پایان نامه کارشناسی ارشد رشته حقوق یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان

تکه ای از متن پایان نامه :

جمهوری اسلامی ایران برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، از کارافتادگی، بی سرپرستی، در راه ماندگی، حوادث و سوانح و نیاز به خدمات بهداشتی و درمانی و مراقبت پزشکی بصورت بیمه و غیره را حقی همگانی دانسته و دولت را مکلف می نماید طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی ودرآمد حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند. کالبد شکافی موضوع نشان میدهد طی چندین دهه فعالیتهای سازمانهای مسئول بیمه های اجتماعی، در عین آنهم با ابزارها و روشهای خاص خود، متفاوت از روشهای معمول درجوامع شهری می باشد.
با تصویب قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی که مبنای تشکیل وزارت رفاه و تأمین اجتماعی نیز می باشد نه تنها دستگاههای فعال در این نطام تحت نظارت یک وزارتخانه متولی اجرای قانون مذکور قرار گرفتند بلکه در ذیل اهداف حوزه بیمه ای آن مقرر گردیده:

” صندوقهای بیمه ای مورد نیاز از قبیل حرف و مشاغل آزاد (خویش فرمایان و شاغلین غیردائم) ، بیمه روستائیان و عشایر، بیمه خاص زنان بیوه و سالخورده و خودسرپرست و بیمه خاص حمایت از کودکان تشکیل گردد.”(بند د ماده 3)

همچنین دولت مکلف گردید:” ظرف مدت دو سال ازتاریخ ابلاغ قانون مذکور، امکان زیرپوشش بیمه قرار گرفتن اقشار مختلف جامعه مانند روستائیان، عشایر و شاغلین فصلی رافراهم نماید.”(تبصره 2 ماده 3)
وبالاخره با تصویب آئیننامه بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر در هیأت وزیران که پس از طی مراحل قانونی و تأئید نهائی ریاست محترم مجلس در مرداد ماه 1384 جهت اجراء ابلاغ گردید، کار اجراء در صندوق عملا” از اوایل شهریورماه آغاز گردید.

از آنجائیکه بنای بر اجرائی کردن هر چه سریعتر طرح بود، با آغاز کار خود بیمه کردن روستائیان را متوقف به امر نهادسازی ننمود بلکه همزمان و به موازات برنامه ریزی و ایجاد تشکیلات ، اقدام به برقراری ارتباط بادستگاهها و نهاد های مرتبط با روستاها ماننداستانداریها سازمانهای جهاد کشاورزی نموده و با دعوت از اتحادیه مرکزی و اتحادیه های استانی تعاونیهای تولید روستایی ، فرمانداریها و مدیریتهای شهری و روستایی در استانداریها و انجمن صنفی کشاورزان بهترین و فعالترین تشکلهای مرتبط با آنهارا برای مدیریت کارگزاریهای خود در روستاها و مناطق عشایری برگزیده پس از برگزاری همایشهای آموزشی توجیهی و عقد قرارداد با آنها امر عضوگیری از روستائیان و عشایر را آغاز نمود همزمان با این اقدامات ضمن مذاکره بامسئولین بانک ها و مطالعه توانمندیهای آنها بانک کشاورزی که شعب بیشتری در مناطق روستایی و در دسترس روستائیان داشت به عنوان بانک عامل انتخاب گردید. لازم به توضیح می باشد : اگر چه عضویت در صندوق، اختیاری بوده و خدمات آن به بیمه های اجتماعی محدود می گردد ولیکن  بر این اعتقادیم که اگر امروز شاهد شکل گیری جریانی هستیم که به چهل سال انتظار  گروهی  از بهترین انسانها

یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه