ویژگی های جمعیت شناختی

قابلیت اعتماد (پایایی) یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازهگیری است. مفهوم یاد شده با این امر سروکار دارد که ابزار اندازهگیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی بدست میدهد. برای محاسبه ضریب قابلیت اعتماد ابزار اندازهگیری شیوههای مختلفی بکار برده میشود، که از آن جمله میتوان به روش اجرای دوباره (باز آزمایی)، روش موازی (همتا)، روش تصنیف (دو نیمه کردن)، روش کودر- ریچاردسون و روش آلفای کرونباخ اشاره کرد (سرمد و همکاران، 1387: 167- 166). به لحاظ پایایی وسیلهی معتبر آن است که دارای ویژگی های تکرارپذیری و بازیافت پذیری باشد؛ یعنی بتوان آن را در موارد متعدد بکار برد و در همهی موارد نتیجه یکسان تولید کرد. به عبارت دیگر منظور از قابلیت اعتماد علمی، حصول نتایج مشابه در تکرار اعمال قبلی است (ساروخانی، 1377: 146).
رایج ترین و مناسبترین روش برای سنجش پایایی طیف لیکرت، ضریب آلفای کرونباخ است. روش آلفای کرونباخ برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار سنجش از جمله پرسشنامهها یا آزمونهایی که خصیصههای مختلف را اندازهگیری میکنند، به کار میرود. در این پژوهش نیز برای شناخت میزان انسجام درونی (پایایی) گویههای متغیّر مستقل و وابسته از آلفای کرونباخ استفاده شد که نتایج آن را در جداول زیر مشاهده می کنید.
جدول 3-8: تعداد و ضریب پایایی گویههای مربوط به متغیرها
متغیر بعد تعداد آلفا
گرایش دختر و پسر به رابطه قبل از ازدواج احساس 5 80/.
شناخت 5 79/.
رفتار 5 87/.
کل 15 92/.
رسانه های نوین ارتباطی اینترنت 10 66/.
ماهواره 10 72/.
موبایل 7 88/.
کل 27 83/.
میزان دینداری عملی(رفتاری) 5 81/.
اعتقادی 8 95/.
کلی 13 92/.
3-9- روشهای تجزیه و تحلیل دادهها
در این پژوهش، تحلیل دادهها بر اساس دو روش آمار توصیفی و استنباطی انجام شده است، یعنی ابتدا با توجه به اهداف تحقیق و برای به دست آوردن شناختی از جامعهی مورد مطالعه به عنوان نمونه به تجزیه و تحلیل دادهها ی حاصل از نمونه مبادرت و از فنون آمار توصیفی (فراوانی، درصد و میانگین) استفاده شد. سپس جهت مشخص نمودن فرضیههای پژوهش، متناسب با مقیاس متغیرها از آزمونهای استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون، تی مستقل، تحلیل واریانس یک طرفه،تحلیل رگرسیون چند متغیره همزمان و گام به گام) استفاده گردید. لازم به ذکر است که در پژوهش حاضر جهت رعایت اختصار، متغیرهای جمعیتی در قالب یک سوال آورده شدهاند اما به صورت جداگانه مورد تحلیل قرار گرفتند. در این راستا، نرم افزار spss به کار گرفته شد.
فصل چهارم
توصیف و تحلیل داده ها
4-1-مقدمه
یکی از قسمتهای مهم هر روش تحقیق، تجزیه و تحلیل یافتههاست. در این فصل به توصیف و تحلیل داده‏ها پرداخته شده است و نتایج آزمون فرضیه‏های تحقیق آورده‏شده است.یافته‏ها به دو بخش تفکیک می‏شوند؛
یافته‏های توصیفی؛
یافته‏های استنباطی ؛
در قسمت تحلیلی یافته‏های توصیفی جداول مربوط، توزیع فراوانی پاسخگویان بر اساس ویژگی های جمعیت شناختی پاسخگویان و متغیر وابسته تحقیق ارائه می شود. در قسمت دوم نتایج آزمون های آماری استنباطی ارائه میگردد.