وزارت جهاد کشاورزی و برنامه های آموزشی

رعایت حقوق اداری کارکنان .740
برنامه ریزی آموزشی جامع و دقیق .729
نظام ارزشیابی جامع آموزش های بلند مدت .823
ایجاد انگیزه کارکنان برای افزایش کیفیت تحصیل خود .828
تناسب برنامه های آموزشی با اهداف و وظایف سازمانی .589 .586
تناسب آموزش های بلند مدت با نیاز به منابع انسانی متخصص در وزارت .822
نیاز سنجی دوره های آموزشی مورد نیاز .620
اصول مدیریت آموزشی .614
پیشبینی پروژههای درسی و موضوعات پایان نامه بر اساس نیازهای وزارت .750
نیازهای وزارت .754
نظام نظارتی قوی .688
همراهی مستمر با کارکنان در حال تحصیل (جهت رفع مشکلات و ….) .513 .775
نیازهای بخش کشاورزی .786
تحولات علوم و فناوریهای کشاورزی در سطح جهان .822
بر اساس یافته های مندرج در جدول (4-34)، برنامهریزی دورههای آموزش بلندمدت کارکنان در وزارت جهاد کشاورزی را نشان میدهد .
1-عامل نظام ارزشیابی و برنامه ریزی جامع : عامل اول که به عنوان ارزشیابی و برنامه ریزی جامع نام گذاری شده است متشکل از متغیر های رعایت حقوق اداری کارکنان،برنامه ریزی آموزشی جامع و دقیق، نظام ارزشیابی جامع آموزش های بلند مدت،ایجاد انگیزه کارکنان برای افزایش کیفیت تحصیل خود،تناسب برنامه های آموزشی با اهداف و وظایف سازمانی واصول مدیریت آموزشی می باشد 060/26 درصد از واریانس کل را تبیین نموده است . نتایج نشان می دهد که ارزشیابی و برنامه ریزی جامع از اهمیت ویژه برخوردار است.
2-عامل نیازهای بخشی: عامل دوم که نیازهای بخشی نام گذار شده است شامل متغیر های پیشبینی پروژههای درسی و موضوعات پایان نامه بر اساس نیازهای وزارت،نیازهای وزارت، نظام نظارتی قوی، نیازهای بخش کشاورزی است این عامل ها 220/24 درصد از واریانس کل را تشکیل می دهند .
3-عامل تحولات بخشی : این عامل متشکل از متغیر های نیاز سنجی دوره های آموزشی مورد نیاز و تحولات علوم و فناوریهای کشاورزی در سطح جهان است که عنوان تحولات بخشی به خود گرفته است .که 342/15 درصد از واریانس کل را تشکیل میدهند .
4-عامل همراهی با کارکنان : این عامل 217/13 درصد از کل واریانس را تشکیل میدهند و شامل متغیر های تناسب آموزش های بلند مدت با نیاز به منابع انسانی متخصص در وزارت وهمراهی مستمر با کارکنان در حال تحصیل (جهت رفع مشکلات و ….) شامل میگردد .

شکل4-2 : مدل تجربی نظام برنامه ریزی آموزش های بلند مدت کارکنان
4-23- تحلیل عاملی اهداف دورههای آموزش بلندمدت کارکنان در وزارت جهاد کشاورزی
به منظور تلخیص متغیر های مربوط به اهداف دورههای آموزش بلندمدت کارکنان در وزارت جهاد کشاورزی که شامل 25 متغیر بود از تحلیل عاملی استفاده گردید . جدول زیر میزان اماره KMO و آزمون بارتلت را نشان میدهد که حاکی از مناسب بودن داده های تحقیق برای تحلیل عاملی
می باشد چنانکه در سطور قبل اشاره گردید با توجه به مقدار KMO (میزان kmo 792/0 است ) و معنادار بودن آزمون بارتلت، داده ها برای تحلیل عاملی مناسب می باشند .
جدول 4-31. مقدار kmo و آزمون بارتلت به اهداف آموزشهای بلندمدت کارکنان در وزارت جهاد کشاورزی
Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy. .792
Bartlett’s Test of Sphericity Approx. Chi-Square 2369.264