ویژگی های جمعیت شناختی و شیوه های فرزندپروری

محدودیت های پژوهش:
پژوهش حاضر دچار محدودیتهایی بوده که در زیر به آنها اشاره می شود.
با توجه به نقش مهم پدر در خانواده و تربیت فرزند، امکان ورود پدران در این پژوهش میسر نشد.
فرایند جمع آوری اطلاعات به روش خود گزارشی بوده است بدین خاطر ممکن است آزمودنی ها با سوگیری پرسشنامه ها را تکمیل کردند
پژوهش حاضر در شرایط جغرافیایی خاصی با تعداد محدودی متمرکز بوده است و تنوع بومی و فرهنگی و نیز ویژگی های جمعیت شناختی را مد نظر قرار نداده است.
پژوهش حاضر، اختلالات اضطرابی را به طور کلی در نظر گرفته است و انواع انها را برای تحلیل متمایز نکرده است.
پیشنهادهای پژوهش :
با توجه به نتایج حاصل از پژوهش و مرور محدودیت ها، پیشنهادات ذیل ارائه می شود
الف) پیشنهاد های پژوهشی
با توجه به نقش مهم پدر در خانواده،انجام پژوهش مشابه در مورد نقش پدران در آسیب شناسی کودکان پیشنهاد می شود
بررسی نقش متغیر های یاد شده با توجه به تمایز های اختلالات اضطرابی از یکدیگر
انجام پژوهش های مشابه در نمونه هایی با ویژگی های جمعیت شناختی و بومی فرهنگ متفاوت
انجام این پژوهش در نمونه های با حجم گسترده تر و در نظر گرفتن تنوع سنی وجنسی کودکان و نوجوانان
استفاده از ابزار های متفاوت برای ارزیابی متغیر های مورد اشاره در تحقیق حاضر
ب) پیشنهاد کاربردی:
با توجه به نقش اضطراب والدین، کمال گرایی، سبک های والدگری، و خود کارامدی آنها در اضطراب کودکان می توان پیشنهاد داد که در کار بالینی با کودکان به شرایط والدینی توجه جدی شود، و پیشگیری مساله آموزش خانواده ، به ویژه مادران با توجه به متغیر های پژوهش مدنظر قرار گیرد
فهرست منابع
فهرست منابع
فهرست منابع
فهرست منابع:
الف: فارسی
ابارشی، زهره؛ طهماسیان، کارینه؛ مظاهری، محمد علی؛ پناغی، لیلی(1389). تاثیر آموزش برنامه “ارتقای رشد روانی- اجتماعی کودک از طریق بهبود تعامل مادر- کودک” بر خود اثر مندی والد گری و رابطه مادر کودک زیر سه سال، پژوهش در سلامت روانشناختی،3، 57-49.
احدی، مهر انگیز(1390).روابط بین ادراک از شیوه های فرزندپروری، کمال گرایی و باور های خود کارامدی در دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی. پایان نامه کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی.
بشارت،محمد علی؛ عزیزی، کوروش؛ پورشریفی؛ حمید(1390). رابطه سبک های فرزندپروری والدین با کمال گرایی فرزندان در نمونه خانواده های ایرانی. فصلنامه خانواده پژوهی.7(2)، 145-165.
برک(2007)روانشناسی رشد از لقاح تا کودکی، ترجمه یحیی سید محمدی، انتشارات ارسباران،تهران،1390
بیطرف، ش. شعیری ،م.ر. حکیم جوادی،م.(1389).هراس اجتماعی، سبک های والد گری و کمال گرایی. روانشناسی تحولی:روانشناسان ایرانی-سال هفتم-شماره25.