وفاداری به برند و اعتماد به برند

وفاداری به برند
5-1
5
اعتماد به برند
13-6
8
تداعی مبتنی بر شرکت
19-14
6
تداعی مبتنی بر تجربه مرتبط با کارکنان
22-20
3
سوالات به گونه ای طراحی شده است که پاسخ گویان، گزینه ها را بر مبنای طیف پنج درجه ای لیکرت علامت گذاری کنند و پرسشنامه ها به صورت حضوری بین پاسخ دهندگان توزیع شد. پرسشنامه میان 310 نفر از مشتریان برند های نساجی توزیع شد.
3-5-1 روایی و پایائی پرسشنامه
در هر تحقیقی مناسب و متناسب بودن ابزار اندازه گیری، اهمیت فراوانی دارد. هر نوع ابزار اندازه گیری وسنجش باید از روائی و پایائی لازم و کافی برخوردار باشند تا محقق بتواند داده های مرتبط و متناسب با تحقیق را جمع آوری نماید و از طریق آن ها به آزمودن فرضیه ها بپردازد و تجزیه، تحلیل مناسبی انجام داده و به سوال تحقیق پاسخ دهد. همچنین روائی و پایائی مهر تائیدی هستند که بر استحکام علمی یک مطالعه پژوهش که ذیل به شرح آن پرداخته می‎‎شود:
3-5-1-1 روائی پرسشنامه
روایی از واژه روا، به معنی جایز و درست گرفته شده است و روایی، به معنای صحیح و درست بوده است .مفهوم روایی این است که پرسشنامه مورد نظر تا چه میزان خصیصه یا مفهوم خاص مورد مطالعه را می‎‎سنجد.بدون آگاهی از وضعیت اعتبار اندازه گیری نمی توان به دقت داده های حاصل از تحقیق اطمینان داشت (خاکی، 1384، ص288) برای روایی پرسشنامه روش های گوناگونی وجود دارد.در این پژوهش دو نوع روایی محتوا و روائی صوری استفاده شده است.
روائی محتوا این اطمینان را ایجاد می‎‎کند که همه ابعاد و مولفه هایی که می‎‎توانند مفهوم مورد نظر مارا منعکس کنند و در آن سنجش وجود دارد، مد نظر قرار گرفته است. روائی محتوا یک ابزار اندازه گیری، ما اطمینان می‎‎دهد که ابزار مورد نظر به تعداد کافی پرسش های مناسب برای اندازه گیری مفهوم مورد سنجش را در بردارند. روایی محتوا یک آزمون معمولاً توسط افراد متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می‎‎شود. .(گیلانی نیاو موسویان، 1389، ص111) البته به دلیل اینکه پرسشنامه مذکور بر اساس پرسشنامه استاندارد طراحی شده است می‎‎توان گفت از روائی لازم برخوردار می‎‎باشد. ولی با این وجود در ابتدا پس از تدوین چارچوب اولیه پرسشنامه جهت ارزیابی آن از دیدگاه اساتید راهنما و تعدادی از خبرگان مطلع در زمینه بازاریابی استفاده گردید و بعد از بکارگیری نظرات و پیشنهادات ایشان پرسشنامه نهایی تدوین گردید.
آزمودنی های این پژوهش بعد از تائید در طی انجام دو مرحله پیش آزمون در مورد جمله بندی، عبارتها و واژه ها نظرات خود را به نحوی اعلام کردند که با انجام آن اصلاحات در پرسشنامه نهایی، اعتبار صوری ابزار محقق گردید.
3-5-1-2 پایایی پرسشنامه
پایایی یا قابلیت اعتماد، به عنوان یکی از ویژگی های فنی ابزار اندازه گیری، به این امر می‎‎پردازد که ابزار اندازه گیری در شرایط یک سان تا چه حد نتایج یک سانی به دست می‎‎دهد. پایایی آزمون، مقیاسی است که به وسیله آن، درجه اعتماد به نتایج حاصل از آزمون تعیین می‎‎گردد. روش های مختلفی برای محاسبه پایایی مورد استفاده قرار می‎‎گیرد که از آن جمله می‎‎توان به اجرای دوباره آزمون (روش باز آزمائی)، روش تنصیف (دونیمه کردن)، روش موازی (همتا)، معادل سازی و روش سازگاری درونی اشاره نمود.(سرمد و همکاران، 1380، ص166) در این تحقیق برای تعیین پایایی با تاکید به همسانی درونی سولات، از روش سازگاری درونی استفاده شده است. مهم ترین شاخص سازگاری درونی آزمون آلفای کرونباخ است، که نشان می‎‎دهد سولات آزمون تا چه میزان توانایی یا خصیصه واحدی را اندازه گیری می‎‎کنند. این روش، توسط سه محقق به نام های کرونباخ، راجا راتنام و گلیرر مطالعه و ارائه گردید. ولی فقط به نام کرونباخ معروف شده است و در ان، علاوه بر آن که شاخصی برای تائید اندازه های حاصله از گروه ها و افراد به دست می‎‎آید، قابلیت تعمیم این اندازه به سایر اندازه ها نیز معین می‎‎گردد. (ظهوری، 1387، ص142)
برای تعیین پایایی پرسشنامه از روش پیش آزمون استفاده کردیم. پیش آزمون یکی از مراحل فرایند تحقیق علمی است که معمولاً پس از طراحی ابزار سنجش انجام می‎‎پذیرد. وقتی محقق ابزار سنجش را طراحی نمود، لازم است آن را به صورت آزمایشی به مورد اجرا گذارد. نتایج گرد آوری شده پس از اجرای مرحله پیش آزمون به محقق کمک می‎‎کند تا اصلاحات لازم را در بخش ها و مراحل گوناگون تحقیق به عمل آورد، زیرا محقق می‎‎تواند بر اساس نتایج آزمایش مراحل بعدی کار را نتیجه گیری کندو ببیند تا چه اندازه روش کار و ابزار سنجش می‎‎تواند اهداف تحقیق را برآورد نماید. آیا نتیجه حاصله قادر به ارزیابی فرضیه ها و پاسخگویی به سولات تحقیق می‎‎باشد یا خیر و بالاخره اتخاذ این روش و تکیه بر ابزار ها تا چه حد واقعیت مسئله را می‎‎سنجد.( خاکی، 1384، ص 246-245) در هنگام محاسبه ضریب پایایی با استفاده از آلفای کرونباخ، نخست یک نمونه اولیه مشتمل بر 30 پرسشنامه پیش آزمون گردید و سپس به وسیله داده‎های حاصل شده ضریب آلفای کرونباخ با استفاده از فرمول زیر محاسبه شد.
: ضریب پایایی کل آزمون
: تعداد بخش های آزمون
: واریانس نمونه هر سنجش از آزمونژ