پایانامه ارشد : بررسی مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد : مطالعه مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه

تکه ای از متن پایان نامه :

دررابطه با تعاریف ارائه شده از سوی حقوقدانان راجع به مسئولیت کیفری ، بیشتر این تعاریف را می توان در دو مورد اختصار نمود : 1) مسئولیت کیفری عبارت می باشد از « قابلیت یا اهلیت » شخصی برای تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه خود2»2) «التزام یا مجبور بودن» شخص نسبت به تحمل تبعات جزایی .

رفتار مجرمانه خود3

از این تعاریف پی به این برده می گردد که برای تحقق مسئولیت کیفری سه مرحله مجزا نیاز می باشد به عبارت دیگر مسئولیت کیفری یک فرایند می باشد که از نقطه ای آغاز و به نقطه ای سرانجام می رسد . در مرحله نخست شخص دارای نوعی وضعیت خاصی می باشد که به موجب آن وضعیت « اهلیت » می یابد تا بارتبعات جزایی رفتار خود را تحمل کند . مرحله دوم مرحله « تحمل» تبعات رفتارمجرمانه می باشد ومرحله سوم این فرایند نیز مرحله « تحمیل» تبعات رفتار مجرمانه می باشد . با این توضیحات برای مسئولیت کیفری دوچهره ترسیم کرده اند که نوع اول «مسئولیت انتزاعی » و نوع دوم « مسئولیت واقعی » می باشد .

1-1) مفهوم انتزاعی مسئولیت کیفری:

مسئولیت انتزاعی در مسئولیت کیفری در واقع ناظر به خصوصیتی می باشد که فرد را به صورت بالقوه و ابتدایی در وضعیت و حالتی قرار می دهد تا هنگامی که فرد مرتکب فعل مجرمانه وبرخلاف قانون گردید بتوان مجازات را براو تحمیل نمود به عبارت دیگر این مسئولیت (مسئولیت انتزاعی ) همان تعریف مورد اول از مسئولیت کیفری می باشد «قابلیت یا اهلیت شخص برای تحمل تبعات جزایی رفتار مجرمانه خود » اهلیت انتزاعی چیزی نیست غیر از جنبه بالقوه مسئولیت کیفری

1-2) مفهوم واقعی مسئولیت کیفری : پس از اینکه فرد از نظر اهلیت واجد مسئولیت گردید، پس از ارتکاب فعل مجرمانه می توان پیامد رفتار مجرمانه را که همان مجازات می باشد براو تحمیل نمود به عبارت دیگر اهلیت واقعی همان حالت فعلیت یافته مسئولیت کیفری می باشد که با ارتکاب جرم توسط شخص ، مسئولیت کیفری حالت عینی پیدا کرده و شخص مجبور به تحمل مکافات اقدام خود می باشد . تعریف نوع دوم از مسئولیت کیفری که در آغاز اظهار گردید در مقام تعریف مسئولیت کیفری واقعی می باشد . بایستی گفت که اهلیت شخص برای تحمل کیفر جنبه ابتدایی مسئولیت کیفری می باشد و تا زمانی فرد واجد این اهلیت نباشد هرچند مرتکب جرم گردد نمی توان او را مسئول دانست وبا وجود این حالت می باشد که هرزمان2 – صانعی ، پرویز، طرح مقدماتی حقوق جزای عمومی ، نشر دانشگاه تهران ، 1348،ص 75 و نیز فیض ، علیرضا ، مقارنه و تطبیق در حقوق جزای عمومی اسلام ، سازمان چاپ ، نشر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،1379  ، ص 267

3 – ولیدی محمد صالح ،حقوق جزا. مسئولیت کیفری-تهران نشر امیرکبیر ،1381 ص 17


مطالعه مسئولیت کاهش یافته در قتل عمد در حقوق ایران و فقه امامیه

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه