ویژگی های اجتماعی و ارزش های فرهنگی

5-5- مطالعات سیاسی – اقتصادی
در این قسمت مواردی چون هنر ، تاثیر فرهنگ بر روابط انسانی ، رابطه فرهنگ و آموزش ، نیاز به حفاظت از ارزش های فرهنگی ، روابط متقابل فرهنگ و محیط زیست ، نقش محیط در پرورش و رشد ذهن ، شکل گیری معماری در بستر فرهنگ ، تعریف هنر ، فعالیت هنری و … بررسی شده است .
انسان موجودی است که در طبیعت زیست شناسی در تطابق با محیط ، ضعیف می باشد یعنی بیشتر به کمک آموزش و تربیت ، آن هم در مدت زمان طولانی باید به قدرت لازم برای شناخت محیط و هماهنگی با آن و استفاده از آن برسد از این جهت انسان کمتر از سایر موجودات به وسیله آموزش و پرورش ، توانائی رشد و توسعه قوای عقلانی را داراست . همین ویژگی زیست شناسی انسان ، یعنی ضعفی که در رشد غرایز و قوای جسمانی او وجود دارد و قدرتی که در اثر آموزش و تربیت به دست می آورد اولین سنگ بنای رابطه انسان با همنوع خود می باشد .
انسان با فکر و اندیشه و تحلیل مسائل ، در حال تکامل شرایط اقتصادی و اجتماعی است ، یعنی در حال تکوین و آفرینش زندگی بهتر است . تفاوت بین انسان و سایر مخلوقات این کره خاکی همین قدرت تفکر تعقل و اندیشه می باشد .
آموزش را باید در مفهوم فرهنگ به معنای وسیع آن مورد توجه قرار داد ، زیرا آموزش جزئی از فرهنگ است ، فرهنگ گذشته از همه خصوصیات القائی و انتقالی خود ، از آموزش شروع می شود . و آموزش وسیله انتقال فرهنگ از نسلی به نسل دیگر است . بنابراین آموزش به تعبیری وسیله است و فرهنگ هدف آن و با به تغییر دیگر آموزش ظرف است و قالب ، و فرهنگ مفهوم است و محتوی .
استفاده از محیط شهر به عنوان وسیله ای آموزاننده بسیار جالب است و ما را سخت به فراسوی مسائل فرم های احساس برانگیز شهر می برد . در این مورد کمتر اندیشیده ایم و تجربه ای اندک داریم . موضوع البته نیاز به توجهی نزدیک دارد ، زیرا بسیاری از مسائل اجتماعی و نیز امکانات حل آن به مسائل آموزش و پرورش وابسته است ، البته معیارهائی که بتواند جنبه آموزندگی شهررا افزایش دهد هنوز ضعیف و نامطمئن است.
6-5-ویژگی های اجتماعی و جمعیتی شهرستان ملایر
( )
جمعیت و تهولات آن در گذشته :
جمعیت شهرستان ملایر طی یک دوره 30 ساله از 157393 نفر در سال 1345 به 452697 نفر در سال 1375 افزایش یافته است . نرخ رشد جمعیت شهرستان در طی دوره 55 – 1345 برابر 2 درصد در دوره 1355 تا 65 ، سه و نیم درصد در دوره پنج ساله 70 – 1365 برابر 96/1 درصد و در طی دوره 75 – 1370 برابر 19/0 درصد می باشد .
شهرستان ملایر در کل 18 درصد از سهم جمعیتی استان همدان را دارا می باشد و از نظر تراکم نسبی جمعیت دارای تراکم 13 درصد است .
(جدول شماره : 1)
تعداد و بعد خانوار شهرستان ملایر و مناطق شهری و روستایی در سال 1385
شهرستان ملایر
تعداد جمعیت
تعداد خانوار
بعد خانوار
385493
91784
2/4
شهری
192827
50743