پایانامه در رابطه با : بررسی مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه

تکه ای از متن پایان نامه :

این قاعده در ماده 3 قانون قتل مصوب 1975 اصلاح شده می باشد که مقرر می دارد « وقتی در مورد اتهام قتل عمد دلایلی هست که برمبنای آن علت های ، هیأت منصفه می تواند دریابد که عرصه برمتهم چنان تنگ شده بود ( خواه به واسطه اعمالی که انجام یافته یا سخنانی که گفته شده و یا هردو اینها ) که کنترل ارادی خود را ازدست داده ، تشخیص این امر که آیا تحریک صورت گرفته برای اینکه بتواند یک شخص متعارف را وادار به عملی کند که متهم انجام داده بوده یا نه ، به هیأت منصفه واگذار می گردد و هیأت منصفه در تشخیص این مسئله همه اعمال و گفتار صورت گرفته را برحسب اثری که به نظر آنان برروی یک شخص متعارف اثر می گذارد ، لحاظ خواهد نمود.1»

2) دفاع شخصی افراطی: در خصوص این قاعده که اگر متهم در حین دفاع از خود با بهره گیری از شدت اقدام بیشتر از حد مجاز مرتکب قتل گردد ، بایستی به قتل غیر عمد محکوم گردد نه قتل عمد ، منابع قدیمی موجود می باشد ، اما هیأت مشاوران سلطنتی در قضیه «پالمر» 1971 و دادگاه استیناف در قضیه « مک اینز» این قاعده را نپذیرفت. پس به نظر می رسد که درچنین مواردی متهم بایستی از دفاع تحریک بهره گیری کند نه از دفاع شخصی افراطی .

 

3-2) ارتباط مسئولیت کیفری کاهش یافته وعوامل موجهه ورافع مسئولیت کیفری

عوامل موجهه را این گونه تعریف می کنند :

« عوامل موجهه جرم اوضاع و احوال خاصی هستند که موجب زائل شدن وصف قانونی یک فعل ارادی ضد اجتماعی می گردند . به نحوی که با وجود آن اوضاع واحوال ، فعل مزبور در جهت اعمال یک حق و یا انجام یک تکلیف محسوب و فقدان آن اوضاع و احوال موجب احراز وتحقق جرم می گردد 2»

عوامل موجهه جرم ، عواملی هستند عینی که باعث می شوند فعل یا ترک فعلی که در شرایط عادی ، قانون آن را در قالب جرم شناخته وبرای آن مجازات مشخص نموده می باشد ، توسط قانون موجه شناخته شوند . با این توصیف عوامل موجهه توسط قانون جرم شناخته نمی شوند و با وجود این عوامل فعل ارتکابی مباح شناخته می گردد .

عوامل موجهه جرم عبارت اند از 1) امر قانون ودستور آمر قانونی  2) دفاع مشروع   3) حالت ضرورت یا اضطرار 4) رضایت مجنی علیه چنانچه گفته گردید، عوامل موجهه جرم ، رکن جرم بودن فعل1 – همان ، ص 57

2 – گلدوزیان،ایرج،بایسته های حقوق جزایی عمومی،تهران نشر میزان،چاپ دهم1384،ص 108


مطالعه مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه