب جرم توسط این دو گروه نیز امکان پذیر می باشد اما درعین حال آنان را از تبعات ارتکاب جرم مبری می داند .همچنین در مورد نظریه دوم که قائل به زوال رکن روانی از افعال چنین افرادی هستند بایستی گفت که چنین افرادی درارتکاب فعل خود دارای عمد و اراده هستند اما دارای اراده معتبر برای ارتکاب جرم نمی باشند . در واقع چنین افرادی دارای سوء نیت ویا خطای جزایی در افعال ضد قانونی خود نمی باشند به همین علت قابل مجازات نیستند .

2-2-) مسئولیت کیفری و اهلیت جزایی

در اظهار مفهوم اهلیت جزایی چنین گفته شده « اهلیت جزایی به یک حالت خاص یا وضعیت معین در شخص گفته می گردد که چنانچه درآن حالت یا وضعیت به ارتکاب جرم مبادرت کند از قابلیت تحمل مجازات برخوردار خواهد گردید .3»

اهلیت جزایی قائم به ذات می باشد که ارتباطی با رفتارمادی مجرم یا ارتباط ذهنی فاعل با رفتار مجرمانه ندارد .

در مقام تفکیک و مشخص کردن مرز میان اهلیت جزایی با اهلیت جنایی بایستی گفت که در اهلیت جنایی حقوقدان درپی این می باشد که آیا برای تحقق جرم صرف بشر بودن فاعل برای مجازات کفایت می کندیا برای وجود اهلیت جنایی برای مجرم دانستن فاعل شرایط دیگری نیز مورد نیاز می باشد . اما در اهلیت جزایی بحث برسرکیفرمجرم می باشد . یعنی چه شرایطی نیاز می باشد که باوجود مجرم دانستن فاعل مرتکب فعل مجرمانه قابل مجازات باشد . و از اهلیت ارتکاب جرم بحث نمی گردد .

2-3) مسئولیت کیفری وضمان

2 – میرسعیدی، منبع پیشین ، ص 51

3 – همان ، ص 62


مطالعه مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه