وفاداری به برند و معادلات ساختاری

سالیناس و پرز (2008)
به بررسی تأثیر منفی استفاده از توسعه نام تجاری بر تصویر ذهنی اولیه از نام تجاری می پردازند
«تأثیر منفی توسعه نام تجاری بر تصویر ذهنی از نام تجاری مادر»
در تحقیق خود. نتایج حاصل از آزمون فرضیات به شرح زیر می باشد:
تصویر ذهنی نهایی از نام تجاری تحت تأثیر تصویر ذهنی اولیه از نام تجاری است.
اگر بین محصول جدید و محصول مادر تطبیق کمی وجود داشته باشد به احتمال زیاد تصویر ذهنی نهایی از نام تجاری صدمه خواهد دید. اینکه مصرف کننده دریابد تولید محصول جدید چندان دشوار نبوده است، تأثیری بر تصویر ذهنی نهایی از نام تجاری نخواهد داشت.

مارتینز و دیگران (2008)
برای اندازه گیری تصویر ذهنی چهار مقوله ارزش، شخصیت نام تجاری، تداعیات سازمانی و تمایز را مورد توجه قرار داده اند
«تأثیر راهبردهای توسعه نام تجاری بر تصویر ذهنی از نام تجاری،(مطالعه تطبیقی بازارهای انگلیس و اسپانیا)»
نتایج حاصل بیانگر این مطلب است که راهبرد توسعه نام تجاری تصویر ذهنی از نام تجاری را تضعیف می نماید. نتیجه دیگر نشان می دهد تصویر ذهنی قبل از توسعه نام تجاری و تطبیق اثر مثبت بر تصویر ذهنی بعد از توسعه دارد.
رایس و ریکوایلمدر سال( 2008(
795 نفر با با نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب کردند با روش معادلات ساختاری به آزمون فرضیات پرداختند.
بررسی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند
نتایجی حاصل شد مبنی بر اینکه آگاهی از برند و اعتماد به طور غیر مستقیم و از طریق اثر گذاری بر وفاداری بر برند باعث ایجاد ارزش ویژه برند می شود.
بالستر و آلمن (2005)
نمونه 271 نفری از مشتریان دو طبقه محصول شامپو و نوشابه در جنوب غربی اسپانیا مورد مطالعه قرار گرفتند .
آیا اعتماد به برند در فرایند ایجاد ارزش برند مهم می باشد ؟
نتایج تحقیق حاکی از آن است که رضایت مشتری از طریق تاثیر گذاری بر دو عنصر سازنده اعتماد به برند باعث ایجاد وفاداری به برند شده و درنهایت به ایجاد ارزش ویژه برند منجر می شود
کیونگ هی و دیگران (2007)
با نمونه ای استاندارد از مشتریان فروشگاه ها به تاثیر نمادی دو عامل سودمندی برند, وجه لذت جویی برند در کسب وجهه اجتماعی، تجربیات پیشین و از برند احساسات مربوط به آن در مشتری، ارتباط ذهنی مصرف کننده با برند پرداختند.
انتخاب برند از جانب مشتریان با تاثیر عوامل سودمندی برند و وجه لذت جویی برای مشتریان
دو عامل سودمندی برند (شامل مطابقت با وعده های کارکردی داده شده، کیفیت و اعتماد پذیری برند) و وجه لذت جویی برای مشتری شامل (وجه عاطفی برند تحت عنوان احساسات برند، وجوه زیباشناختی در بسته بندی و برند، تاثیر نمادین برند در کسب وجهه اجتماعی، تجربیات پیشین و از برند احساسات مربوط به آن در مشتری، ارتباط ذهنی مصرف کننده با برند به عنوان بخشی از زندگی فردی) قرار دارند.
فصل سوم