پایانامه در رابطه با : بررسی مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه

تکه ای از متن پایان نامه :

هرچند راجع به بعضی از مصادیق مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد تحت عنوان شرایط قصاص و یا موانع قصاص بحث و مطالعه های صورت گرفته ونیز اگرچه راجع به بعضی از مصادیق کاهش مسئولیت در قتل عمد به صورت موردی و خاص پایان نامه های موجود می باشد اما تاکنون موضوع مستقلی تحت عنوان مصادیق کاهش مسئولیت کیفری در قتل عمد که به مطالعه این موارد در حقوق موضوعه و بخصوص تطبیق این موارد با فقه امامیه پرداخته باشد پیدا نمود نشده و پژوهش مستقلی تحت این عنوان صورت نگرفته می باشد .

ی ) معرفی ساختار پژوهش

مصادیق کاهش مسئولیت کیفری در قتل عمد  در دوبخش مطالعه شده می باشد بخش اول به مطالعه مسئولیت کیفری کاهش یافته در قتل عمد در اوضاع و احوال مرتبط با قاتل پرداخته شده می باشد که این بخش نیز به سه مبحث تقسیم می گردد .

در مبحث اول از بخش اول به مطالعه قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول پرداخته شده می باشد و در آن مفهوم اشتباه در اعتقاد و مقایسه آن با اشتباه در شخص و شخصیت وهمچنین مفهوم و اقسام مهدورالدم و اسباب آن و ادله فقهی کاهش مسئولیت کیفری در قتل به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول پرداخته شده می باشد

در مبحث دوم به مطالعه کاهش مسئولیت پدر در قتل فرزند پرداخته شده و درآن از ادله کاهش مسئولیت ، قلمروکاهش مسئولیت بحث شده می باشد و در مبحث سوم این بخش به قتل توسط مأمورنظامی – انتظامی به امر آمر قانونی ، مفهوم ، شرایط وموارد کاهش مسئولیت مأمور درقتل به امر آمر پرداخته شده می باشد .

بخش دوم به مطالعه مسئولیت کیفری کاهش یافته در قتل عمد در اوضاع و احوال مرتبط با مقتول پرداخته شده که این موضوع در دو مبحث مطالعه شده . مبحث اول قتل حین کفر مقتول ومبحث دوم قتل حین جنون مقتول ، در مبحث اول به مطالعه مفهوم و اقسام کفر وادله کاهش مسئولیت قاتل مسلمان در قتل کافر اقدام شده و در مبحث دوم به مطالعه مفهوم و اقسام جنون،ادله کاهش مسئولیت در قتل مجنون و قلمرو کاهش مسئولیت در قتل مجنون پرداخته گردد .


مطالعه مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه