پایانامه ارشد در مورد : بررسی مبانی و آثار تربیتی حج از منظر قرآن و روایات

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه مبانی و آثار تربیتی حج از منظر قرآن و روایات

تکه ای از متن پایان نامه :

این پایان نامه ضمن اینکه به مطالعه سخنان زیبا و دل انگیز امام زین العابدین در زمینه ی فلسفه ی زیبای حج پرداخته می باشد،توانسته می باشد تا حدودی به سؤال سوم ما که عبارت می باشد از«اسرار تشریع حج از منظر قرآن و روایات» پاسخگو باشد.

3.رمضانی، اسرار حج درقرآن وحدیث،دانشگاه آزاد اسلامی،1379.

این محقق، به هدف خود که عبارت می باشد از رسیدن به اسرار حج ازطریق آیات وروایات پرداخته می باشد وبرای رسیدن به این مقصود به مطالعه سیمای حج وآیات حج، اسرار حج عمره وتمتع، اسرار سیاسی حج وتشریع آیات وروایات اسرار حج، با بهره گیری ازروش کتابخانه ای پرداخته می باشد.

این پژوهش نیز مانند پژوهش بالا، در پاسخگویی به سؤال سوم ما که عبارت می باشد از:«اسرار تشریع حج از منظرقران و روایات» کمک هایی به پژوهش حاضر نماید اما در پاسخگویی به سؤالات دیگر نتوانست کمک شایانی به ما نماید.

4.کلانتری،نظری برحج وآراء اتفاقی مذاهب خمسه،دانشگاه فردوسی مشهد، 1372.

به مطالعه ارکان حج وشرایط وجوب آن پرداخته وانواع حج ومحرمات مناسک حج رابررسی کرده وبه مسائل اتفاق مذاهب خمسه در ارتباط با حج پرداخته می باشد. او هدفش را ازانتخاب موضوع تأثیر محوری وکلیدی حج درایجاد وحدت اظهار کرده وبه تبیین احکام وآراء مشهورمورد اتفاق مذاهب خمسه درباب حج پرداخته می باشد.

از این پژوهش برداشت های کلی در زمینه ی سؤال پنجم خود که عبارت می باشد از:«علل عدم تحقق آثار تربیتی حج در شماری از افراد» نمودیم و در کل سیر حرکتی مادر پاسخگویی به این سؤال برای ما روشن گردید.

5.میرقاسمی،اثرات تربیتی حج ازدید حضرات معصومین،دانشگاه آزاد اسلامی،1384.

این محقق،علاوه برمعرفی اقدام بزرگ عبادی – سیاسی حج به جستجوی اثرات تربیتی آن ازدید حضرات معصومین پرداخته وحج را به عنوان یکی ازشاخص ترین برنامه های جهانی اسلام یادآورمی گردد. سپس نتیجه گیری می کندکه اگرحج گزاران به ابعاد مختلف فردی ،اجتماعی وفرهنگی حج توجه کنند، به یقین دستآوردهای فراوانی2.شکریان،ابعادحج با اظهار ابعاد سیاسی ،اجتماعی ،معنوی وفرهنگی حج درقرآن،میقات حج، 1385.

به حج و ابعاد سیاسی،اجتماعی،معنوی آن در قرآن،با بهره گیری از روش کتابخانه ای پرداخته می باشد و به این نتیجه رسیده می باشد که حج یک امرصرفاً عبادی نیست وهمان گونه که دین اسلام دین جامعی می باشد وباید همه ابعاد آن موردتوجه قرارگیرد ،حج نیز که یکی ازارکان اسلام می باشد بایستی همه جانبه مورد مطالعه قرار گیرد.

از این مقاله در قسمتی که به مسائل اجتماعی و معنوی  حج پرداخته می باشد،در پایان نامه ی خود بهره بردیم اما در کل، در پاسخگویی به سؤالات ما چندان مورد بهره گیری قرار نگرفت.

 

 

3.فعالی، حج انفسی،میقات حج،1384.

به این مطلب پرداخته می باشد که جهان ،بشر وقرآن دارای ظاهری می باشد وباطنی واین ازمعارف عمیق دینی وبرخی روایات برداشت واستفاده می گردد. تمام اعمال بشر غیراز پوسته ظاهری دارای عمق وباطن اند که باطن

مطالعه مبانی و آثار تربیتی حج از منظر قرآن و روایات

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه

دانلود پایان نامه ارشد : مطالعه مبانی و آثار تربیتی حج از منظر قرآن و روایات