پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان

تکه ای از متن پایان نامه :

مقررات پیشرفته، حمایتهای بیشتری برای وکلای دادگستری در نظر گرفته گردد. در این بازنگری بایستی از متخصصین حوزه حقوق تامین اجتماعی، حقوق عمومی و حقوق بیمه یاری گرفته گردد.

4-3-2: صندوق تامین اجتماعی شهرداری تهران

در تاریخ 5/4/1354 سازمان بازنشستگی و وظیفه مستخدمین ثابت شهرداری تهران به مقصود ایجاد صندوق بیمه بازنشستگی کارمندان شهرداری تهران تشکیل و بر اساس ماده یک اساسنامه مصوب وزارت کشور ، دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و اداری بوده و بر اساس ضوابط بازنشستگی اداره می گردد اولین اساسنامه سازمان در هنگام تشکیل در سال 1353 تدوین و به تصویب انجمن شهر تهران رسیده می باشد و از اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی ،‌ بانک ملی ایران ، بانک کشاورزی  ایران ، بانک سپـه و بانک رهنی ایران هر کدام دارای صندوق بازنشستگی اختصاصی در داخل بانک بودند. در زمان ادغام، بانک کشاورزی ایران،بانک تعاون، بانک اعتبارات کشاورزی و عمران روستایی ایران و بانک توسعه کشاورزی ایران وجود داشته می باشد لیکن بعد از پیـروزی انقلاب اسلامی با اعلام ملی شدن بانکهای خصوصی، کلیه بانکهای مذکور به نامهـای بانـک تجارت،بانک ملت،بانـک ملی ایران،بانک مسکن، بانک کشـاورزی، بانـک سپه، بانک رفاه کارگـران، بانـک صنعت و معـدن، بانـک صـادرات و بانکهـای استـان و اتاق پایاپای اسناد بانکی به عضویت صندوق بازنشستگی بانکهای کشور در آمدنـد.[1]

ساختار و ارکان صندوق مشترک بانک ها[2]

الف ـ مجمع عمومی صندوق که همان مجمع عمومـی بانک ها سـت .
ب ـ هیئـت امنـاء که مرکب از مدیران عامل بانکها می باشد(ریاسـت جلسـه بــه مدیریـت عامـل صنـدوق تفویض گردیده) .ٍ
ج ـ هیئت مدیره صندوق متشکل از چهارنفر (یک نفر مدیرعامل وسه نفر عضـو) می باشد.
د ـ بازرسان قانونی ـ صندوق دارای دو بازرس می باشد کـه بـرای مـدت یکسال به سمت بازرس قانونی
انتخـاب می شونـد و انتخاب مجدد آنها بلامانع می باشد .

ساختار اداری صندوق مشترک بانکها[3]
– مدیریت امور مشترکین و رفاه بازنشستگان

[1]– لایحه قانونی اداره امـوربانکهـا مصـوب جلسه مـورخ 3/7/58 و لایحـه متمـم لایحـه قانونـی اداره امـور بانکهـا مصـوب جلسـه 28/9/59 شورای انقلاب اسلامی.

[2]– آیین نامـه نظـام بانــکـی دولتی.

[3]– مــاده واحـده لایحـه قانونـی تشکیـل وتــاسیـس صنـــدوق بازنشستگی و… کارکنان بانکها .

یکسان سازی انواع بیمه در راستای برابری حقوق شهروندان

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه