پایانامه ارشد با موضوع : بررسی میزان رشد فیتوپلانکتون

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :مطالعه میزان رشد فیتوپلانکتون Spirolina plantensis -وChaetoceros muelleri در پساب شهری و تاثیر آنها در غلظت ازت و فسفر

تکه ای از متن پایان نامه :

تیمار D : پساب شهری محتوی  سلول درهر میلی لیتر ( تراکم بالا )

تراکم های فوق بااستفاده ازلام هموسیتومترشمارش شده و به محیط کشت ها اضافه گردید (Lau et al ,. 1994).

 

3-3-3-2-1. شرایط نگهداری تیمارها :

تمامی تیمارها در شرایطی مشابه با آزمایشات قبلی در طی یک دوره 14 روزه کشت داده شدند .

 

3-3-3-2-2.نمونه برداری :

در فواصل زمانی سه روزه از تیمار 45 میلی لیتر نمونه جمع آوری گردید . سپس نمونه ها در 3000 دور به مدت5دقیقه سانتریفوژ شدند (Lau et al,. 1994) . غلظت فسفات و فرم هایی از نیتروژن مانند نیتروژن نیترینی و نیتروژن نیتراتی توسط روش های استاندارد اندازه گیری با بهره گیری از دستگاه اسپکتروفتومتر ماوراء بنفش تعیین گردید (APHA, 1995 ) . اندازه گیری PH پساب نیز با یک دستگاه PH متر پرتابل اندازه گیری و ثبت می گردید . همه نمونه گیری ها در دوره نوری و زمان مشابه ای از روز صورت گرفتند .

3-4.تجزیه و تحلیل داده ها:

در این پژوهش آغاز داده ها وارد نرم افزار اکسل و سپس با بهره گیری از این نرم افزار جداول و نمودارهای مورد نیاز ترسیم گردیده اند . جهت انجام تجزیه و تحلیل آماری از نرم افزار SPSS  نسخه 17 بهره گیری گردید. بمنظور مطالعه و تعیین نرمال بودن یا نبودن دادها از آزمون های لون(Leven موجهای 750 ، 630 ، 645 ، 663 نانومتر توسط دستگاه اسپکتروفتومتر تعیین ومیزان کلروفیل a را از ارتباط زیر بر حسب میکروگرم بر لیتر محاسبه می نمائیم .

630e 1/0  +  645e 16/2 -663e64/11= کلروفیل a

مطالعه میزان رشد فیتوپلانکتون

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه