پایان نامه با موضوع یک تحلیلِ خودقومنگاشتی از یک کرمانجِ خراسانی

پایان نامه

عنوان کامل پایان نامه کارشناسی ارشد :یک تحلیلِ خودقومنگاشتی از یک کرمانجِ خراسانی

تکه ای از متن پایان نامه :

اجتماعی و فرهنگیِ تجاربِ شخصیِ خویش متمرکز می‌گردد، و سپس در حرکتی روـ‌به‌ـ‌تو و در روبرو شدن با یک نوعی مداخله‌ی انتقادی در زندگیِ اجتماعی، سیاسی و فرهنگی» و « خودقومنگاری درمقامِ یک سیاستِ رادیکالِ دمکراتیک ـ سیاستی که متعهد می باشد به خلقِ فضا برای دیالوگ، و مباحثه‌ای می باشد که انگیزش و شاکله‌یِ تغییر اجتماعی می باشد. (جونز به‌نقل از: Reinelt, 1988, p 286 ).  ما نمی‌خواهیم گمنام باشیم. هویتِ قومِ ما برایِ ما مهم می باشد؛ آنقدر مهم که می‌خواهیم پایان‌نامه‌اش کنیم! هویت، مفهومِ محوریِ خودقومنگاری می باشد. می‌توان خودقومنگاره را نوعی بازسازیِ نفس تصور نمود. و این هویت در اینجا به رویت و روایت در میآید:

          « ما در بطنِ موردِ تحتِ مطالعه‌یِ خویش‌ایم. کیفیاتِ خوداشرافانه‌یِ ارتباطاتِ بشری نباید به نام علم در پرانتز گذاشته شوند، بل بایستی در امرِ پژوهش و نتایجِ آن ]وارد[ انباشته و با آنها به انسجام برسند… روایت به عنوانِ حالتی از پژوهش که ارتباط‌ی جدیدی میانِ پژوهشگر و سوژه و نویسنده و خواننده مستقر می‌کند…. من آنرا نوشتارِ برانگیز(Evocative) می‌نامم. برانگیز دراینجا در برابرِ اهدافِ گفتگویی و بیانیِ آندسته آثاری قرار می‌گیرد که جهتگیریِ بیشتری به جریانِ سنتی، غالب و بازنمایانه‌یِ علومِ‌اجتماعی دارند. راوی در اینگونه نوشتار هماره اول‌شخص می باشد و خودش را با این تمهید به ابژه‌ی پژوهش بدل می‌کند و لذا انفکاکِ مرسومِ پژوهشگر و سوژه ها را مختل می‌کند» ( Jackson, 1989 )….« اهمیتِ روایتِ شخصی در چیست؟…  این روایت واکنشی می باشد به معضلِ نویسندگیِ بشر، میل به معنادادن و حفظِ انسجامِ زندگی‌هامان می باشد(Grutes, 1979:302).« حضورِ چیزـ‌گذشته‌ها و حضورِ چیزـ‌آینده‌ها، تنشِ موجود در هر لحظه‌ای از تجربه‌اند که هردو در آن حضور مزبور به وحدت می‌رسند و کیفا توسطِ همان حضور از هم منفک می‌شوند… لذا روایت مهم می باشد،« چه پیگیرِ آن باشیم چه نه، انگار انسجام همان نیازی می باشد که بر ما اعمالِ نفوذ می‌کند»( David Car, 1986) … همذات‌پنداری رخ می‌دهد و انگاره خواننده‌ی منفعلِ پذیرنده‌یِ معرفت زیرِ سوال می‌رود. افشایِ جزئیاتِ پنهانِ حوزه‌یِ خصوصی باعثِ برجسته‌شدنِ تجاربِ عاطفی شده و لذاستکه الگویِ کنشگرِ عقلانیِ موجود در نمایشِ اجتماعی به چالش کشیده می‌گردد. متنِ روایی کشش به انتزاع و تبیین را پس می‌زند، پا می‌فشارد بر تقدیر

یک تحلیلِ خودقومنگاشتی از یک کرمانجِ خراسانی

برای دیدن تکه های بیشتری از این پایان نامه و دانلود فایل پایان نامه با فرمت ورد ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک پایین صفحه مراجعه نمایید:

 دانلود از لینک پایین صفحه