پایانامه با عنوان : بررسی مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه

تکه ای از متن پایان نامه :

جرم می باشد ، نسبت به همه جرایم علیه تمامیت جسمی قابل اعمال و تسری می باشد و دفاع مشروع برای هرگونه جرمی علت موجهه به شمار می رود . و نیز جنون ، که از عوامل رافع مسئولیت کیفری می باشد ، یک موضوع کلی می باشد که نسبت به همه جرایم قابل تسری می باشد و فرد مجنون هریک از انواع جرایم را مرتکب گردد به دلیل جنون مسئولیت کیفری از او رفع می گردد اما دررابطه با مسئولیت کیفری کاهش یافته بایستی گفت ، مصادیق و موارد آن به صورت حصری وموردی و استثنائی نسبت به هریک از جرایم وتوسط قانون مشخص شده می باشد . به عنوان مثال ، کافربودن مقتول در جایی که قاتل مسلمان می باشد در قتل عمدی باعث کاهش مسئولیت قاتل می گردد ونسبت به جرایم دیگر درصورتی موجب کاهش مسئولیت نسبت به مسلمان می گردد که قانون تصریح نموده باشد .

ب) اهداف و کاربردهای پژوهش

هدف از این پژوهش اظهار و توضیح مصادیق وعلل و موجبات کاهش مسئولیت کیفری قاتل در قتل عمد می باشد که باعث کاهش مجازات قاتل عمدی از قصاص به دیه و حبس تعزیری می گردد و نیز مطابقت آن با فقه امامیه و مطالعه اقوال ونظرات فقهای امامیه و دلائل فقهی و قانونی آن تا نواقص موجود در این ارتباط مشخص شده و با شناخت این نواقص برای رفع آنها کوشش گردد .

شناخت مصادیق کاهش مسئولیت کیفری درقتل عمد از این جهت اهمیت دارد که در اسلام قتل عمدی از بزرگترین گناهان محسوب شده و سنگین ترین مجازات (قصاص ) برای آن تعیین شده می باشد .

لذا مصادیق کاهش مسئولیت در قتل عمدی بایستی استثنائی ومحدود به مواردی باشد که قانونگذار مشخص نموده می باشد و از این جهت مطالعه آن می تواند برای علاقمندان به حقوق، به خصوص دانشجویان مفید باشد .

پ) سوال های پژوهش

1) آیاکاهش مسئولیت در قتل عمد به اعتبار اشتباه در شخص و شخصیت وجاهت فقهی حقوقی دارد یا خیر؟

2) دفاع کاهش مسئولیت در قتل عمد به اعتقاد مهدورالدم بودن مقتول ،مطلق می باشد یا مقید به شرط می باشد؟

3) آیاکاهش مسئولیت در قتل عمد به اعتبار جنون ،کفر و ارتباط پدری-فرزندی،در قتل فرزند توسط پدر منطبق با اهداف جرم انگاری قتل می باشد؟


مطالعه مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه