وضعیت اقتصادی و اجتماعی

فصل سوم:
روش اجرای تحقیق
مقدمه:
در این بخش درصدد پاسخ به این سئوال است که طرح مورد تحقیق چه بوده و بر اساس چه روشی انجام گرفته و از چه ابزاری استفاده شده است. نوع مطالعه، جامعه مورد مطالعه، معیارهای انتخاب افراد مورد مطالعه، روش نمونه گیری، حجم نمونه و شیوه محاسبه آن، مکان و زمان انجام مطالعه، جدول متغیرها، مواد مورد استفاده همراه با شرکت سازنده روش جمع آوری داده ها و روش (روشهای) تجزیه و تحلیل داده ها به تفصیل بیان می شود.
در هرپژوهش خاصی می توان مجموعه ای از روش ها را به کار گرفت، مورد پژوهی، پیمایش، آزمایش و … . پیمایش مجموعه ای منظم از داده هاست که درباره متغیرها یا خصوصیات یکسان دست کم دو مورد، اطلاعاتی جمع آوری می شود و به یک ماتریسی از داده ها می رسیم (دواس، 1382: 14- 15). پژوهش حاضر با روش پیمایش انجام شده است.
3-1- جامعه آماری
با توجه به اهداف و مسئله تحقیق حاضر جامعه آماری، دو شهر جوانرود و کرمانشاه در نظر گرفته شده است. اما به دلیل کمبود امکانات مالی و محدودیت زمانی انتخاب نمونه از کل مناطق این دوشهر امکانپذیر نبوده است، بنابر این در این تحقیق 5 منطقه از هر شهر که معرف وضعیت اقتصادی و اجتماعی هر یک از م جامعه آماری و حجم نمونه:
جامعه آماری این تحقیق همه افراد بین 18 تا 29 سال دو شهر کرمانشاه و جوانرود است . بر اساس آمار مرکز آمار ایران جامعه آماری در کرمانشاه230000 و در شهر جوانرود 75000 نفر است که با استفاده از فرمول کوکران 250 نفر حجم نمونه در کرمانشاه و 150 نفر حجم نمونه در شهر جوانرود است.ناطق شهر می باشد، انتخاب شده است .
3-2- نمونه گیری
3-2-1- بر آورد حجم نمونه
تعیین حجم نمونه به عواملی همچون تعمیم نتایج، دقت برآورد های آماری، تعداد سوالات، شیوه تحلیل داده ها و … بستگی دارد . هرچه نمونه بزرگتر باشد، دقت و اطمینان تحقیق برای تعمیم برای کل جامعه بیشتر می گردد(کرلینجر،1366: 156)
انتخاب نمونه به نحوی انجام شده تا بتواند معرف جامعه مورد پژوهش باشدو اهداف پژوهش را پوشش دهند. در این پژوهش نمونه ها بر اساس فرمول برآورد حجم نمونه کوکران و ازمیان جوانان 18 -29 سال و با فرض سطح اطمینان 95/. و در نظر گرفتن 5/. خطای احتمالی حجم نمونه برابر با 250 نفر در کرمانشاه و 150 نفر در جوانرود می باشد. به روش نمونه گیری احتمالی با تکنیک تصادفی ساده انتخاب شدند.

3-3-واحد مشاهده:
در این تحقیق واحد مشاهده فرد می باشد به عبارت دیگر اطلاعات و داده های لازم از افراد گرفته میشود.
3-4-واحد تحلیل:
در این تحقیق واحد تحلیل فرد است
3-5-شیوه نمونه گیری:
شیوه نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای است بدین صورت که برای تکمیل پرسشنامه ها در هر شهر نقشه شهر را به 5 قسمت شمال جنوب غرب شرق و مرکز تقسیم شد سپس در هر قسمت دو کوچه به صورت تصادفی گزینش و انتخاب شد پرسشگر پس از مراجعه به هر کوچه بر اساس دستورالعمل زیراقدام به تکمیل پرسشنامه نموده :
در انتخاب منزل نمونه پس از 3 منزل منزل نمونه انتخاب می شود
پس از انتخاب نمونه و در صورتیکه فرذد بین 18-29 سال در منزل ساکن بود با وی مصاحبه می شود
اگر در کوچه انتخاب شده تعداد نمونه مورد نظر تکمیل نشد به کوچه مجاور مراجعه نموده و تعداد نمونه های باقیمانده تکمیل می شود. شهرها و بخش های انتخاب شده:
نام شهر
شمال
جنوب
شرق