پایانامه با عنوان : بررسی مبانی و آثار تربیتی حج از منظر قرآن و روایات

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه مبانی و آثار تربیتی حج از منظر قرآن و روایات

تکه ای از متن پایان نامه :

باپیامبران وصدیقان وشهیدان وصالحان قرارخواهم دادواین ها همراهان خوب وشایسته ای هستند»(شالچی،1389،ص195)

درجایی دیگرمی فرمایند: « الحجِّ حجّان، حجُّ لِلله وحجُّ للنّاس، فَمَن حجّ للله کان ثَوابه علی اللهِ الجنّه ومن حجّ للنّاس کان ثوابه علی النّاس یوم القیامه؛ حج دونوع می باشد ، حج برای خداوحج برای مردم. هرکه برای خداحج کند،پاداش اوبهشت می باشد وهرکه برای مردم حج کند، درقیامت پاداش خود رابایداز مردم بگیرد»(قرائتی،1387،ص43)

امام سجاد (ع) می فرمایند: «من حجّ یُریدُ به وجه اللهِ لایُریدُ ریاءً ولاسمعهً غَفَرَلله؛ البته کسی که درحج هدفی جزخدانداشته باشد، ودرفکردیدن وشنیدن وستایش مردم نباشد، حتماًخدا اورا می بخشد» (همان)

تلبیه

یکی ازاجزای واجب عقداحرام ،تلبیه می باشد. تلبیه ،ذکرمخصوصی می باشد که بعدازاحرام نیزتا رسیدن به مکان معین یا فرارسیدن زمان خاص، تکرار آن مستحب می باشد. تکرار تلبیه درهرفراز ونشیب ودرهرمعراج وحضیضی برای آن می باشد که بشر درهرآنی ،آن عهد الهی خودرا تجدید کند.

کردند وازآن چه گفته بودندطلب آمرزش نمودند، خداوندنیز توبه آنان راپذیرفت وازآن هاراضی گردید، پس ازآن خداوند تعالی درست مقابل بیت المعموربر روی کره زمین خانه خویش رابنا نهاد.(نوری،1407،صص372-369)

وقتی محرم به سرزمین امن الهی درمی آید، نخستین وظیفه ای راکه بایستی ایفا کند، هفت بارطواف برگردکعبه می باشد. امابرای اینکه این تکلیف رابرگزارنماید، سزاومستحب می باشد ازباب بنی شیبه برمسجدالحرام واردشود تا بت هبل راکه دراین رهگذر مدفون می باشد پایمال کندو با اولین گام خویش درورود به مسجدوپرستشگاه خدای یگانه ،شرک ستیزی خود راقبل ازطواف آغازنماید. وباچنین عملی، سمبلیک ورمزگونه، جزخدای یگانه همه معبودان دیگر رالگدکوب سازدو برائت خود راازشرک ومشرکین اعلام نماید وباطرد ایده شرک ،آن گاه درخوداستعداد وآمادگی برای طواف برپیرامون خانه ای فراهم آوردکه مظهریگانه پرستی می باشد.(حجّتی،1380،ص34)

محرم که دربرابر نقطه ای محاذی عرش خداپایگاهی را احساس می کند، اگرچنان محوری رادرست بازیابد ومبدأ این گردش وچرخش رادرست شناسایی کند که ازچه جایگاهی بدینسان برزاویه ای ازاین خانه خودنمایی می کند، بارقه ای دردل اوبه هم می رسد که گام های اورا به مبدأ این طواف وگردش ،به تحرک وامی

مطالعه مبانی و آثار تربیتی حج از منظر قرآن و روایات

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه مبانی و آثار تربیتی حج از منظر قرآن و روایات