پایان نامه کارشناسی ارشد درباره یک تحلیلِ خودقومنگاشتی از یک کرمانجِ خراسانی

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :یک تحلیلِ خودقومنگاشتی از یک کرمانجِ خراسانی

تکه ای از متن پایان نامه :

  • طبعِ تجربه می باشد تا ]فروکاستن و [فروریختنِ متن به جسمیت ( embodiment ) و سیاست به بازیِ زبانی( Alexander, 2000; Gingrich Philbrook, 1997 ).

در جهان و فرهنگش آورده می‌شوند. آورده می‌شوند تا تمهیدی ارتباطی باشند. آورده می‌شوند که تویِ دیگر بشنوی و منِ خودی قصه‌ای گفته باشم. خودقومنگاری خودِ تاریخ می باشد، حاشیه‌ای بر نصِ آن نیست و « خطیر می باشد برایِ تمامِ مشارکین، نه برای اینکه گواهی می باشد بر شکست، سکوت و فقدان، بل خطیر می باشد به آن‌جهت‌که در تعجیلِ ما برایِ ( برانگیختنِ ) همذات‌پنداری و همدلیِ مخاطب و میلِ ما به ( ارائه‌ی ) تجربه‌ای معتبر، مخاطبان و اجراگران ممکن می باشد اظهارات و استدلالات خود و ما را بگونه‌ای دریابند که از یک« من » و « تو»یِ هنوز مجزایِ درپیوندباهم بسی فاصله گرفته و  به جانبِ یک « ما »یِ خشن و مسلم سوق یابند ( Salverson, 2001. P. 124 ).  این فروریزشِ من(Me) در تو(You) و بالعکس، می‌تواند موجبِ از کارافتادنِ درگیری و مسئولیت باشد. می‌تواند ما را در تشخیصِ آن حرکتِ اخلاقیِ ضروری در ساختنِ خودقومنگاره و اجراهایِ خودقومنگاشتی دچارِ لغزش کند، که خودقومنگاری را بدل به یک « درگاه، یک ابزارِ مواجهه، یک مکان برایِ مذاکراتِ خصوصی و عمومی می‌کند ـ آنهم در جایی که هدف صرفا دلسوزاندن نیست، بلکه مشارکت می باشد (  Solverson, 2001, p. 125 )»(همان:772). اما این اضطرابِ ایجادِ یک فضایِ آنتاگونیستی به زحمتِ این نوشتارِ اجرایی می‌ارزد. اگر نمی‌خواهی یک مشاهده‌گرِ آسیب‌پذیر باشی، بهترکه دست به اتواتنوگرافی نشوی. دراین‌باره راث‌بیچِر می‌گوید: آن علم اجتماعی که« دلشکن نباشد بهیچوجه ارزشِ پرداختن ندارد» و بقولِ دروتی آلیسون« خفتگیریِ خواننده، شکستنِ دلش، و به‌دست‌آوردنِ دوباره‌یِ آن دل» ( بنقل از الیس و بوچنر، 2005).

این نوع از پژوهش هماره کیفی و روایی می باشد و بایستی مراقب بود که این روایت بر خودقومنگاری پیشی نگیرد. روش‌هایِ گردآوریِ داده‌ها[1]، مصاحبه‌ی عمیق با دیگرانِ مهم و مشاهده‌یِ مشارکتی و خود‌ـ‌مشاهده‌گری(self

 

یک تحلیلِ خودقومنگاشتی از یک کرمانجِ خراسانی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه